A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про затвердження Положення про відділ юридичного забезпечення та персоналу, організаційної та   мобілізаційної роботи Оваднівської сільської ради

Дата: 26.03.2021 20:35
Кількість переглядів: 740

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР – ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІV сесія VIII скликання

 

10.03.2021

РІШЕННЯ

 

                       №4/8

 

 

Про затвердження Положення про відділ юридичного забезпечення та персоналу, організаційної та   мобілізаційної роботи Оваднівської сільської ради

 

Відповідно до ст. 26, п. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Оваднівської сільської ради «Про затвердження структури та  загальної чисельності працівників апарату Оваднівської сільської ради,  її виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради» №1/9 від 24.11.2020, з метою належної організації роботи Оваднівської сільської територіальної громади, сільська рада

           ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про відділ юридичного забезпечення та персоналу, організаційної та мобілізаційної роботи Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області (додається).

 2. Рішення набирає чинності з моменту офіційного оприлюднення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту і здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:

 

 

Голова                                                                         Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

 

                                                                                      

 

 

 

Затверджено рішенням сесії №4/ 8    

від   10.03.2021 року

 

 

Положення

про відділ юридичного забезпечення та персоналу, організаційної та мобілізаційної роботи  Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області.

 

 1. Загальні положення
  1. Відділ юридичного забезпечення та персоналу, організаційної та мобілізаційної роботи  (далі – Відділ) – є структурним підрозділом Оваднівської сільської ради, діє відповідно до Законів України та інших нормативних актів у межах покладених повноважень.
  2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішенням Оваднівської сільської ради, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
  3. Відділ у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним Оваднівській сільській раді, а також підпорядкованим сільському голові.
  4. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням сільського голови.
  5. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п’ять років.
  6. Відділ не є юридичною особою.

2.Основні завдання

  1. правове та організаційне забезпечення діяльності Оваднівської сільської ради;
  2. організація правової та організаційної, мобілізаційної роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами Оваднівської сільської ради;
  3. підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства ;                                                                                                                                    
  4. реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової, мобілізаційної роботи;
  5. здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
  6. задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;
  7. прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри забезпечення їх безперервного навчання;
  8. документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин;
  9. забезпечення підрозділів згідно з штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;
  10. оформлення прийому, переведення, переміщень і звільнення працівників, облік відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням;
  11. представлення інтересів виконавчого комітету та сільської ради в судах;
  12. забезпечення своєчасного розгляду заяв, пропозицій та скарг громадян з особистих питань, що надійшли до сільської ради та сільського голови з метою оперативного вирішення порушених у них проблем;
  13. організаційно-технічне забезпечення роботи з вхідною та вихідною документацією в Оваднівській сільській раді.

 

3.Функції відділу:

  1. організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, правильного застосування законодавства у Оваднівській сільській раді, у представленні інтересів адміністрації в судах;
  2. розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Оваднівської сільської ради;
  3. перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис сільському голові, погоджує (візує)  їх     за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів сільської ради;
  1. проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами сільської ради, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
  2. переглядає разом із структурними підрозділами сільської ради нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до її компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
  3. інформує сільського голову про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
  4. вносить сільському голові пропозиції щодо подання нормативно-правового акт на державну реєстрацію в порядку, визначеному Міністерством юстиції України;
  5. разом із заінтересованими структурними підрозділами сільської ради узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд сільському голові для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженому приймати такі акти;
  6. організовує роботу, пов'язану з укладення договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Оваднівської сільської ради та її виконавчого комітету, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;
  7. організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;
  8. проводить    разом  із   заінтересованими     структурними                 підрозділами виконкому аналіз         результатів           господарської                 діяльності виконкому, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

3.12.аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів,                 результати  позовної       роботи,  а   також                отримані        з результатами перевірок,   ревізій,          інвентаризацій дані      статистичної      звітності,                 що характеризують стан  дотримання     законності      виконавчим   комітетом                 та її структурними підрозділами, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків; 3.13.сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає сільському голові письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

  1. здійснює методичне керівництво правовою роботою в сільській раді, подає пропозиції на розгляд сільського голови щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності сільської ради, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності відділу, виконання актів Міністерства юстиції України та його територіальних органів;
  2. роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції сільської ради та виконавчого комітету, а також за дорученням сільського голови, або заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;
  3. здійснює заходи, спрямовані на підвищення правових знань працівників виконкому;
  4. забезпечує в установленому порядку представлення інтересів сільської ради в судах та інших органах;
  5. надає юридичну допомогу і бере участь у роботі комісій сільської ради ,спільно з керівництвом сільської ради бере участь у прийомі громадян з особистих питань та надає відповідні роз'яснення щодо чинного законодавства;
  6. забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті та структурних підрозділах сільської ради, разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить сільському голові пропозиції щодо її вдосконалення;
  7. разом з іншими структурними підрозділами сільської ради розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників структурних підрозділів;
  8. веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників структурних підрозділів;
  9. проводить роботу з резервом кадрів виконавчого комітету, здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву у структурних підрозділах виконкому, вносить сільському голові пропозиції щодо її вдосконалення;
  10. вносить рекомендації сільському голові про зарахування до кадрового резерву державних службовців при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації);
  11. готує методичні матеріали з питань кадрової роботи та державної служби; 3.26.вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому комітеті, попереджує їх про              встановлені   законодавством  обмеження, пов’язані з прийняттям        на державну        службу          та               проходженням державної служби,              ознайомлює     із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів у сільській раді та структурних підрозділах;
  1. приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
  2. розглядає та вносить сільському голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними структурними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;
  3. готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчого комітету та її структурних підрозділів;

3.30. оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок;

  1. обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату;
  2. розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік;
  3. у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу;
  4. своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам;
  1. здійснює роботу, пов’язану із заповненням бланків у межах своєї компетенції;
  1. оформляє і видає службові посвідчення та довідки,
  2. у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату сільської ради та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах сільської ради;
  3. здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків;
  4. забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами виконкому організує регулярне навчання працівників апарату;

3.40 разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в апараті сільської ради, її структурних підрозділах і підпорядкованих їй установах за дотриманням Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби;

  1. проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління виконкому, а також бере участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов та показників контрактів;
  2. забезпечує планування службової кар’єри та аналізує ефективність роботи персоналу;
  3. здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї;
  4. розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби;
  5. виконує інші функції з правового забезпечення діяльності сільської ради відповідно до Регламенту сільської ради пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.
  6. здійснює взяття на військовий облік громадян, які прибули на нове місце проживання до адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується сільською радою, тільки після їх взяття на військовий облік у ОРТЦК та СП;
  7. забезпечує оповіщення на вимогу військового комісаріату військовозобов’язаних та призовників про їх виклик до ОРТЦК та СП і забезпечення їх своєчасного прибуття за цим викликом;
  8. здійснює зняття з військового обліку громадян після їх вибуття в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) до нового місця проживання тільки після їх зняття з військового обліку ОРТЦК та СП;
  9. проводить роботу з виявлення призовників і військовозобов’язаних, які проживають на території, що обслуговується сільською радою, і не перебувають в них на військовому обліку, взяття таких призовників і військовозобов’язаних на персонально-первинний облік та направлення до ОРТЦК та СП для взяття на військовий облік;
  10. здійснює постійну взаємодію з відповідними ОРТЦК та СП та військовими частинами щодо строків та способів звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними ОРТЦК та СП, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних;
  11. у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів забезпечують внесення до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади та надсилають у встановлені законодавством строки до ОРТЦК та СП повідомлення про зміну облікових даних;
  12. здійснюють звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності сільської ради, а також із будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов’язаних шляхом подвірного обходу;
  13. здійснюють звіряння даних карток первинного обліку призовників, які перебувають на військовому обліку в сільській раді, з обліковими даними ОРТЦК та СП (після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу;
  14. забезпечує складення і подання до ОРТЦК та СП списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;
  15. здійснює приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до ОРТЦК та СП для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час;
  16. здійснює постійний контроль за виконанням громадянами, посадовими особами підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів сільської ради, встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи;
  17. забезпечує проведення заходів з мобілізаційної підготовки та  мобілізації;
  18. забезпечує виконання підприємствами, установами,  організаціями, що перебувають у комунальній власності, мобілізаційних завдань;
  19. аналізує перспективи заходів переведення виконкому на режим праці в умовах особливого періоду;
  20. здійснює контроль за обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів  суб’єктів господарювання, що перебувають у комунальній  власності  або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань;
  21. розглядає необхідну інформацію про характер мобілізаційних завдань, встановлених підприємствам, що знаходяться на території сільської ради, з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та в особливий період;
  22. передає мобілізаційні завдання іншим суб’єктам господарювання у разі ліквідації суб’єкта господарювання, який має мобілізаційне завдання;
  23. здійснює організацію та приймає участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом, на відповідній території;
  24. сприяє організації призову громадян на строкову військову службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби у Збройних силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечує доведення до суб’єктів господарювання, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;

4.Права, обов'язки, відповідальність

           Відділ має право:

  1. перевіряти дотримання законності структурними підрозділами  Оваднівської сільської ради;
  2. перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю у сільській раді та її структурних підрозділах;
  3. брати участь у нарадах та інших заходах з правових питань, питань кадрової роботи, що проводяться у виконкомі та її структурних підрозділах, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу;
  4. вносити сільському голові пропозиції з питань удосконалення правової та кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби;
  5. за дорученням керівництва Оваднівської сільської ради проводити перевірки стану дотримання Конституції України, законів України, інших актів законодавства органами місцевого  самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків;
  6. одержувати у встановленому порядку від посадових осіб сільської ради необхідні для виконання покладених на нього завдань документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали;
  7. залучати за згодою сільського голови, секретаря, керівників структурних підрозділів, спеціалістів з метою підготовки проектів розпоряджень, інших документів, а також розроблення та здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;
  8. інформувати сільського голову про покладення на відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки ненадання або несвоєчасного надання посадовими особами сільської ради матеріалів на вимогу відділу.

Начальник відділу:

  1. здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
  1. організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності;
  2. бере участь в засіданнях, нарадах, що проводяться виконкому та ради, при обговоренні питань, які мають відношення до практики застосування чинного законодавства та інших ділянок правової та кадрової роботи;
  3. інформує керівництво  Оваднівської сільської ради про покладення на працівників відділу обов'язків, що не належать до функцій відділу чи виходять за його межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають відділу документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;
  1. несе відповідальність за відповідність чинному законодавству проектів рішень, розпоряджень та інших документів правового характеру, які ним візуються;
  2. у разі виявлення порушення законності діяльності структурних підрозділів виконкому або їх службових осіб зобов'язаний письмово доповісти сільському голові про такі порушення для вжиття заходів для їх усунення;
  1. у разі невідповідності чинному законодавству проектів правових документів, які подаються на підпис сільському голові, в 3-х денний термін дає письмовий висновок із зауваженнями і пропозиціями про законний порядок вирішення питань, що розглядаються, для прийняття остаточного рішення керівництвом сільської ради;
  2. здійснює контроль за дотриманням працівниками відділу законодавства з питань захисту персональних даних та встановленого порядку обробки персональних даних.

5.Заключні положення

  1. Покладення на відділ обов'язків, які не стосуються правового та кадрового забезпечення роботи сільської ради, не допускається.
  2.   Працівники відділу для належної роботи та підвищення кваліфікації забезпечуються окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань та з питань кадрової роботи та державної служби, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

5.3.   Граничну чисельність, фонд оплати праці, а також кошторис видатків працівників відділу затверджується сільським головою.

        

 

              Секретар  сільської ради                                                 Г.М.Слюсаренко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь