Оваднівська громада
Волинська область, Володимирський район

Положення про клубний заклад системи Міністерства культури і туризму України

Дата: 26.12.2020 11:19
Кількість переглядів: 8900

Положення про клубний заклад системи Міністерства культури і туризму України

 

Проект

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ КЛУБУ

1.1. Клубні заклади (далі - клуби) є самостійними організаціями, що діють з метою духовного розвитку особистості, формування громадської думки, сприяючи консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних менших України. Створюють умови для розвитку народної творчості, задоволення культурних потреб і організації відпочинку населення.

1.2. До клубів можуть бути віднесені культурно-дозвіллєві об’єкти, які:

а) функціонують на основі свободи вибору за адміністративно-територіальною ознакою і мають спеціальний або універсально-комплексний характер діяльності (сільські, селищні, міські, районні, обласні, всеукраїнські будинки і палаци культури, народні доми тощо);

б) зорієнтовані на культурні інтереси певних професійних, вікових, національних та інших соціально-демографічних категорій населення (клуби, центри і будинки культури за професійними ознаками, естетичного виховання дітей та молоді, клуби жінок, пенсіонерів, музичної культури, фольклору, кінопоказу, книги, технічної творчості тощо);

в) поєднують свою основну функціональну діяльність з роботою, притаманною культурно-освітнім, культурно-побутовим, фізкультурно-оздоровчим закладам і організаціям (клуби-кафе, клуби-бібліотеки, клуби-музеї, культурно-спортивні, культурно-побутові центри та інші). Робота таких закладів додатково регулюється нормативно-правовими документами відповідних органів.

1.3. Клуб може бути однопрофільним або багатопрофільним. Вибір конкретного типу та різновидності клубу залежить від місцевих ініціатив, умов і можливостей з урахуванням інтересів і побажань населення.

1.4. Основні напрями діяльності клубу визначають функції: культурно-творча, культурно-освітня, культурно-виховна, пізнавальна, рекреативно-розважальна (відпочинку), інформаційно-методична.

1.5. Клуби у своїй діяльності керуються Конституцією України, Основами законодавства України про культуру, законами України, Указами Президента України, іншими нормативно-правовими актами України, інструктивними матеріалами міністерств, відомств, організацій, даним Положенням, власним Статутом (Положенням).

1.6. Основні завдання та функції клубу:

а) створення необхідних умов для нерегламентованого дозвіллєвого спілкування, відпочинку і розваг;

б) розвиток народної творчості в усій різноманітності її видів та жанрів, розкриття творчих здібностей і обдаровань людей;

в) збереження, відродження та розвиток української культури, в т.ч. культур інших національностей, що проживають в Україні, організація міжнаціонального співробітництва у сфері народної творчості та культурно-масової роботи;

г) підтримка соціально важливих ініціатив, створення умов для роботи любительських об’єднань та клубів за науково-технічними, екологічними, художньо-естетичними та іншими інтересами;

д) сприяння самоосвіті та освіті населення в різноманітних галузях літератури та мистецтва, історії вітчизняної і світової культури, суспільних і природознавчих наук, економіки, екології, культури побуту тощо;

е) надання інформаційної та методичної допомоги любительським колективам і об’єднанням, гурткам і клубам, які її потребують, а також громадським формуванням за місцем проживання та окремим громадянам з питань організації культурно-просвітницької роботи, народної творчості та організації змістовного відпочинку, дозвілля і рекреації;

є) виконання соціально-творчих замовлень, надання платних послуг населенню, підприємствам та організаціям.

1.7. Виходячи з власних умов і можливостей, з урахуванням запитів та інтересів жителів, а також необхідністю відобразити специфіку діяльності відповідним чином у своїй назві, кожен клубний заклад вправі віддавати перевагу тим чи іншим функціям та завданням.

1.8. У населених пунктах та мікрорайонах великих і середніх міст, де є кілька клубів, незалежно від їх відомчої належності, за рішенням місцевих органів виконавчої влади домовленістю між цими клубами можлива спеціалізація кожного з них за певними напрямками культурно-дозвіллєвої діяльності з урахуванням особливостей професійної підготовки їхніх працівників, стану матеріально-технічної бази та інших передумов.

1.9. З метою реалізації вказаних завдань клуб в установленому порядку :

а) здійснює підготовку і проведення тематичних, театрально-концертних, ігрових, видовищно-спортивних, танцювально-розважальних, інформаційно-виставкових, відеокомп’ютерних, літературно-художніх, науково-технічних, науково-методичних, ритуально-обрядових, рекреаційно-оздоровчих та інших заходів і програм;

б) організовує та проводить конгреси, конференції, свята, обряди, карнавали, фестивалі, кінофестивалі, дискотеки, аукціони, виставки-продажі творів професійного та аматорського мистецтва, літератури, організовує консультації, та лекторії з різних галузей знань;

в) здійснює роботу по відродженню і збереженню традиційної народної культури, народних промислів та ремесел;

в) створює любительські об’єднання та клуби за інтересами, театральні, музичні, хорові, вокальні, хореографічні, циркові, образотворчого і декоративно-прикладного, кіно - і фотомистецтва ансамблі і групи, інші аматорські художні колективи для організації культурно-дозвіллєвих заходів; залучає до проведення цих заходів професійні колективи та окремих виконавців;

г) здійснює міжнародні культурні зв’язки згідно з чинним законодавством України;

д) створює універсальні театрально-видовищні, танцювально-розважальні інформаційно-виставочні, фізкультурно-оздоровчі комплекси; зали ігрових автоматів, персональних ЕОМ, спортивних тренажерів; зали для демонстрації кіно- і відеопрограм; комплекси науково-технічної та народної творчості, рекреаційно-оздоровчих занять; бібліотеки, вітальні, ігротеки, більярдні; студії кіно- відео- і звукозапису, фотолабораторії, творчі майстерні та інші об’єкти культурно-дозвіллєвого призначення;

є) готує рекламні, інформаційні, музичні, видові, відео- і кіносюжети та програми, музичні фонограми, здійснюють їх демонстрацію;

ж) створює, експонує і надає транслюючі засоби телевізійного кабельного та ефірного мовлення з обмеженою територією використання;

з) вивчає і прогнозує попит населення на послуги та задовольняє його у зоні своєї діяльності;

і) надає платні культурно-дозвіллєві послуги населенню в установленому порядку;

к) виконує інші види робіт, які не суперечать законодавству України.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ. СТРУКТУРА КЛУБУ.

2.1. Клуби можуть створюватись з ініціативи міністерств, відомств, профспілкових органів, трудових колективів промислових підприємств та агропромислового комплексу різних форм власності, громадських організацій, добровільних об’єднань громадян або окремих громадян, які беруть на себе функції засновників клубу.

Організаціями-засновниками державних клубів виступають місцеві органи культури відповідно до нормативів забезпечення населення клубними закладами. При вирішенні питання відкриття державного клубного закладу перевага віддається рішенню загальних зборів (сходу) жителів відповідного населеного пункту.

2.2. Стаціонарні клуби розташовуються у приміщеннях, що надаються органами виконавчої влади, підприємствами, господарствами, установами й організаціями, окремими громадянами, як резидентами так і нерезидентами.

2.3. Приміщення та споруди клубів можуть бути об’єктами державної, комунальної, приватної власності, перебувати на самостійному балансі або балансі місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, використовуватись за призначенням на умовах оренди, часткового або повного господарського утримання у сільськогосподарських і промислових підприємств, об’єднань і колективів ( в тому числі кооперативних), громадських та інших організацій, окремих громадян відповідно до статуту клубного закладу.

2.4. Основним документом, який регулює діяльність клубу, є Статут, прийнятий загальними зборами колективу клубу та затверджений його засновником (власником).

Клуб вважається створеним з моменту реєстрації його Статуту у відповідному уповноваженому на це територіальному органі реєстрації.

2.5. Статут включає визначення конкретних цілей, основних напрямів, завдання й зміст діяльності клубного закладу, організаційну структуру, систему керівництва, найважливіші принципи здійснення творчо-виробничої та фінансово-господарської діяльності. Вказується повна назва, місцезнаходження, організація-засновник.

До Статуту можуть бути включені інші положення, пов’язані з особливостями діяльності клубу, що не суперечить чинному законодавству. Зміни й доповнення, які вноситимуться надалі, підлягають реєстрації у тому ж порядку.

2.7. Структура клубу визначається завданнями, напрямами та змістом його діяльності, місцевими умовами й можливостями.

Структурними складовими багатопрофільного клубного закладу можуть бути творчо-виробничі підрозділи та громадські формування на його базі (творчі колективи, гуртки й студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання, творчі асоціації, інші ініціативні утворення), що фінансуються як із коштів клубу, так і за рахунок внутрішнього госпрозрахунку, діють на умовах строкового договору, колективного підряду, на правах кооперативу.

2.8. Органи місцевої державної виконавчої влади протягом місяця розглядають і реєструють Статут. Виконком має право відмовити в реєстрації Статуту в разі суперечності його чинному законодавству.

2.9. Клуб повинен мати:

перспективний план роботи на рік, затверджений керівником клубу;

програми, учбові плани роботи гуртків, лекторіїв, курсів, секцій, любительських та інших постійно діючих об’єднань по інтересах на весь період занять та на учбовий рік, плани проведення масових заходів;

розклад роботи гуртків, секцій, лекторіїв, любительських та інших постійно діючих об’єднань на тиждень, затверджений керівником клубу;

журнали обліку роботи гуртків, секцій, любительських об’єднань, культурно-виховних заходів;

книгу наказів, посадові інструкції, табель обліку роботи та інші документи з обліку кадрів;

кошторис прибутків та витрат клубу.

ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС

3.1. Клуб може бути юридичною особою, вести самостійний баланс, мати розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, бланки зі своїм найменуванням, кутовий штамп і круглу печатку встановленого зразка та інші реквізити.

3.2. Керівники клубів, що є юридичними особами, мають право підпису на розпорядчо-фінансових документах. У разі користування послугами централізованої бухгалтерії банківські та інші подібні їм операції за статтями кошторису витрат можуть здійснюватись тільки на потребу клубу з відома та при наявності візи його керівника.

3.3. Клуби можуть входити, зберігаючи юридичну самостійність, до складу культурних, культурно-спортивних, соціально-культурних, соціально-педагогічних комплексів, центрів культури і дозвілля, інших подібних об’єднань, спільна діяльність яких регулюється окремим положенням й договірними відносинами.

ІV. МАЙНО ТА ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЛУБУ

4.1. Клуб проводить свою роботу у спеціально збудованих або пристосованих приміщеннях, використовуючи як власне, так і орендоване майно.

4.2. Матеріально-технічну базу і засоби клубного закладу складають основні фонди й обігові кошти, а також інші матеріальні цінності і фінансові ресурси.

4.3. Основні фонди й обігові кошти утворюють статутний фонд клубу, розмір якого відображається в його балансі.

4.4. Майно клубу відповідно до законів України, статуту клубу та укладених угод належить йому на правах оперативного управління, власності або повного господарського відання.

4.5. Клуб відповідно до чинного законодавства має право:

- передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування підприємствам, організаціям, установам або окремим громадянам будівлі (крім цілісних майнових комплексів, його структурних підрозділів) устаткування, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності й ресурси;

- безкоштовно одержувати матеріальні цінності або грошові фонди, у т.ч. будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо від підприємств та організацій не залежно від форм власності, благодійних і громадських фондів та від окремих осіб;

- кооперувати на договірних умовах матеріальні засоби та фінансові кошти з іншими підприємствами, організаціями, закладами і громадянами;

4.6. Джерела формування фінансових ресурсів:

- бюджетні асигнування;

- надходження за виконання робіт(послуг), проведення заходів по договорах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності;

- надходження від здачі в оренду приміщень, технічних засобів, обладнання;

- надходження з фондів на розвиток культури і мистецтв за соціально-творчі замовлення;

- благодійні внески підприємств, організацій та громадян;

- інші джерела, не заборонені діючим законодавством України.

Чистий прибуток клубу, який залишається після обов’язкових платежів та відрахувань, залишається у повному його розпорядженні.

4.7. Аудит фінансової діяльності клубу здійснюється згідно з чинним законодавством України.

V. УПРАВЛІННЯ, СТРУКТУРА, ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1. Управління клубом здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідним органом управління.

Управління клубом здійснюється на основі гласності, поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і активної участі трудового колективу у творчо-виробничій та організаційно-господарській діяльності. Трудовий колектив утворюється із штатних працівників і членів творчих формувань (структурних підрозділів).

5.2. Керівник клубу несе повну відповідальність за стан та діяльність клубу визначає структуру, встановлює штати, приймає та звільнює працівників відповідно до чинного законодавства України.

5.3. З метою більш ефективного використання кадрів і спільного вирішення культурно-дозвіллєвих проблем клуби із нечисленними штатами, особливо у сільській місцевості й компактно розташовані, можуть з власної ініціативи або за пропозиціями органів місцевого самоврядування, організацій-засновників об’єднувати свої зусилля, утворюючи єдині трудові колективи; входити ( на договірних та інших взаємоприйнятних засадах) у різноманітні творчо-виробничі об’єднання з економічною і юридичною самостійністю в рамках чинного законодавства.

5.4. В клубі може створюватись правління, інші громадські керівні органи (художні ради, репертуарні комісії тощо). Їхня діяльність регламентується окремими положеннями, затвердженими правлінням або загальними зборами.

5.5. Керівник клубу та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення та достовірність бухгалтерського оперативного обліку та статистичної звітності.

5.6. Орган управління майном не має права втручатись в оперативну і господарську діяльність клубу.

VI. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ КЛУБНОГО ЗАКЛАДУ

6.1. Реорганізація клубного закладу проводиться згідно з чинним законодавством України.

6.2. Припинення діяльності та його закриття здійснюються:

а) за рішенням засновників;

б) за рішенням суду на подання державного, профспілкового або іншого органу, що зареєстрував Статут, якщо діяльність цього закладу суперечить чинному законодавству, меті його створення, Статуту;


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь