A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища Оваднівської сільської ради на  2021 - 2025 роки

Дата: 11.01.2021 20:58
Кількість переглядів: 1610

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IІ сесія VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

22.12.2020                                       с.Овадне                                              №2/18

 

   Про затвердження Програми охорони
 навколишнього природного середовища
 Оваднівської сільської ради на  2021 - 2025 роки

 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядуання в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища Оваднівської сільської ради на 2021 - 2025 роки (додається).
        2. Рішення Оваднівської сільської ради №24-2/9 від 20.12.2017 року «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища  Оваднівської сільської ради на  2018 – 2020 роки» вважати таким, що втрачає чинність з 01.01.2021року.

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

       Голова                                                                          Сергій  ПАНАСЕВИЧ

Додаток 1

до рішення сесії Оваднівської сільської ради     №2/18 від  22.12.2020 року

ПРОГРАМА

Охорони навколишнього природного середовища
Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки

Загальні положення

Соціально-економічний розвиток сільської ради тісно пов'язаний з екологічним станом довкілля, наявністю екологічних проблем та ризиків у регіоні. Оцінка стану довкілля в сільській раді свідчить, що практично немає природних компонентів екосистеми, які б не зазнавали постійного негативного впливу.

Серед екологічних проблем в сільській раді, які підлягають вирішенню в перспективі, необхідно виділити:

забруднення водного басейну недостатньо очищеними каналізаційними стоками; відсутністю ефективно діючих схем очищення населених пунктів від відходів; недостатні обсяги утилізації відходів, відсутність обладнаних належним чином полігонів для захоронення відходів і, як наслідок, забруднення території ( земель, лісів, водоохоронних зон водних об’єктів) різними;промисловими та побутовими відходами; незадовільний стан зеленого господарства в населених пунктах; забруднення атмосферного повітря;

Загострення екологічних та соціально-економічних проблем обумовлює актуальність впровадження в сільській раді принципів та засад сталого розвитку.

Першочергова увага до охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення - невід’ємна умова сталого розвитку сільської ради та країни в цілому. Саме тому на території сільської ради повинна здійснюватись політика, спрямована на досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи і безпосередньо на забезпечення раціонального використання, охорони і відтворення природних ресурсів. Стан довкілля обумовлюється впливом на нього усіх суб’єктів природокористування. Інтегрований еколого - економічний ефект природоохоронних заходів в сільській раді залежить від послідовності і результативності дій усіх суб’єктів діяльності, а також від ефективності системи управління в цій сфері. Програма охорони довкілля Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки ( далі Програма ) - це система принципів, .пріоритетних напрямків та конкретних заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Об’єкти, на які спрямовано дію Програми: навколишнє середовище сільської ради в цілому;

окремі природні компоненти довкілля (атмосферне повітря, підземні і поверхневі води, земельні ресурси і надра, ліси тощо);

екологічні аспекти виробничої діяльності підприємств різних галузей, інфраструктура населених пунктів і в цілому життєдіяльності населення.

Суб’єкти Програми:

підприємства, установи, організації, управління фінансового забезпечення життєдіяльності сільської ради;

місцеві громади та громадяни, які проживають на території сільської ради; підприємства всіх форм власності, що здійснюють виробничу діяльність та надають послуги в різних галузях на території сільської ради.

У Програмі визначаються напрямки природоохоронної діяльності щодо стабілізації та поліпшення стану навколишнього природного середовища сільської ради чи окремих його складових ( повітряного басейну, водних ресурсів тощо), які мають організаційно-технічне обґрунтування, фінансове підгрунття, а також визначаються часовими межами.

Програма довкілля сільської ради на 2021-2025 роки передбачає формування і реалізацію екологічної політики. Екологічна політика є інтегрованим чинником соціально- економічного розвитку держави і сільської ради зокрема. Витрати на реалізацію природоохоронної програми і заходів потребують значних коштів. Сьогодні спостерігається

 

значна обмеженість сільської ради і країни в цілому у коштах, необхідних для поліпшення стану навколишнього природного середовища, збереження та раціонального використання природних ресурсів. Це вимагає чіткого визначення пріоритетних напрямів та проблем з метою відпрацювання реалістичних, ефективних та економічно прийнятих рішень. З цією метою, виходячи з реального екологічного стану території сільської ради, пріоритети екологічної політики слід визначати з урахуванням таких критеріїв і чинників:

погіршення стану або загрози непоправної шкоди біологічному та ландшафтному різноманіттю;

погіршення здоров’я людей через значну забрудненість довкілля; втрата природними ресурсами якісних характеристик, зменшення їх кількості, що призводить до зниження продуктивності виробничо-господарської діяльності;

еколого - економічна ефективність природоохоронних заходів;

Пріоритети сільської екологічної політики:

очищення території сільської ради від небезпечних відходів, а саме: зменшення забруднення водних об’єктів та підземних вод; вирішення проблеми твердих побутових відходів.

Перешкодами якісної реалізації державної політики на сільському рівні є:

недостатнє фінансове забезпечення реалізації природоохоронних заходів; недоліки нормативно-правової бази місцевого рівня щодо реалізації екологічної політики та застосування стимулів природоохоронної діяльності;

недостатньо ефективна робота із громадськістю (відсутність систематичних і послідовних дій по формуванню громадської думки та пропаганди дбайливого ставлення до природи, недоліки у врахуванні громадської думки та пропозицій мешканців при прийнятті управлінських рішень; недостатня екологічна освіченість населення.

Мета та основні завдання Програми

Мета Програми - поліпшення екологічного стану довкілля шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів; досягнення гармонійної взаємодії громади і навколишнього природного середовища за умов активізації економічних процесів, розвитку виробничого комплексу та інфраструктури населених пунктів, неухильного оздоровлення довкілля, збільшення можливостей раціонального, невиснажливого використання і ефективної охорони природних ресурсів, забезпечення економічних, культурно-естетичних, пізнавальних, освітніх, наукових, рекреаційних та інших потреб населення сільської ради.

Досягнення мети Програми потребує спрямування дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх відповідних органів, організацій, установ та підприємств сільської ради віх форм власності щодо реалізації пріоритетних напрямків діяльності у сфері ефективного природокористування,, дотримання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища.

Умовами досягнення мети Програми є:

удосконалення методів управління і контролю навколишнього природного середовища органами виконавчої влади і місцевого самоврядування;

впровадження дієвих фінансових та інвестиційних механізмів реалізації екологічних проектів;

прийняття рішень щодо розміщення, розширення та будівництво виробничих об’єктів, житлової та іншої забудови з урахуванням вимог екологічної безпеки, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття;

впровадження екологічно чистих технологій в агропромисловому комплексі; впровадження екосистемного підходу ведення лісового господарства; забезпечення при наданні житлово-комунальних послуг раціонального водокористування, дотримання вимог екологічно безпечного відведення стоків та поводження з відходами;

впровадження новітніх наукових досягнень, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів в промисловості;

 

забезпечення енергоефективності та ресурсозбереження (впровадження, застосування альтернативних джерел енергії та видів палива, зниження питомих енергетичних витрат та мінімізація втрат).

Основні завдання Програми

зниження рівня забруднення водних ресурсів;

охорона водних ресурсів від забруднення;

поліпшення екологічного стану водних об’єктів, т.ч. відновлення та підтримання сприятливого їх гідрологічного стану;

раціональне використання водних ресурсів, зменшення обсягів питомого водокористування в промисловості та комунальному господарстві;

удосконалення системи управління охороною та використання водних ресурсів; збереження біологічного різноманіття у природних середовищах існування; екологічно збалансоване використання лісових та рослинних ресурсів; опрацювання існуючих наукових знань та інформації на предмет їх прикладного використання екологічної політики;'

системне спостереження за станом навколишнього природного середовища та техногенними об’єктами, що впливають на нього;

забезпечення належного обліку та звітності у сфері природокористування та охорони навколишнього природного середовища;

забезпечення доступу до екологічної інформації органів влади, підприємств та населення;

створення системи екологічного інформування населення

розвиток системи екологічної підготовки осіб, що приймають рішення в різних сферах виробництва;

розвиток екологічного          світогляду та професійних навичок раціонального

природокористування, ресурсозбереження у фахівців виробничої та господарської сфер діяльності;

забезпечення доступу громадськості до екологічної інформації; забезпечення участі громадськості в прийнятті управлінських рішень; сприяння реалізації громадських екологічних проектів.

Етапи реалізації Програми

Реалізація природоохоронних заходів за відповідними напрямками Програми передбачено на період 2021 - 2025 роки.

Терміни реалізації конкретних природоохоронних заходів визначаються проектно- кошторисною документацією, рішенням сільської ради, розпорядженням сільського голови. Механізм організації виконання Програми

поліпшення стану утримання транспортних шляхів і вуличного покриття; обмеження в’їзду транспорту в природно-заповідні зони та місця масового відпочинку;

розвиток зелених захисних смуг доріг;

контроль та недопущення спалювання промислових та побутових відходів; розвиток санітарно-захисних зон, озеленення промислових майданчиків; створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних смуг з винесенням їх в

натурі;

ремонт та реконструкція гідротехнічних споруд;

створення та облаштування місць організованого відпочинку на берегах водойм; підвищення освіченості населення ;

проведення консервації та ліквідаційного тампонажу недіючих свердловин; впорядкування технічного стану артезіанських свердловин, встановлення та облаштування зон санітарної охорони;

будівництво локальних очисних споруд; облаштування місць видалення відходів;

попередження негативного  впливу господарської діяльності на біологічне різноманіття;

Джерела фінансування Програми

Фінансово-економічний механізм реалізації Програми включає в себе питання:

 

економічного та фінансового забезпечення природоохоронної діяльності; економічного стимулювання.природоохоронної діяльності; економічного покарання за порушення чинного екологічного законодавства.

Враховуючи соціально-економічний стан, в основу фінансового забезпечення програмних природоохоронних заходів закладено принцип комплексного залучення коштів з різних джерел.

Джерелами фінансування заходів є:

державний бюджет (у тому числі державний фонд охорони навколишнього природного середовища);

обласний     бюджет   (у    тому числі       фонд охорони      навколишнього природного

середовища);

районний бюджет;

сільський    бюджет   (у    т.  ч. фонд охорони  навколишнього природного середовища);

кошти підприємств, установ та організацій;

кошти з інших джерел ( у т.ч. не бюджетних екологічних фондів, міжнародних благодійних фондів).

Обсяги фінансування природоохоронних заходів визначаються у встановленому порядку, виходячи із принципу пріоритетності дій по усуненню, зниженню негативного впливу на довкілля та забезпеченню екологічної безпеки, достатнього рівня фінансування окремих заходів, послідовності фінансування довгострокових проектів.

Очікувані результати від реалізації Програми.

Зниження техногенного навантаження на водні об’єкти, зокрема, зменшення скиду забруднюючих речовин, покращення гідрологічних, фізико-хімічних, та біологічних показників стану водних об’єктів, зменшення втрат підземних вод питної якості.

Реалізація Програми забезпечить збереження й відтворення ландшафтного і біологічного різноманіття, а також сприятиме:

підтриманню екологічної рівноваги на території сільської ради;

покращенню природних умов для життя і сталого розвитку суспільства у екологічно збалансованому природному середовищі;

забезпеченню збалансованого та невиснажливого використання природних ресурсів на території сільської ради;

розвитку ресурсної бази для заняття туризмом, відпочинку та оздоровлення населення сільської ради;

забезпеченню відновлення природних колообігів в навколишньому середовищі; зменшенню загрози деградації ґрунтів та втрати родючості;

посиленню узгодженості діяльності обласних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських екологічних організацій у вирішенні проблем екологічної безпеки на території сільської ради.

Отримання системних повних та достовірних даних про стан навколишнього природного середовища; підвищення ефективності, дієвості природоохоронних заходів.

 

 

 

 

 

 

 

 

         Видатки до « Програми Охорони навколишнього природного середовища Оваднівської сільської ради» на період  2021-2025 роки

з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість),  тис. грн.

1.

Проведення заходів з захисту від підтоплення і

затоплення

 

Протягом

2021 - 2025 роки

Комунгосп сільської ради

Виконком сільської ради

 

10,00

щороку

2.

Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів та сніголомів

Протягом

2021 - 2025 роки

Комунгосп сільської ради

Виконком сільської ради

 

10,00

щороку

3.

Виконання заходів з озеленення території

сільської ради

 

Протягом

2021 – 2025 роки

Комунгосп сільської ради

Виконком сільської ради

 

10,00

щороку

4.

Придбання спеціального обладнання

(контейнерів) для збору твердих побутових відходів

 

Протягом

2021 року

2022 року

2023 року

2024 року

2025 року

Комунгосп сільської ради

Виконком сільської ради

 

 

55,00

77,00

110,00

110,00

110,00

5.

Ремонт та реконструкція гідротехнічних

споруд (мелюративйих каналів, тощо)

 

Протягом

2021 – 2025 роки

Комунгосп сільської ради

Виконком сільської ради

 

                10,00

щороку

6.

Впорядкування технічного стану

артезіанських свердловин, встановлення та облаштування зон санітарної охорони

 

Протягом

2021 – 2025 роки

Комунгосп сільської ради

Виконком сільської ради

 

                20,00

щороку

7.

Облаштування місць під контейнери для збору

твердих побутових відходів

 

Протягом

2021 – 2025 роки

Комунгосп сільської ради

Виконком сільської ради

 

                20,00

щороку

 

Всього:

 

 

542,00

 


 

 

 

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь