Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Положення  про постійні комісії Оваднівської сільської ради

Дата: 22.12.2020 18:09
Кількість переглядів: 525

 

Додаток  1

Затверджено  рішенням

Оваднівської сільської ради

від  24 листопада 2020 р. №1/6

Положення  про постійні комісії Оваднівської сільської ради

I. Загальні положення

1. Постійна комісія ради (далі – постійна комісія)  є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивченн, попереднього розгляду і підготовки питань. Які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.                                                                                                                            

1.2. Постійна  комісія обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією .                                                                   

         1.3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський голова та секретар ради.                                                                                     

         1.4.Постійні комісії є підзвітна Оваднівській сільській раді та відповідальна перед нею.                                                                                                           

          1.5. У своїй діяльності постійна комісія керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням                                                                                                     

          1.6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, сільського голови або секретаря ради.                                                                               

          1.7. Постійна  комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними комісіями та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами виконавчих органів  Оваднівської сільської ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.                                                                                                                                      

         1.8. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності , але не рідше одного разу на місяць  і є правомочними, якщо в них  бере участь не менш як половина від загального складу комісії.                                                                                                                         

           1.9.Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначається з урахуванням вимого Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійснені  державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.                                                                                              

            1.10.Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.        

             2. Голова постійної комісії

             2.1. Здійснює безпосередньо керівництво діяльністю комісії та організовує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.                                                     

        2.2. Скликає і веде засідання комісії.                                                                                                

        2.3. Дає доручення  членам комісії.                                                                                               

       2.4. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.                              

         2.5.Організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.                      

        2.6.Аналізує  результати  роботи і вживає заходи  щодо підвищення  ефективності діяльності комісії .                                                                                                                            

 2.7. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформації з питань роботи комісії                                                                                                           

 2.8.Забезпечує  гласність в роботі комісії.                                                                               

 2.9. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження  з інших причин, його функції здійснює заступник постійної комісії або секретар постійної комісії.                                                                   

         3.Завдання та організація діяльності постійної комісії                                    

3.1.Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради.                                                                           

3.2.Постійні комісії за дорученням  ради, сільського голови, секретаря ради  або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також  питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської ради.                                                                                              

3.3.Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською   ради, готує висновки з цих питань.                                                                                                                   

3.4.Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.                                                                                                                               

3.5.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

3.6.Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.                                                                                                  

3.7.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів, представників управлінь та  відділів ради, спеціалістів ( у тому числі незалежних експертів).                                                                                                   

3.8.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови, секретаря  розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.     

        3.9.Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо  обов’язково розглядаються профільною постійною комісією.

         4.Напрямки діяльності постійних комісій

          4.1.Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

     проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Оваднівськоїї сільської ради;

     проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

     проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку,

інвестиційних проектів та програм, у тому числі , що можуть  реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проектів  міжнародної технічної допомоги;

питання сільського бюджету;

звіти про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

 питання щодо:

•  контролю за утворенням та використанням цільових фондів;

•  підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів,

та розміри їх ставок;

• надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

• соціально-економічного, стратегічного розвитку села, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної і державної власності;

питання інвестицій і міжнародного співробітництва,                                                           

проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у ході розгляду яких  забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.

         4.2.Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та комунальної власності  за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

проекти програм соціально-економічного і розвитку Оваднівської сільської ради; проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік; проекти місцевих програм охорони довкілля;питання координації діяльності місцевих землевпорядних органів та уповноважених державних органів управління з охорони природи;питання щодо підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;питання здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства;питання про стан та розвиток відповідних галузей будівництва; питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;питання участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов;питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради. питання створення і реорганізації підприємств комунальної власності;питання про стан та ефективне використання комунальної власності територіальної громади; питання встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності ради; питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства; питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства, інші питання, які вносяться на розгляд ради питання благоустрою природокористування.

4.3 Постійна комісія з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту і здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів за дорученням ради  або за власною ініціативою попередньо розглядає:

проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку  Оваднівськоїсільської ради , проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;питання створення умов для розвитку культури;

питання сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом;питання створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних організацій; питання ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;питання сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту; питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради; питання реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства; питання забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя; питання внесення пропозицій щодо оптимізації структури системи охорони здоров’я;питання поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;питання вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; питання взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради,питання здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, питання щодо дотримання Регламенту ради, внесення змін  та доповнень до нього, питання прав людини ,законності, депутатської діяльності , етики.

5.Взаємодія постійних комісій з виконавчим комітетом, управліннями та відділами Оваднівської сільської ради.

5.1.Рекомендації постійної комісії подаються  сільському голові в письмовій формі з реєстрацією в загальному відділі (відділ звернень виконкому).                           

5.2.Виконавчий комітет, управління та відділи ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.          

 5.3.У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом, управлінням чи відділом ради вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.                                                                                                                                

 5.4.Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд  ради проект рішення з порушеного питання.                                                                               

5.5.Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

 

 

 

 

 

 

Секретар  сільської ради                                           Г.М.Слюсаренко                                   

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь