A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

ПОРЯДОК  виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини

Дата: 25.12.2020 19:00
Кількість переглядів: 3332

ПОРЯДОК

 виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на  території Оваднівської сільської ради

 

І. Загальні положення

 

 1. Цей Порядок розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини щодо поводження з відумерлою спадщиною та безхазяйним майном.

Дія Порядку поширюється на правовідносини, що виникають при визнанні за територіальною громадою Оваднівської сільської ради права власності на нерухоме майно (земельні ділянки, будинки, будівлі, споруди), що визнане судом відумерлою спадщиною або передано за рішенням суду у комунальну власність як безхазяйне нерухоме майно.

Даний Порядок також регулює правовідносини, що виникають при виявленні, взятті на облік, збереженні та використанні Оваднівською сільською радою безхазяйних нерухомих речей та нерухомого майна, яке може бути визнане судом відумерлою спадщиною

 1. Порядок є обов’язковим до виконання всіма структурними підрозділами Зимнівської сільської ради, виконавчим комітетом Оваднівської сільської ради та спрямований на налагодження ефективної співпраці із органами державної виконавчої влади, суб’єктами господарювання інших, ніж комунальна, форм власності та ефективного виконання на території сільської ради положень цивільного законодавства для вирішення ряду суттєвих проблем.

Положення Порядку стосуються поводження із нерухомим майном із урахуванням особливостей, встановлених відповідним законодавством та цим Порядком.

 1. Терміни, які вживаються в Порядку, тлумачаться відповідно до чинного законодавства України.
 2. Спадщина визнається відумерлою відповідним судом за заявою Зимнівської сільської ради і передається територіальній громаді, в разі (ст. 1277 ЦК України):
 • відсутності спадкоємців за заповітом і за законом;
 • усунення спадкоємців від права на спадкування;
 • неприйняття спадщини спадкоємцями;
 • відмови спадкоємців від прийняття спадщини.
  1. Особа, яка управляє спадщиною, має право на вчинення будь-яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини до з'явлення спадкоємців або до прийняття спадщини.
  2. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність.

 

ІІ. Створення та порядок ведення реєстру майна,

що може бути визнане відумерлою спадщиною

та безхазяйних речей (майна)

2.1. З метою належного контролю за нерухомим майном власник якого помер, а спадщина не прийнята в установленому законом порядку, а також за безхазяйними нерухомими речами (майном), що знаходяться на території Оваднівської сільської ради створюється спеціальний Реєстр майна, що може бути визнане відумерлою спадщиною та безхазяйних речей (майна) (надалі за текстом - Реєстр). (Додаток 1).

2.2. Розпорядженням сільського голови обов’язки за облік майна, вказаного в пункті 2.1. даного Порядку, ведення Реєстру та майбутнього представництва інтересів територіальної громади в особі Оваднівської сільської ради покладаються на відповідальну особу органу місцевого самоврядування.

2.3. Особа, відповідальна за облік такого майна:

 • має право отримувати інформацію від суб`єктів виявлення безхазяйної речі (майна) чи майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною;
 • має право отримувати необхідну правову допомогу, в тому числі щодо залучення додаткових відомостей для повноти внесення даних в Реєстр; 
 • зобов’язана надавати сільському голові до 10-го числа місяця наступним за звітним інформацію щодо нової реєстрації безхазяйної речі (майна) та/або майна, що може бути визнане відумерлою спадщиною;
 • зобов’язана підготувати договір управління спадщиною для передачі його на підписання сторонам договору;
 • зобов’язана підготувати заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна від імені Оваднівської сільської ради та передати її відповідному суб’єкту державної реєстрації прав або нотаріусу для державної реєстрації прав, що передбачено Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 року № 1127;
 • подати оголошення про взяття на облік безхазяйного майна у друкованих засобах масової інформації;
 • після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі подати заяву до суду про визнання права комунальної власності територіальної громади на дану річ;
 •  у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття, подати заяву до суду про визнання спадщини відумерлою.

 

        2.4. Реєстр повинен містити наступну інформацію про спадкодавця, спадкове майно та безхазяйну річ (майно):

  -   ПІБ померлої особи;

- дата смерті спадкодавця або оголошення особи померлою – час відкриття спадщини (ч. 2 ст. 1220 ЦК України);

- реквізити документа, що підтверджують відкриття спадщини (свідоцтво про смерть, рішення суду,довідка з відділу реєстрації актів цивільного стану);

- місце відкриття спадщини, тобто останнє місце проживання спадкодавця, місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна – місцезнаходження основної частини рухомого майна (ст. 1221 ЦК України);

 - опис безхазяйної нерухомої речі (майна) та майна, що може бути визнане відумерлою спадщиною: місцезнаходження; категорія майна,  (житловий будинок, будівля, господарська споруда, майновий комплекс тощо); основні технічні характеристики майна;

- ПІБ можливих спадкоємців.

  Окрім того, до Реєстру повинні вноситись відомості про особу (фізичну/юридичну) яка надала особі, яка відповідальна за облік майна, дані про спадкодавця, його спадкове майно та спадкоємців, а також інформація про передання заяви про визнання спадщини відумерлою до суду, а щодо безхазяйної нерухомої речі (майна): інформація про дату звернення із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса/інформація про передання заяви про передачу у комунальну власність такого майна до суду.

 

ІІІ. Виявлення безхазяйної речі (майна) та майна,

 що може бути визнано відумерлою спадщиною

3.1. Cуб`єкт виявлення безхазяйної речі (майна) та/або майна, що може бути визнане відумерлою спадщиною подає до сільської ради письмове повідомлення про місцезнаходження такої речі або майна. Звернення реєструється в журналі реєстрації заяв.

3.2. Перевірка факту наявності та стану безхазяйної речі або майна, що може бути визнане відумерлою спадщиною здійснюється Комісією, створеною розпорядженням сільського голови.

3.3. Комісія прибуває на місцезнаходження об`єкту та здійснює його обстеження, за результатами якого складається акт обстеження довільної форми з обов’язковим зазначенням номеру акту та датою його складання.

3.4. Акт підлягає затвердженню сільським головою.

 

IV. Облік безхазяйних нерухомих речей (майна) та майна,

що може бути визнано відумерлою спадщиною

4.1. Облік безхазяйних нерухомих речей (майна) та майна, що може бути визнане відумерлою спадщиною здійснює відповідальна особа.

4.2. Після обстеження Комісією нерухомих речей (майна) та майна, що може бути визнане відумерлою спадщиною, складення та затвердження акту, відповідальна особа надсилає від імені Оваднівської сільської ради заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідному суб’єкту державної реєстрації прав або нотаріусу для державної реєстрації прав.

4.3. У десятиденний термін з дати взяття на облік безхазяйної нерухомої речі (майна) відповідальна особа Оваднівської сільської ради робить про це оголошення у друкованих місцевих засобах масової інформації з метою виявлення власника речі (майна).

 

V. Набуття у власність територіальної громади майна,

 що може бути визнане відумерлою спадщиною

5.1. Відповідальна особа за ведення Реєстру майна, що може бути визнане відумерлою спадщиною та безхазяйних речей (майна) та облік такого майна, керуючись положеннями статті 1277 ЦК України, після спливу одного року з часу відкриття спадщини (смерті особи/визнання особи померлою) та наявності інформації про її неприйняття подає до місцевого загального суду заяву про визнання спадщини відумерлою та представляє інтереси територіальної громади в даному судовому провадженні у суді.

5.2. Після прийняття судом рішення про визнання права власності на відумерлу спадщину за територіальною громадою, оригінал рішення суду із усіма матеріалами та документами передається відповідальній особі Оваднівської сільської ради для забезпечення організації реєстрації права власності на відповідне майно за територіальною громадою.

5.3. Відповідальна особа Оваднівської сільської ради звертається в інтересах територіальної громади до відповідного суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса для державної реєстрації права власності на об’єкти, визнані відумерлою спадщиною.

5.4. Після здійснення реєстрації нерухомого майна, задовольняються вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповідно до статей 1231 – 1232-1 Цивільного кодексу України. Рішення щодо задоволення вимог кредиторів (відчуження майна, права на яке зареєстроване за територіальною громадою ОТГ) приймає Оваднівська сільська рада з урахуванням вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5.5. Після задоволення усіх належних вимог кредиторів спадкодавця, територіальна громада в особі Оваднівської сільської ради та її виконавчих органів здійснює повноваження щодо володіння, користування та розпорядження відповідним майном згідно з вимогами законодавства.

5.6. Нерухомі об`єкти житлового та нежитлового призначення (житлові будинки, квартири тощо) чи їх частки, які через невідповідність вимогам житлового законодавства або з інших причин неможливо надати для проживання та користування особам, що потребують поліпшення житлових умов, за рішенням сільської ради можуть бути реалізовані шляхом продажу на аукціоні відповідно до чинного законодавства.

 

VI. Порядок управління та охорони спадкового майна

6.1. У випадку взяття на облік майна, що може бути визнане відумерлою спадщиною (у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту), якщо таке майно потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані Зимнівська сільська рада укладає договір на управління спадщиною з іншою особою (Додаток 2).

 Договір діє до з'явлення спадкоємців або до прийняття спадщини,  а у випадку визнання спадщини відумерлою - до спливу одного року з часу відкриття спадщини.

У разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту особою, яка управляє спадщиною, до складу якої входить земельна ділянка, є сільська рада за місцезнаходженням такої земельної ділянки.

Особа, яка управляє спадщиною, має право на вчинення будь-яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини до з'явлення спадкоємців або до прийняття спадщини.

6.2. Договір на управління спадщиною реєструється в Журналі реєстрації договорів на управління спадщиною.

6.3. Зважаючи на норми чинного законодавства, охорона спадкового майна триває до закінчення строку, встановленого для прийняття спадщини, або набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою.

 

Додаток 2

до Порядку виявлення, взяття на облік,

збереження та використання безхазяйного

нерухомого майна та відумерлої спадщини

   на території Оваднівської сільської ради

 

 

ДОГОВІР
на управління спадщиною

с. Овадне                                                                                      «__»________ 201__року


     Ми, Оваднівська сільська рада Володимир-Волинського району Волинської області, в особі сільського голови __________________________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», далі – «Установник управління»,  та

________________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові особи, дата її народження,

________________________________________________________________________,
    реквізити документа, на підставі якого встановлено особу)

що мешкає ______________________________________________________________,
________________________________________________________________________

(адреса  проживання)

далі – «Управитель»,

на підставі статті 1285 Цивільного кодексу України, з метою  утримання (догляду) та збереження спадкового майна, що залишилось після смерті

________________________________________________________________________, (прізвище, ім'я та по батькові померлого)

який  (яка) проживав  __________________________________________________________________________

(останнє місце проживання померлого)
уклали цей договір на управління спадщиною, відповідно до якого:
 

 1. Оваднівська сільська рада (Установник  управління) передає, а ________________

___________________________(Управитель) приймає в управління майно, яке потребує окремого утримання (догляду), вчинення інших фактичних та (або) юридичних дій для підтримання його в належному стані,  згідно акта його опису, що додається, та є невід'ємною частиною цього договору (або надається перелік цього майна у самому договорі), а саме:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Управитель зобов'язаний здійснювати управління  зазначеним майном в інтересах спадкоємців померлого

 _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я та по батькові померлого)

3. Передача майна в управління не тягне за собою переходу права власності на нього до Управителя.

4. Управитель вправі вчиняти стосовно майна юридичні та фактичні дії, що не суперечать вимогам чинного законодавства, в тому числі дії по утриманню, догляду майна, зазначаючи при цьому, що він діє як Управитель. У разі відсутності цієї вказівки Управитель є зобов'язаним перед третіми особами особисто і несе перед ними відповідальність тільки належним йому майном.

5. На вимогу Установника управління Управитель повинен надати йому звіт про свою діяльність як Управителя.

6. Управитель, який своїми діями по управлінню майном та його збереженням завдав шкоду майну, зобов'язаний відшкодувати завдані збитки спадкоємцям померлого,

__________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові померлого)

якщо він не доведе, що ці збитки сталися внаслідок випадку або непереборної сили.

7. Управитель має право на плату за виконання своїх повноважень, у передбаченому договором розмірі ________________________________________________
(зазначається розмір плат або умова безоплатного управління)

8. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення та діє до з'явлення спадкоємців або до прийняття спадщини, а у випадку визнання спадщини відумерлою – до набрання законної сили відповідним рішенням суду.  У разі якщо управління здійснюється щодо земельної ділянки, дія договору на управління спадщиною припиняється, але не раніше сезонних робіт, необхідних для збору урожаю на відповідній земельній ділянці Управителем. Відмова спадкоємців від прийняття спадщини не припиняє дії зазначеного договору.

9. Після припинення дії договору Управитель повертає нерухоме майно в стані не гіршому у порівнянні з тим, у якому було одержано її в управління, за винятком випадків погіршення стану земельної ділянки не з вини Управителя. 

10. Цей  договір  складений у двох примірниках, один з яких зберігається в Зимнівській сільській раді, а другий отримує Управитель.

 

Реквізити сторін

 

Установник управління                                      Управитель    

_________________________                             _____________________________

_________________________                             _____________________________

_________________________                             _____________________________

_________________________                             _____________________________

_________________________                             _____________________________

_________________________                             _____________________________

_________________________                             _____________________________

_________________________                             _____________________________

 

_________________________                             _____________________________

           Підписи сторін             (дата підписання)                                                                                                (дата підписання)

 

 

 

 

Договір зареєстрований в Журналі реєстрації  договорів на управління спадщиною

«___» __________20__ року за _____  _______________________________

                                                                        (назва посади відповідальної особи)

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Порядку виявлення, взяття на облік,

збереження та використання безхазяйного

нерухомого майна та відумерлої спадщини

   на території Оваднівської сільської ради

    

ЖУРНАЛ

реєстрації договорів

на управління спадщиною

 

№з/п

 

Дата реєстрації

договору

Прізвище,ім’я

по батькові спадкодавця

 

Особа, що

управляє

спадщиною

 

Дата та номер спадкової справи

 

Дата та підстава

припинення договору

 

 

Примітка

1

2

3

4

 

   

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь