A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культуриПоложення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури

Дата: 26.12.2020 10:55
Кількість переглядів: 2586


 

ІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Н А К А З

16.07.2007 N 44

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2007 р.
за N 1023/14290
 

Про затвердження Положення
про проведення атестації
працівників підприємств, установ,
організацій та закладів галузі культури

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
культури і туризму
N 9 ( z0233-08 ) від 03.03.2008
N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010
Наказом Міністерства культури
N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

 

Відповідно до статті 20 Основ законодавства про культуру
( 2117-12 ) та з метою об'єктивної оцінки професійної кваліфікації
і ділових якостей працівників галузі, на основі обґрунтованих
критеріїв, виходячи з результатів їх роботи, для визначення
можливостей їх професійного і посадового росту Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про проведення атестації працівників
підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, що
додається.

2. Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки
Крим, управлінням культури і туризму обласних, Севастопольської
міської державних адміністрацій, Головному управлінню культури і
мистецтв Київської міської державної адміністрації керуватись при
проведенні атестації працівників підприємств, установ, організацій
та закладів галузі культури вищезазначеним Положенням.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра О.Г.Бенч.

Міністр Ю.П.Богуцький
ПОГОДЖЕНО:
Голова ЦК профспілки
працівників культури України Л.Ф.Перелигіна
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України  М.Солдатенко
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
16.07.2007 N 44

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2007 р.
за N 1023/14290
 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення атестації
працівників підприємств,
установ, організацій та закладів
галузі культури

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення атестації
працівників підприємств, установ, організацій та закладів культури
незалежно від форм власності та підпорядкування.

Атестація художнього та артистичного персоналу театрів
здійснюється відповідно до Положення про проведення атестації
художнього та артистичного персоналу театрів, затвердженого
наказом Міністерства культури і туризму України від 03.05.2007
N 31 ( z0496-07 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
11.05.2007 за N 496/13763 (із змінами). { Пункт 1.1 глави 1
доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства культури і туризму
N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010 }

1.2. Атестації підлягають працівники підприємств, установ,
організацій та закладів галузі культури (далі - заклади культури)
відповідно до Переліку посад ( професій) працівників, які
підлягають атестації (додаток 1).

Атестація керівників закладів культури здійснюється органом
управління відповідного рівня за наказом його керівника.

Перелік посад (професій) працівників, які підлягають
атестації, може бути доповнений Міністерством культури України за
поданням закладів культури та погодженням з Центральним комітетом
профспілки працівників культури України і Міністерством соціальної
політики України. { Абзац третій пункту 1.2 глави 1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства культури N 517
( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

1.3. Основним завданням атестації є оцінка професійної
кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об'єктивних,
обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи, з
метою визначення можливостей професійного і посадового росту.

1.4. Атестації не підлягають:

працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше
одного року;

вагітні жінки;

особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років
або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства;

одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до
чотирнадцяти років;

неповнолітні;

особи, які працюють за сумісництвом.

Законом чи колективним договором можуть установлюватися інші
категорії працівників, які не підлягають атестації.

{ Пункт 1.4 глави 1 в редакції Наказу Міністерства культури N 517
( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

1.5. Працівники, які працюють на умовах строкового трудового
договору, проходять атестацію за власним бажанням.

{ Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

1.6. Жінки, які перебувають у відпустці у зв'язку з
вагітністю та пологами, а також інші особи, які перебувають у
відпустці для догляду за дитиною, проходять атестацію не раніше
ніж через рік після виходу на роботу.

1.7. Дія Положення не поширюється на працівників керівного
складу державних підприємств, атестація яких здійснюється
відповідно до Порядку проведення атестації працівників керівного
складу державних підприємств, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 1999 року N 1571 ( 1571-99-п ).

1.8. Атестація працівників не численних за складом закладів
культури здійснюється при вищому за підпорядкованістю органі
управління культури.

2. Види атестації та її періодичність

{ Абзац перший пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі
Наказу Міністерства культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

2.1. Атестація організовується та проводиться закладом
культури на підставі відповідного наказу.

Атестація проводиться не частіше ніж один раз на три роки.
{ Абзац другий пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

Повторна атестація проводиться не пізніше ніж через рік у
разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній
посаді або виконуваній роботі та рекомендації комісії щодо
направлення працівника на навчання. { Абзац третій пункту 2.1
глави 2 в редакції Наказу Міністерства культури N 517 ( z1120-13 )
від 13.06.2013 }

Категорії працівників, які підлягають атестації, та
періодичність її проведення визначаються колективним договором. На
підприємствах, в установах та організаціях, у яких не укладаються
колективні договори, категорії працівників, які підлягають
атестації, строки та графік її проведення визначаються
роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації. { Пункт 2.1 глави 2 доповнено абзацом
четвертим згідно з Наказом Міністерства культури N 517
( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

2.2. Перелік орієнтовних питань, що виносяться на атестацію,
узгоджується з відповідним профспілковим органом і доводяться до
відома працівників, які підлягають атестації, не пізніше ніж за
два місяці до її початку.

{ Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

3. Склад та повноваження атестаційної комісії

3.1. Атестація працівників культури проводиться атестаційною
комісією, що створюється при закладі культури.

Кількість і персональний склад атестаційної комісії
визначаються і затверджуються наказом їх керівника за погодженням
з профспілковим комітетом.

3.2. Атестаційна комісія створюється у складі: голови ( як
правило, керівника або одного із заступників керівника
відповідного закладу культури), його заступника, секретаря, членів
комісії ( керівних працівників закладу культури,
висококваліфікованих спеціалістів і представників відповідного
профспілкового органу).

3.3. Атестація працівників закладів культури, які входять до
складу атестаційної комісії, передує атестації інших працівників.
Член атестаційної комісії, який атестується, не бере участі у
голосуванні.

{ Розділ 3 доповнено пунктом 3.3 згідно з Наказом Міністерства
культури і туризму N 9 ( z0233-08 ) від 03.03.2008; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства культури і туризму N 38
( z0886-10 ) від 13.09.2010 }

3.4. Безпосередній керівник працівника, який підлягає
атестації, не може бути членом атестаційної комісії.

{ Главу 3 доповнено пунктом 3.4 згідно з Наказом Міністерства
культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

4. Організація та проведення атестації

4.1. На кожного працівника, який підлягає атестації,
готується атестаційний лист у двох примірниках (додаток 2).

4.2. Керівником структурного підрозділу, а за відсутності
структурного підрозділу керівником закладу культури на працівника,
який підлягає атестації, складається характеристика, де дається
всебічна й об'єктивна оцінка результатів його праці з урахуванням
функціональних обов'язків, досвіду роботи, професійної
компетентності, а також висловлюються необхідні рекомендації щодо
підвищення ефективності його роботи. Характеристика підписується
керівником структурного підрозділу або керівником закладу.

4.3. Характеристика на працівника разом з атестаційним листом
попередньої атестації (у разі її проведення) подається до
атестаційної комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення
атестації.

{ Пункт 4.3 глави 4 в редакції Наказу Міністерства культури і
туризму N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства культури N 517 ( z1120-13 ) від
13.06.2013 }

4.4. Працівник, який атестується, повинен бути ознайомлений
зі своєю характеристикою (під підпис) не пізніше ніж за тиждень до
початку атестації, при цьому він може висловити згоду чи незгоду
зі змістом характеристики.

Працівник подає до атестаційної комісії документи, що
засвідчують зростання його фахового і кваліфікаційного рівня.

{ Пункт 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

4.5. Атестаційна комісія на засіданні розглядає подані їй
матеріали про роботу працівника, який атестується, а також
заслуховує самого працівника. У разі відсутності працівника на
засіданні членів атестаційної комісії атестація не проводиться.
Працівник повідомляється про перенесення атестації на інший день
не пізніше ніж за два місяці до її проведення. { Абзац перший
пункту 4.5 глави 4 в редакції Наказу Міністерства культури N 517
( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

В обов'язковому порядку щодо кожного працівника, який
атестується, ведеться протокол засідання атестаційної комісії
(додаток 3).

Атестаційна комісія на своєму засіданні розглядає подані
матеріали та заслуховує звіт працівника, який атестується(*).

Звіт працівника має включати відомості: про виконаний у
звітному періоді репертуар, інформацію про участь у конкурсах і
фестивалях, гастрольних заходах, видання аудіо- та відеозаписів за
його участю, професійне навчання, стажування, педагогічну
діяльність у звітному періоді тощо(*).

На підтвердження відомостей, поданих у звіті, працівник, який
атестується, може подавати до атестаційної комісії відповідні
документи(дипломи конкурсів, копії документів про присвоєння
почесних звань мистецьких премій тощо)(*).

У разі потреби атестаційна комісія має ознайомитися з творчим
доробком працівника, який атестується, за звітній період шляхом
прослуховування (перегляду) його творчого звіту(*).

Обговорення професійних якостей і результатів діяльності
працівника, який атестується, має проходити в обстановці
вимогливості, доброзичливості, яка виключає прояви упередженості.
{ Пункт 4.5 глави 4 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом
Міністерства культури і туризму N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010 }

_______________
(*) - Стосується атестації тільки художнього та артистичного
персоналу.
{ Пункт 4.5 в редакції Наказу Міністерства культури і туризму N 9
( z0233-08 ) від 03.03.2008 }

4.6. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим
голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні
комісії. Засідання атестаційної комісії вважається правоможним,
якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.
Атестаційна комісія на підставі всіх даних дає одну з таких оцінок
професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

відповідає займаній посаді або виконуваній роботі;

не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі,
рекомендовано направити на навчання;

не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі.

{ Пункт 4.6 глави 4 в редакції Наказу Міністерства культури N 517
( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

4.7. У голосуванні беруть участь лише члени атестаційної
комісії, які присутні на засіданні.

{ Пункт 4.8 глави 4 виключено на підставі Наказу Міністерства
культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

4.8. Результати голосування заносяться до атестаційного
листа. Атестаційний лист підписується головою, секретарем та
членами комісії, які брали участь у засіданні.

4.9. Атестаційна комісія може вносити рекомендації
керівництву щодо заохочення окремих працівників за досягнуті
успіхи в роботі, уключення до кадрового резерву, направлення на
підвищення кваліфікації з метою просування по роботі.

{ Пункт 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

4.10. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома
працівника та керівника закладу культури протягом трьох днів після
його прийняття.

{ Пункт 4.10 глави 4 в редакції Наказу Міністерства культури N 517
( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

4.11. Атестаційний лист і характеристика працівника, який
пройшов атестацію, зберігаються в його особовій справі.

{ Пункт глави 4 виключено на підставі Наказу Міністерства
культури і туризму N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010 }

5. Виконання рішень атестаційної комісії

5.1. Матеріали атестації передаються керівнику закладу
культури для прийняття рішення. За результатами атестації
видається наказ у строк не пізніше двох місяців з дня її
проведення. Період тимчасової непрацездатності працівника, а також
перебування його у відпустці не зараховуються у двомісячний строк.

За цей період керівник вирішує питання про заохочення
працівників, які успішно пройшли атестацію, а в окремих випадках
(при оцінці працівника як "не відповідає займаній посаді") про
переведення на іншу роботу за згодою працівника або звільнення
його з роботи. У разі незгоди з пониженням в посаді працівник
звільняється з роботи згідно з законодавством України.

Після закінчення вказаного строку (два місяці) переведення
працівника на іншу роботу чи звільнення його за результатами
атестації не допускається.

5.2. Рішення атестаційної комісії є обов'язковим для
виконання керівником закладу культури та працівником.

{ Главу 5 доповнено пунктом 5.2 згідно з Наказом Міністерства
культури і туризму N 38 ( z0886-10 ) від 13.09.2010 }

5.3. Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у
порядку, встановленому законодавством.

{ Пункт 5.3 глави 5 в редакції Наказу Міністерства культури N 517
( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

6. Прикінцеві положення

6.1. Загальне організаційно-методичне керівництво з
проведення атестації працівників закладів культури здійснює
Міністерство культури України.

{ Пункт 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства культури N 517 ( z1120-13 ) від 13.06.2013 }

В.о. начальника відділу аналізу
та прогнозування соціокультурного
розвитку регіонів С.Є.Пахлова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь