A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про затвердження Положення про загальні збори громадян сіл Оваднівської сільської ради

Дата: 11.01.2021 20:42
Кількість переглядів: 179

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР – ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IІ сесія VIII скликання

 

22.12.2020

РІШЕННЯ                      

 

 

                     №2/ 26

 

 

Про затвердження Положення

про загальні збори громадян

сіл Оваднівської сільської ради

 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні та інших законів України з метою визначення процедури підготовки та проведення загальних зборів громадян за місцем проживання, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1.Затвердити Положення про загальні збори громадян сіл Оваднівської сільської ради (додається).

        2. Секретарю сільської ради забезпечити контроль за дотриманням вимог Положення.

 

 

 

       Голова                                                         Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

до рішення сесії сільської ради

                                                                   від  22.12.2020р.№1/26

ПОЛОЖЕННЯ

про загальні збори громадян села

Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні та інших законів України з метою визначення процедури підготовки та проведення загальних зборів громадян за місцем проживання

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Загальні збори громадян за місцем проживання (далі — збори) скликаються за місцем проживання громадян (вулиці, кварталу, будинку чи іншого територіального утворення) для обговорення і прийняття рішень з найважливіших питань місцевого життя.

Стаття 2. У роботі зборів мають право брати участь громадяни, яким виповнилося 18 років і які є членами відповідної територіальної громади. У зборах не беруть участі психічно хворі громадяни, громадяни, визнані судом недієздатними. У роботі зборів можуть брати участь народні депутати України, депутати місцевих рад, представники органів виконавчої влади, трудових колективів, об'єднань громадян за місцем проживання, органів самоорганізації населення.

Стаття 3. Збори скликаються в міру необхідності.

Стаття 4. При розгляді і вирішенні питань збори керуються Конституцією і законами України, указами Президента України, іншими актами законодавчої і виконавчої влади, рішеннями відповідних місцевих рад та їх виконавчих органів, а також цим Положенням.

Стаття 5. Рішення загальних зборів підлягають розгляду та врахуванню у своїй діяльності органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ

Стаття 6. На розгляд зборів виносяться питання, віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування, зокрема:

         1) розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, в межах Конституції і законів України, внесення пропозицій відповідним органам та організаціям;

        2) обговорення проектів рішень місцевої ради та її виконавчого органу з питань місцевого життя;

3) внесення пропозицій з питань порядку денного сесій місцевої ради та її органів;

4) заслуховування інформації сільського голови, секретаря сільської ради, звітів керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

5) інформування населення про прийняті сільською радою та її виконавчим органам рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої і виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси громадян;

6) ініціювання перед сільською радою питання про створення чи обрання органів самоорганізації населення; затвердження їх положень, внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення, а також про відставку окремих їх членів;

7) визначення структури, штатів, затвердження витрат на утримання створюваних зборами органів та умов оплати праці їх працівників;

         8) надання згоди на включення до складу місцевого господарства об'єктів, створених у результаті трудової участі громадян або придбаних за їх добровільні внески, на продаж або безоплатну передачу цих майнових об'єктів іншим суб'єктам власності;

9) внесення пропозицій щодо передачі або продажу в комунальну власність відповідних адміністративно-територіальних одиниць підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб населення даної території, функціонування місцевого господарства;

10) вирішення питань щодо об'єднання коштів населення, а також за згодою підприємств, організацій і установ, які не входять до складу місцевого господарства, їхніх коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів для будівництва, розширення, ремонту й утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, благоустрою населених пунктів, для вжиття заходів з охорони навколишнього природного середовища; внесення відповідних пропозицій із цих питань сільській раді та її виконавчому органу;

11)запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;

12) розгляд питань про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, одиноким престарілим громадянам, багатодітним сім'ям та іншим категоріям громадян; внесення відповідних пропозицій на розгляд сільської ради та її органів;

13) внесення пропозицій щодо встановлення місцевою радою місцевих податків і

зборів, оголошення місцевих добровільних позик;

14) розгляд питань про найменування, перейменування населених пунктів, вулиць,

внесення відповідних пропозицій із цих питань;

15) обговорення питань, пов'язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, сприянням сільській раді, державним органам у проведенні робіт із ліквідації наслідків аварій; заслуховування інформації виконавчого органу сільської ради про екологічно небезпечні аварії, поточну ситуацію і стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

16) обговорення поведінки осіб, які порушують громадський порядок, внесення

подань до державних і громадських органів про притягнення цих осіб до відповідальності. Перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів громадян за місцем проживання у селі, викладений у цьому Положенні, не є вичерпним. У разі, якщо збори скликаються органами самоорганізації населення, вони повідомляють про це відповідну сільську раду або її виконавчий орган згідно чинного законодавства .

Стаття 7. Оваднівська  сільська рада та її виконавчий орган сприяють органам самоорганізації населення в підготовці та проведенні зборів, при можливості надають їм необхідні приміщення. Відповідальними за організаційне, матеріальне та технічне забезпечення підготовки і проведення зборів є члени ініціативної групи або іншого суб'єкта ініціювання зборів та надає допомогу секретар Оваднівської  сільської ради . Оваднівська  сільська рада та її виконавчий орган, посадові особи місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій сприяють та подають допомогу в проведенні зборів, у тому числі надають потрібну для проведення зборів інформацію за письмовим запитом ініціативної групи у формі й обсязі, визначених Законом України "Про інформацію".

Стаття 8. Збори скликаються  Оваднівською  сільським головою або органами самоорганізації населення чи ініціативною групою громадян за місцем проживання. Збори скликаються за пропозицією не менше двадцяти громадян, які проживають на відповідній території, депутатів сільської ради, об’єднання громадян, органу самоорганізації населення.

Рішення про скликання зборів доводиться до відома громадян, які проживають на

відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів та переліку питань, які передбачається винести на обговорення. У випадках особливої необхідності населенню повідомляється сільською радою про скликання зборів у день їх проведення. Повідомлення про це має бути підписаним ініціатором (ініціаторами) скликання зборів. У повідомлені зазначають характеристики та тип зборів (збори громадян за місцем проживання або конференція їх представників) та вид зборів (збори громадян села вулиці, кварталу чи іншого територіального утворення), дані про ініціаторів їх скликання, час, дату та місце проведення загальних зборів, порядок денний зборів, а також подають список осіб, запрошуваних на збори. Повідомлення реєструється в Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у селі. Ініціатором проведення зборів видається

копія зареєстрованого повідомлення .

Стаття 9. Збори відкриває і веде  Оваднівський  сільський голова або секретар сільської ради, а в разі, якщо збори скликано за рішенням відповідного органу самоорганізації населення, — керівник цього органу. В разі, якщо ініціатором проведення загальних зборів є ініціативна група громадян за місцем проживання, збори відкриває та веде представник цієї ініціативної групи. Для ведення протоколу зборів із числа їх учасників відносною більшістю голосів обирається секретар зборів. Він веде протокол зборів, який підписують голова і секретар зборів. Для ведення зборів із числа їх учасників відносною більшістю голосів може обиратися президія зборів. Для підрахунку голосів учасників зборів обирається лічильна комісія у складі не менше 3 осіб. Не можуть бути членами лічильної комісії сільський голова, секретар сільської ради, члени президії зборів.

Порядок денний і порядок роботи зборів затверджується зборами. Збори приймають регламент своєї роботи, де обов'язково передбачаються доповіді членів ініціативної групи або іншого суб'єкта ініціювання загальних зборів та представника (представників) органу місцевого самоврядування, до компетенції якого належить вирішення питання, що його розглядають збори. Не допускається розгляд на зборах та прийняття рішень із питань, не затверджених порядком денним.

Голова зборів на основі регламенту зборів:

• оголошує питання, які виносяться на розгляд зборів;

• веде збори та підтримує на них належну дисципліну й порядок;

• надає слово для виступів та оголошує підсумки голосування;

• виконує інші функції та обов'язки.

Якщо голова зборів зловживає своїм правом головуючого, то збори більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового голову зборів. Сільська рада та посадові особи місцевого самоврядування мають право виступати з власної ініціативи із співдоповідями з питань, що обговорюються на зборах та перебувають у її віданні.

Охорону й порядок під час проведення зборів забезпечують сили міліції або добровільних громадських формувань з охорони порядку .

Стаття 10. З розглянутих питань збори приймають рішення. Рішення зборів приймаються більшістю голосів громадян, присутніх на зборах, відкритим або таємним голосуванням. Формат проведення голосування визначають більшістю голосів учасники зборів. Рішення зборів оформляється письмово та підписується головою і секретарем зборів та за бажанням учасниками зборів.

Стаття 11. За результатами зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів. Протокол оформляється у трьох примірниках. Один примірник протоколу зборів передають на зберігання секретареві сільської ради; другий примірник протоколу залишають ініціаторові проведення зборів, третій — вивішують для ознайомлення в місці проведення загальних зборів громадян за місцем проживання. Секретар  Оваднівської сільської ради забезпечує в п'ятиденний термін з дня надходження протоколу зборів оприлюднення його в повному обсязі шляхом публікації в комунальних друкованих засобах масової інформації, або іншому місцевому засобу масової інформації, та розміщення на офіційному інтернет-сайті Оваднівської  сільської ради за наявності у раді Інтернет ресурсу, для цього протокол зборів також повинен надаватися в електронному виді. До першого примірника протоколу зборів (конференції) додаються матеріали реєстрації їх учасників (список громадян, які були присутні на зборах, із зазначенням місця їх проживання або список представників громадян відповідних територіальних утворень), а також рішення органів самоорганізації громадян про делегування своїх представників для участі в конференції та протоколи лічильної комісії, а до другого та третього примірників протоколу — копії вказаних документів.

Стаття 12. Рішення зборів ураховуються  Оваднівською  сільською радою, сільським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування у їхній діяльності. Рішення, підтримані учасниками зборів у кількості голосів, визначеній для підтримки місцевої ініціативи, можуть бути оформлені у вигляді проектів рішень Оваднівської  сільської ради і розглядатися як місцева ініціатива. Якщо  оваднівська сільська рада чи посадова особа місцевого самоврядування не вважають за можливе враховувати рішення зборів, про це має бути подана вмотивована заява на ім'я Оваднівського  сільського голови та ініціативної групи або іншого суб'єкта ініціювання проведення зборів. Рішення зборів може бути оскаржене в судовому порядку. Рішення зборів доводиться до відома депутатів  Оваднівської  сільської ради на найближчому її засіданні. Розгляд рішення зборів проводиться за обов'язкової участі членів ініціативної групи.

 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 13. Рішення зборів реалізуються  Оваднівським  сільським головою, виконавчим органом сільської ради, органами самоорганізації населення. На зборах вирішується питання хто буде реалізовувати рішення зборів з обов’язковою згодою органу або посадової особи, який буде займатися реалізацією. До реалізації рішень зборів залучаються населення, підприємства, організації, установи незалежно від форми власності, які розташовані на відповідній території. Орган місцевого самоврядування та орган самоорганізації населення регулярно інформують населення про виконання рішень зборів.

Стаття 14. Дію рішень зборів, прийнятих із порушенням Конституції та законодавства України, може бути призупинено відповідною сільською радою або її виконавчим комітетом до вирішення питання про їх законність у судовому порядку. Одночасно суб'єкт, що припинив дію рішення зборів, зобов'язаний звернутися до суду для оскарження такого рішення. Про це повідомляється відповідний орган самоорганізації населення (в разі наявності такого).

Стаття 15. На зборах у порядку, передбаченому цим Положенням, та з додержанням

вимог відповідних законодавчих актів України можуть також розглядатися питання:

          а) про внесення на розгляд відповідної сільської ради пропозицій про проведення

місцевого референдуму;

          б) про створення ініціативних груп всеукраїнського і місцевих референдумів.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                        Г.М.Слюсаренко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь