A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про затвердження Програми питного     водозабезпечення населення Оваднівської сільської ради               на  2021 - 2025 роки

Дата: 11.01.2021 21:05
Кількість переглядів: 1213

 

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IІ сесія VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

22.12.2020                                       с.Овадне                                              №2/15

 

Про затвердження Програми питного
    водозабезпечення населення Оваднівської сільської ради
              на  2021 - 2025 роки

 

Заслухавши інформацію заступника сільського голови Юрика Івана Михайловича про затвердження програми питного водозабеспечення населення Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки, відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України "Про  питну  воду та питне водопостачання», Закону України “Про землеустрій”, Земельного Кодексу України інших правових та нормативних документів, сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити «Програму питного водозабезпечення населення Оваднівської сільської ради на  2021 - 2025 роки» (далі-Програма),  згідно  додатку.

        2. Рішення Оваднівської сільської ради №27-5/16 від 06.03.2018 року «Про  затвердження  програми питного водозабезпечення населення Оваднівської сільської ради на період до 2018-2020роки» вважати таким, що втрачає чинність з 01.01.2021року.

             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

       Голова                                                                          Сергій  ПАНАСЕВИЧ


 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                              Затверджено
рішенням сільської ради
                                                                                   від  22.12.2020  №2/15 
                                                                                         
ПРОГРАМА
« Питного водозабезпечення населення Оваднівської сільської ради
на  2021 - 2025 роки»

 

Розділ I

                                                      Загальні положення

 

     Програма    "Питного     водозабезпечення населення Оваднівської сільської ради на  2021-2025 роки "    (далі   -   Програма)  спрямована  на  реалізацію державної політики  щодо  забезпечення  населення  якісною  питною водою  відповідно  до  Закону  України  "Про  питну  воду та питне водопостачання "Про місцеві державні адміністрації”,   “Про землеустрій”, Земельного Кодексу України інших правових та нормативних документів.

    Забезпечення населення питною водою  є  однією з пріоритетних проблем населення сільської ради,  розв'язання якої необхідно для збереження здоров'я,  поліпшення умов  діяльності  і  підвищення рівня життя населення.

     Розроблення Програми обумовлено:

    - незадовільним екологічним  станом  поверхневих  та  підземних джерел питного водопостачання;

     -потенційною загрозою    ускладнення     санітарно-епідемічної ситуації в окремих населених пунктах сільської ради у внаслідок низької якості питної води;

     -незадовільним технічним станом та зношеністю основних  фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

    - необхідністю перегляду  та  вдосконалення нормативно-правових актів,  державних санітарних норм і правил,  стандартів  та  інших нормативних   документів   у   сфері   питної   води   та  питного водопостачання;

    - застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного  водопостачання  та водовідведення населених пунктів сільської ради;

    - високою енергоємністю централізованого питного водопостачання та водовідведення;

     -недостатністю використання      розвіданих     запасів     та перспективних ресурсів підземних вод  для  питного  водопостачання населення;

    - обмеженістю інвестицій   та  дефіцитом  фінансових  ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

2. Основна мета Програми.

    Програма передбачає розвиток і реконструкцію водопровідно-каналізаційних комплексів, дотримання технологічних регламентів при експлуатації водопровідних і  каналізаційних мереж та споруд, забезпечення підприємств галузі ресурсними та енергозберігаючими технологіями очищення води та стічних вод.

       Необхідність прийняття Програми обумовлена наступним :

- незадовільний технічний стан існуючих водопровідно-каналізаційних мереж та споруд;

- недостатньо розвинута мережа централізованої  водопровідної мережі в населених пунктах сільської ради;

- надходження у водні об’єкти значної кількості забруднюючих речовин;

- незадовільна природна якість питної води в селах сільської ради ( перевищення вмісту заліза, солей кальцію та магнію)                                                           

   - залишковий принцип фінансування і будівництва водопровідно-каналізаційної мережі та споруд, через що дані об’єкти будуються із значним відставанням від рішень генеральних планів забудови населених пунктів.                   

  В Комунальному господарстві Оваднівської сільської ради в штаті, якого передбачити спеціалізовану бригаду по ремонту та обслуговуванню водопроводів та водонапірних башт.

3. Механізм реалізації та фінансування Програми і контроль за її виконанням.

  Для розв’язання поставлених Програмою завдань і успішної реалізації  Програми передбачається наступний механізм її реалізації:

         -органом, що забезпечує організацію виконання Програми, є Оваднівська сільська рада, яка діє через  громадські і благодійні організації.

   Фінансове  забезпечення виконання поставлених Програмою завдань здійснювати за рахунок:

- цільового бюджетного фінансування з Державного бюджету України;

- місцевих бюджетів  ;

- власних коштів підприємств і організацій;

- коштів інвестиційних фондів.

      Для створення матеріально – технічної  бази комунального підприємства залучати кошти місцевих бюджетів та дотації з Державного бюджету України.

      Перелік заходів та завдань  наведені в додатку, який є невід’ємною частиною даної Програми.

       Коригування  заходів та завдань Програми  проводити щорічно  перед прийняттям  бюджету Оваднівської сільської ради.

Розділ II

Сучасний стан водопровідно-каналізаційної мережі та якості питної води.

    Територія сільської ради в цілому має значні ресурси підземних  вод,  на  базі яких   може  бути  організовано  питне  водопостачання.  В окремих населених пунктах питна вода  за   фізико-хімічними   показниками    (загальна    мінералізація,

жорсткість, залізо, фтор тощо) відповідає вимогам ГОСТу 2874-82 "Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю", на   багатьох  джерелах  та  об'єктах  питного  водопостачання  дотримується режим зон санітарної охорони.

Забруднення водних об'єктів - джерел  питного  водопостачання за  недостатньої  ефективності роботи водопровідних очисних споруд або їх відсутність тягне за собою погіршення якості питної води та  створює  серйозну небезпеку  для  здоров'я  населення .                                   

      Загальна протяжність мереж водопостачання  в Оваднівській сільській раді  становить 15  кілометрів на території знаходиться 8 артезіанських свердловин.

      У Комунальному господарстві Овадніської сільської ради  знаходиться 9 водонапірних башт.       

     Водночас житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя людини, є однією з найменш сучасно оснащених галузей народного господарства. Залишковий принцип фінансування галузі  призвів до подальшого суттєвого загострення іі проблем, Комунальне господарство  працює фактично за рахунок старих ресурсних  можливостей.

     Станом на  1січня  2021 року  централізованим  питним водопостачанням забезпечено шість сіл сільської ради, системами   водовідведення забезпечено  два  населених пункта сільської ради.

     Недостатньо розвинута централізована водопровідна мережа в населених пунктах сільської ради. Із загальної протяжності каналізаційних мереж 2,300 км.    

     Сучасний незадовільний  стан  водних  об'єктів  показує,   що проблеми  у  сфері охорони  вод  від забруднення та виснаження не тільки не знайшли вирішення,  а й значно загострилися,  особливо за останні роки.

     У більшості  організацій, які експлуатують водонапірні башти відсутні акти на право постійного користування землею, паспорти на водні об’єкти, які є джерелами питного водопостачання в Оваднівській  сільській раді не розроблені, в комунальному господарстві Оваднівської сільської ради є дозвіл на спеціальне водокористування,  ліцензія на господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення.

       Тарифи на  послуги  питного  водопостачання та водовідведення для  населення  у  переважній  більшості  населених   пунктів   не відшкодовують  витрат на виробництво,  не враховують інвестиційної складової,  що обумовлює збитковістю.

     Враховуючи те,  що  вартість  електричної  енергії є основною складовою  собівартості  води  господарсько-питного   призначення, енергозбереження  є однією з основних проблем модернізації системи питного водопостачання.  Успішне розв'язання цієї  проблеми  дасть змогу  не  лише зекономити кошти для інвестування розвитку системи питного водопостачання,  а й упорядкувати в подальшому  тарифи  на питну воду у бік їх зниження.

    Проблеми водопостачання для населення та якості питної води мають загальнодержавне стратегічне значення  і  потребують  комплексного вирішення.

Розділ III

Мета та основні завдання Програми

     Метою Програми є покращення  забезпечення  населення  громади  питною  водою  нормативної  якості  в  межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної  мережі,  підвищення  ефективності  та надійності її  функціонування;  поліпшення  на  цій  основі  стану здоров'я  населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в громаді ; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

     Для досягнення  цієї  мети  необхідне  вирішення завдань щодо попередження   забруднення    джерел    питного    водопостачання, забезпечення  їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення  ефективності  та  надійності   функціонування   систем водопостачання    і    водовідведення    за   рахунок   реалізації водоохоронних,  технічних,   санітарних   заходів,   удосконалення технологій  підготовки  води  на  водоочисних  станціях,  контролю якості питної води, розвитку систем забору, транспортування питної води та водовідведення,    господарського механізму  водокористування,  що стимулює економію питної води,  у тому числі за рахунок  державної  підтримки  розвитку  та  сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.

 

 

Розділ IV

Напрями та заходи виконання Програми

     Виконання Програми   здійснюється   за    такими    основними  напрямами:

     - охорона і раціональне   використання    джерел    питного водопостачання;

     - розвиток та реконструкція    систем    водопостачання    та водовідведення;

     - забезпечення підприємств  питного     водопостачання    та водовідведення   ресурсними   та   енергозберігаючими   технологіями підготовки  питної  води  та  очищення  стічних  вод і відповідними обладнаннями та приладами контролю.

     Охорона і    раціональне    використання    джерел    питного

водопостачання включає:

    - будівництво  систем  водовідведення у сільських населених пунктах,  покращення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання;

     -благоустрій водоохоронних зон та  прибережних  захисних  смуг водних об'єктів;

      -захист джерел  питного  водопостачання  від шкідливого впливу тваринницьких і птахівничих підприємств    та     інших сільськогосподарських  об'єктів,  що створюють загрозу забруднення води;

    - державний моніторинг стану водних об'єктів, вода   яких використовується для питного водопостачання.

     Серед заходів, що дають змогу значно поліпшити якість питного водопостачання,  суттєве  значення  мають  заходи  щодо покращення

стану зон санітарної охорони джерел  питного  водопостачання,  які включають:   проведення   обстеження   стану   першого  поясу  зон санітарної   охорони,   їх   відновлення;   здійснення   робіт   з попередження  міграції  забруднюючих  речовин у другому і третьому поясах зон санітарної  охорони;  винесення  за  межі  другої  зони санітарної  охорони  особливо  небезпечних забруднювачів - звалищ, полігонів твердих побутових відходів, скотомогильників тощо.

     Нормативно-правове забезпечення Програми включає:

     -заключення договорів із споживачами  для регулювання відносин  у  сфері  гарантованого  забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я питною водою;

      -розроблення та затвердження норм  споживаня води.

     Удосконалення водозаборів підземних  джерел питного   водопостачання  та  технологій  підготовки  питної  води передбачає:

    - впровадження    удосконалених     конструкцій водоприймаючих  споруд і пристроїв з метою підвищення ефективності роботи водозаборів   питного водопостачання;

     -здійснення робіт із  вдосконаленням  конструкцій  водозабірних свердловин,         фільтрів,  підйомного  обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури;

     - впровадження методів   і   засобів    фізико-хімічного    та біологічного    очищення   води   шляхом   використання   процесів ультрафільтрації,    інтенсифікації    реагентної    обробки     з використанням сучасних високоефективних коагулянтів,  флокулянтів, флотореагентів,  дозволених до  використання  органами  виконавчої влади з питань охорони здоров'я;

     - розробку комплексу  заходів  щодо  захисту  підземних вод від виснаження та забруднення;

     - створення автоматизованих  баз  даних систем централізованого водопостачання;

      Необхідно передбачити  розширення   використання індивідуальних  та  колективних  установок  (пристроїв) доочищення води для питних потреб у  місцях  її  безпосереднього  споживання. Такі  установки  (пристрої)  питного  водопостачання в першу чергу   використовувати в  населених пунктах   з   неякісною водою,   а   також  для  оснащення  лікувально-профілактичних, шкільних і дошкільних закладів, підприємств харчової промисловості та громадського харчування.

     Розвиток і реконструкція  систем  питного  водопостачання  та

водовідведення передбачає:

    - будівництво та реконструкцію водопровідних споруд;

    - реконструкцію систем водопостачання житлових будинків;

    - реконструкцію та технічне переоснащення водоочисних станцій;

    - будівництво та реконструкцію споруд з очищення стічних вод;

    - збір та очищення поверхневого стоку з селитебних територій.

     Основним завданням  розвитку систем питного водопостачання та водовідведення у сільських населених пунктах є здійснення  заходів щодо забезпечення населення питною водою нормативної якості.

     У 2021-2025   роках   у Оваднівській  сільській   раді  передбачено здійснити такі заходи:

    - відновлення систем питного водопостачання,  які знаходяться у не працюючому стані;                                                       

     -будівництво нових систем питного водопостачання в населених пунктах, де використовується питна  вода  некондиційної  якості   водопідготовки для забезпечення населення питною водою нормативної якості за тимчасовою схемою, встановлення контейнерних  установок.

     Завдання Програми  можуть  бути  виконані за умови реалізації взаємопов'язаних  заходів  інших  програм,  зокрема   Національної програми  екологічного  оздоровлення  басейну Дніпра та поліпшення якості питної  води (123/97-ВР), Загальнодержавної  програмою   розвитку   водного господарства (2988-14), Загальнодержавної програми реформуванняі розвитку житлово-комунального  господарства  на  2021-2025  роки (1869-15). Програми  реформування  та розвитку житлово-комунального господарства Оваднівської  сільської ради на 2021-2025 роки, Програми соціального - економічного розвитку району на 2025 рік, Програми поводження з відходами у Оваднівській сільській раді на період до 2022 року.

Розділ V

Етапи виконання Програми

     Програма розрахована на 5 років  і виконуватиметься у три етапи.

     На першому етапі 2021-2022 роки передбачається:

    -стабілізувати фінансово-економічний стан підприємств  питного

водопостачання  та  водовідведення шляхом запровадження економічно обґрунтованих  тарифів  на  послуги  з   урахуванням   витрат   на здійснення капітальних вкладень;

    - здійснити заходи   щодо  економії  питної  води  та  зниження енергоємності її виробництва;

    - створити сприятливі   умови   для   залучення   інвестиційних ресурсів   з   метою   технічного   переоснащення  систем  питного водопостачання та водовідведення;

     -здійснити заходи  з  дослідження  і  охорони  джерел  питного водопостачання   (інвентаризація   та   екологічна   оцінка  стану поверхневих і підземних джерел,  розроблення прогнозів їх  якості, проведення паспортизації джерел питного водопостачання);

     -поліпшити стан   і   забезпечити   дотримання   режимів   зон санітарної   охорони   та   водоохоронних   зон   джерел   питного водопостачання;

     -відновити та реконструювати  в  сільських  населених  пунктах системи  питного  водопостачання,  що  знаходяться  у непрацюючому стані або постачають воду,  яка не  відповідає  нормативам  якості питної води;

     -покращити якість   питної   води   в   населених пунктах Оваднівської сільської ради з

найбільшою невідповідністю якості питної води державним стандартам та санітарному законодавству;

    - розпочати реалізацію  пілотних  проектів  з основних напрямів реформування і  розвитку  підприємств  питного  водопостачання  та

водовідведення;

 На другому етапі (2023-2024 роки)  передбачається:

    - розширити обсяги   робіт   з   відновлення,    реконструкції, будівництва систем питного водопостачання та водовідведення міст і сільських населених пунктів, а також з охорони  джерел питного водопостачання;

    - здійснити заходи  щодо  підвищення  ефективності і надійності функціонування систем питного  водопостачання  та  водовідведення, які забезпечать  поступове поліпшення якості питної води;

     -забезпечити проведення   державного   моніторингу   вод    та державного  обліку у

сфері питної води,  питного водопостачання та водовідведення.                                                 

     На третьому етапі (2024-2025 роки) передбачається  завершення найбільш  капіталовитратних  заходів,  які  дадуть змогу докорінно покращити забезпечення населення  Оваднівської сільської ради якісною питною водою.

Розділ VI

Освіта. Підготовка кадрів, виховання, інформування та участь громадськості у розв’язанні проблем забезпечення населення питною водою

     З метою   сприяння   розвитку   системи  екологічної  освіти, виховання, інформування населення, підготовки професійних кадрів і формування   екологічної   свідомості   і   культури  спеціалістів підприємств  питного   водопостачання   та   водовідведення,   для ефективного  виконання  пріоритетних  напрямів реалізації Програми передбачається:

     -перепідготовка і  підвищення  кваліфікації   фахівців   сфери управління водопровідно-каналізаційними мережами;

     -залучення громадських  організацій  до  участі   у   заходах, передбачених цією Програмою;

      - підтримка природоохоронних акцій щодо  захисту  і  збереження джерел питного водопостачання на державному  рівнях.

Розділ VII

Організаційне забезпечення  виконання Програми

 

     Безперебійне питне    водопостачання    та     водовідведення забезпечується на основі єдиного управління, впровадження новітніх технологій,  освоєння капіталовкладень,  стабілізації економічного становища  підприємств  питного  водопостачання та водовідведення, зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

В основу  управління  у  сфері  питного   водопостачання   та водовідведення   покладено   такі   принципи:   взаємоузгодженість діяльності   підприємств    водопровідно-каналізаційної    мережі;удосконалення  роботи  з  розмежування повноважень у цій сфері між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

     Функції сприяння взаємодії та забезпеченню координації роботи місцевих  органів  виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, пов'язаних з виконанням Програми,  і коригування передбачених нею  заходів  відповідно  до наявних  фінансових,  матеріальних  та  організаційних можливостей  покладаються на    сільську  комісію  з  реалізації Програми.

    Організацію виконання    Програми    відповідно    до   своїх

повноважень здійснюють:

    - на сільському рівні  -  структурні  підрозділи/посадові  особи виконавчих органів Оваднівської  сільськиої ради.

     -органи      виконавчої      влади  Оваднівської  сільської ради   з     питань житлово-комунального  господарства  щоквартально   представляє  звіти та необхідну інформацію про хід виконання завдань Програми.

Розділ VIII

Фінансове забезпечення виконання Програми

     Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

    - коштів Державного бюджету України;

     -коштів місцевих   бюджетів   (з   урахуванням   заходів,  які фінансуються у рамках державних, регіональних та галузевих програм і проектів, що реалізуються);

    - коштів підприємств  питного  водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом;

    - інших джерел надходження, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень,  грантів міжнародних організацій,  коштів  міжнародних програм, благодійних внесків тощо;

    - удосконалення механізму   розподілу  платежів  за  спеціальне водокористування.

     Реконструкція і будівництво системи питного водопостачання та водовідведення  здійснюється  за  рахунок  субвенції  з Державного бюджету  України  місцевим  бюджетам  на   виконання   заходів   з попередження  аварій  та  запобігання  техногенним  катастрофам  у житлово-комунальному  господарстві  у  разі  їх   передбачення   в Державному  бюджеті  України  на  відповідний рік. Головними розпорядниками бюджетних коштів з виконання заходів

Програми є:

     на  рівні -    Оваднівської сільської   ради.

Розділ IX

Контроль за виконанням  Програми

 

     Контроль за виконанням цієї Програми, місцевих програм здійснюють   комісія з реалізації Програми,  повноважень, визначених законом.

     Громадський контроль    за    ходом    реалізації    Програми здійснюється відповідно до законів  України  "Про  питну  воду  та питне водопостачання"

(2918-14) та « Про охорону навколишнього природного середовища» (1264-12).

            та  "Про  охорону  навколишнього природного середовища".

     Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до закону.

Розділ X

Очікувані результати виконання Програми

     Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

    - реалізацію державної політики у сфері питної води та  питного водопостачання;

    - підвищення рівня  якості  послуг,  що  надаються  населенню з питного водопостачання та водовідведення;

    - населення Оваднівської сільської ради,  підприємства,  установи  та   організації питною  водою  нормативної  якості  в  межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання;

    - поліпшення санітарно-епідемічної ситуації  щодо  забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

    - охорону і    раціональне    використання    джерел    питного водопостачання та поступове їх відновлення;

    - впровадження на  підприємствах  питного   водопостачання   та водовідведення   сучасних   технологій,   матеріалів,   реагентів, обладнання тощо;

     -підвищення ефективності  функціонування  підприємств  питного водопостачання та водовідведення;

    - зниження витрат   матеріальних   і  енергетичних  ресурсів  у процесі питного водопостачання та водовідведення;

    - модернізацію інфраструктури        підприємств        питного водопостачання;

    - оптимальне співвідношення   рівня  витрат  на  оплату  послуг питного водопостачання та доходів населення.

     Додатки 1 і 2 до Програми є її невід'ємною частиною.
Про  програму Оваднівської сільської ради   "Питного     водозабезпечення 
населення  на Оваднівської сільської ради   період до 2025 року "       

 Програма  Оваднівської сільської ради     "Питного     водозабезпечення населення Оваднівської сільської ради     на період  2025 року "    (далі   -   Програма)  спрямована  на  реалізацію державної політики  щодо  забезпечення  населення  якісною  питною водою  відповідно  до  Закону  України  "Про  питну  воду та питне водопостачання"“Про місцеві державні адміністрації”,   “Про землеустрій”, Земельного Кодексу України інших правових та нормативних документів.

    Забезпечення населення   Оваднівської сільської ради   питною водою  є  однією з пріоритетних проблем населення Оваднівської сільської ради,    розв'язання якої необхідно для збереження здоров'я,  поліпшення умов  діяльності  і  підвищення рівня життя населення.

     Розроблення Програми обумовлено:

    - незадовільним екологічним  станом  поверхневих  та  підземних джерел питного водопостачання;

     -потенційною загрозою    ускладнення     санітарно-епідемічної ситуації в окремих населених пунктах Оваднівської сільської ради   внаслідок низької якості питної води;

     -незадовільним технічним станом та зношеністю основних  фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

    - необхідністю перегляду  та  вдосконалення нормативно-правових актів,  державних санітарних норм і правил,  стандартів  та  інших нормативних   документів   у   сфері   питної   води   та  питного водопостачання;

    - застосуванням застарілих технологій та обладнання в  системах питного  водопостачання  та водовідведення населених пунктів Оваднівської сільської ради;

    - високою енергоємністю централізованого питного водопостачання та водовідведення;

     -недостатністю використання      розвіданих     запасів     та перспективних ресурсів підземних вод  для  питного  водопостачання населення;

    - обмеженістю інвестицій   та  дефіцитом  фінансових  ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

 Програма складається з таких розділів:

              Загальні положення.

  - Сучасний стан водопровідно-каналізаційної мережі та якості питної води.

  - Мета та основні завдання Програми.

  - Напрями та заходи виконання Програми.

  -Етапи виконання Програми.

  - Освіта. Підготовка кадрів, виховання, інформування та участь громадськості у розв’язанні проблем забезпечення населення питною водою.

 -Організаційне забезпечення  виконання Програми.

 - Фінансове забезпечення виконання Програми

 - Контроль за виконанням  Програми

 - Очікувані результати виконання Програми

 Додаток 1 – Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення

 Додаток 2 – Заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування,        реконструкція, будівництва, системи водопостачання.


 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь