A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про створення тендерного комітету Оваднівської сільської ради

Дата: 03.07.2020 11:12
Кількість переглядів: 293

 

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР - ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й               К О М І Т Е Т

 

Р  І  Ш Е  Н  Н  Я

 

15.05.2020                                     с. Овадне                                                  № 36

 

Про створення тендерного комітету

Оваднівської сільської ради

           З метою організації та проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень та процедур закупівлі товарів та  послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт 1,5 мільйона гривень через електронну систему закупівель, відповідно до прикінцевих та перехідних положень розділу Х Закону України «Про публічні закупівлі» зі змінами в редакції Закону від 19 вересня 2019 року № 114-IX, керуючись ст.40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  сільської ради

 

            ВИРІШИВ:

 

       1. Створити  тендерний комітет Оваднівської сільської ради.

       2. Затвердити Положення про тендерний комітет Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської  області (додаток 1). 

       3. Затвердити склад тендерного комітету Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області згідно з додатком 2.

       4. Рішення виконавчого комітету від 27.03.2018 р. № 36 «Про створення тендерного комітету Оваднівської сільської ради» зі змінами внесеними рішенням виконавчого комітету від 25.10.2018 р. № 97 «Про  внесення змін до Додатку № 1до  рішення  виконавчого комітету Оваднівської сільської ради  № 36 від 27.03.2018 р.» та рішенням виконавчого комітету від 25.06.2019 р. № 71 «Про  внесення змін до Додатку № 1до  рішення  виконавчого комітету

Оваднівської сільської ради  № 97 від 25.10.2018 р.» вважати таким, що втратило чинність.

        5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника ільського голови з фінансових питань Юрика Івана Михайловича.

 


        Голова                                                                           Сергій  ПАНАСЕВИЧ

Валентин Сочин 0662130530

 

 

                       

Додаток № 1

                                   до  рішення виконавчого комітету

                                                                                                                             від 15.05.2020  № 36

 

ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітет Оваднівської сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1.   Це Положення розроблено відповідно Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету, а також його права, обов'язки та відповідальність.

1.2.   Тендерний комітет (далі - Комітет) - службові (посадові) та інші особи Оваднівської сільської ради (замовника), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель Оваднівської сільської ради згідно із Законом.

1.3.   Метою створення Комітету є планування закупівель, складення та затвердження річного плану закупівель, здійснення вибору процедури закупівлі, організація та проведення процедур закупівель Оваднівської сільської ради (замовника) на засадах колегіальності та неупередженості.

1.4.   Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

 

2. Засади діяльності тендерного комітету

2.1.   Склад Комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням Оваднівської сільської ради (далі - Замовник). До складу Комітету входять не менше п'яти осіб.

2.2.   До складу Комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

2.3.   Членство в Комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами Замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.4.   Керівництво роботою Комітету здійснює його голова, який призначається Замовником та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень Замовником, оформлених відповідно до законодавства.

2.5.   Голова Комітету визначає функції кожного члена Комітету.

2.6.   У разі відсутності голови Комітету його обов'язки виконує заступник голови Комітету.

2.7.   У разі відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці) заступника голови, визначеного Замовником, голова Комітету у разі необхідності може призначити заступника голови Комітету з числа членів Комітету.

2.8.   За відсутності секретаря Комітету (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці) його обов'язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

2.9.   Рішення голови Комітету щодо призначення заступника Голови та/або секретаря Комітету, визначення функцій кожного члена Комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання Комітету.

2.10. Формою роботи Комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів Комітету.

2.11. Засідання комітету скликаються головою Комітету та проводяться у разі потреби.

2.12. Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні Комітету, та порядок денний доводяться до відома членів Комітету до початку засідання.

2.13. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комітету є вирішальним.

2.14. Рішення Комітету оформлюється протоколом із зазначенням дати прийняття рішення, який підписується всіма членами Комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів Комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

2.15. Протокол підписується всіма членами Комітету, присутніми на його засіданні.

2.16. У разі відмови члена Комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.17. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель Оваднівської сільської ради.

2.18. У процесі роботи Комітет забезпечує реалізацію таких функцій:

2.18.1.        Планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

2.18.2.        Здійснення вибору виду закупівлі та орієнтовного початку їх проведення;

2.18.3.        Здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

2.18.4.        Забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

2.18.5.        Надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;надання роз'яснень і консультації структурним підрозділам Замовника  в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції Комітету;

2.18.6.        Забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом, та віднесених рішенням(и) Замовника до повноважень Комітету;

2.18.7.        Забезпечення відповідно до Закону оприлюднення інформації, документів, звітів тощо щодо публічних закупівель, здійснення яких віднесене рішенням(и) Замовника до повноважень Комітету;

2.18.8.        Здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.19. Комітет під час виконання своїх функцій керується такими принципами:

2.19.1.        Добросовісна конкуренція серед учасників;

2.19.2.        Максимальна економія, ефективність та пропорційність;

2.19.3.        Відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

2.19.4.        Недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

2.19.5.        Об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі;

2.19.6.        Запобігання корупційним діям і зловживанням.

2.20. Голова, секретар та інші члени Комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель, у тому числі дистанційне в Інтернеті.

2.21. Члени Комітету мають право:

2.21.1.        Брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

2.21.2.        Аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

2.21.3.        Виносити питання на розгляд Комітету;

2.21.4.        Прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу Комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється в електронній системі закупівель;

2.21.5.        Вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів Замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов'язаних з плануванням закупівель Замовника, організацією та проведенням процедур закупівель;

2.21.6.        Вносити свою окрему думку до протоколів засідань Комітету;

2.21.7.        Ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів Замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

2.21.8.        Здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.22. Члени Комітету зобов'язані:

2.22.1.        Брати участь у всіх його засіданнях особисто;

2.22.2.        Організовувати та проводити процедури закупівель;

2.22.3.        Забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

2.22.4.        Дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

2.22.5.        Здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.23. Голова Комітету:

2.23.1.        Організовує роботу Комітету;

2.23.2.        Приймає рішення щодо проведення засідань Комітету;

2.23.3.        Визначає дату і місце проведення засідань Комітету;

2.23.4.        Пропонує порядок денний засідань Комітету;

2.23.5.        Веде засідання Комітету;

2.23.6.        Вносить на розгляд керівника Замовника пропозиції щодо змін у складі Комітету, змін порядку здійснення закупівель;

2.23.7.        Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2.24. Секретар Комітету забезпечує:

2.24.1.        Ведення та оформлення протоколів засідань Комітету;

2.24.2.        Оперативне інформування членів Комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

2.24.3.        Зберігання та облік документів щодо здійснення публічних закупівель, пов’язаних з діяльністю Комітету;

2.24.4.        Дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

2.24.5.        Розміщення інформації про публічні закупівлі в електронній системі закупівель через авторизовані електронні майданчики;

2.24.6.        За дорученням голови Комітету виконання іншої організаційної роботи;

2.24.7.        Виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.25. Голова Комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет функцій.

2.26. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно- правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени Комітету несуть відповідальність згідно із законами України.

2.27. Голова та секретар Комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється в електронній системі закупівель для загального доступу.

 

 

Секретар виконавчого комітету                              Валентина СОЧИН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

                                   до  рішення виконавчого комітету

                                     від 27.03.2018 № 36

 

Склад

Тендерного комітету з процедур закупівель

Оваднівської сільської ради

 

 

Луцюк                                                -  головний бухгалтер відділу бухобліку

Олександр Вікторович                        та звітності Оваднівської сільської ради,

                                                               голова тендерного комітету;

 

Члени комітету

Журавель                                           - провідний спеціаліст відділу бухобліку та

Світлана Володимирівна                     звітності  Оваднівської сільської ради;

 

 

 

Панасевич                                          - сільський голова Оваднівської

Сергій Степанович                              сільської ради;

 

 

Рой                                                      - головний спеціаліст ДАБК

Андрій Михайлович                            Оваднівської сільської ради;

 

Коваль                                                - провідний спеціаліст відділу бухобліку

Іванна Леонідівна                               та звітності Оваднівської сільської  ради;

 

 

Юрик                                                  -  заступник сільського голови з фінансових

Іван Михайлович                                питань Оваднівської сільської ради.

 

 

 

 

 Секретар виконавчого комітету                      Валентина СОЧИН

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь