Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про затвердження Положення про відділ освіти, культури, туризму та спорту Оваднівської сільської ради

Дата: 26.03.2021 20:38
Кількість переглядів: 537

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР – ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІV сесія VIII скликання

 

10.03.2021

РІШЕННЯ

                       №4/6

 

 

Про затвердження Положення про відділ освіти, культури, туризму та спорту Оваднівської сільської ради

 

Відповідно до ст. 26, п. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Оваднівської сільської ради «Про затвердження структури та  загальної чисельності працівників апарату Оваднівської сільської ради,  її виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради» №1/9 від 24.11.2020, сільська рада

       

           ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про відділ освіти, культури, туризму та спорту Оваднівської сільської ради (додається).

2.Рішення Оваднівської сільської ради № 28-6/50 від 17 травня 2018 року «Про затвердження Положення про відділ освіти, культури, охорони здоровя, соціальної політики та спорту Оваднівської сільскої ради» » вважати таким, що втрачає чинність.

3. Рішення набирає чинності з моменту офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту і здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:

 

 

Голова                                                                         Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

 

 

 

Затверджено рішенням

                                                                                                                 сільської ради №4/6

                                                                                                                  від 10.03.2021

ПО Л О Ж Е Н Н Я
про відділ освіти, культури, туризму та спорту
Оваднівської сільської ради

1.Загальні положення

1.1. Відділ освіти, культури, туризму та спорту (надалі – Відділ) є  виконавчим  органом Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області.

1.2. Ліквідація   Відділу здійснюється за рішенням сесії Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області у встановленому законом порядку.

1.3. Відділ не має статусу юридичної особи.

1.4. Відділ підзвітний і підконтрольний Оваднівській сільській раді Володимир-Волинського району Волинської області та підпорядкований виконавчому комітету Оваднівської сільської ради,  Оваднівському сільському голові, секретарю Оваднівської сільської ради,  заступнику Оваднівського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державного агентства земельних ресурсів України, наказами Фонду державного майна України, Статутом Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області,  рішеннями Оваднівської сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями Оваднівського сільського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.6. При Відділі може створюватися рада керівників закладів освіти, інші громадські ради, комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості.

1.7. Штатний розпис Відділу затверджується виконавчим комітетом Оваднівської сільської ради ( територіальної громади) у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених Оваднівською сільською радою.

1.8. Зміни і доповнення до даного Положення вносяться сесією Оваднівської сільської ради (територіальної громади) .

 2. Мета Відділу

2.1 Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури та туризму, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору Оваднівської сільської територіальної громади та надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів громадян Оваднівської сільської територіальної громади.

3.Основні завдання.

3.1.Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1. Здійснює реалізацію державної політики та політики Оваднівської сільської ради в сферах освіти, культури, туризму та спорту.

3.1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників освітнього процесу, надає населенню якісні послуги в сфері фізичної культури і спорту.

3.1.3. Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в закладах дошкільної,  загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти Оваднівської сільської ради.

3.1.4. Здійснює вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію.

3.1.5. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення  закладів  дошкільної,  загальної середньої освіти та закладів  позашкільної освіти.

3.1.6. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців Оваднівської сільської ради.

3.1.7. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців Оваднівської сільської ради.

3.1.8. Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.

3.1.9. Формує конкурентоспроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, розробляє туристичні маршрути, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури та туризму, співпрацює з міжнародними проєктами і творчими організаціями.

3.1.10. Здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел.

3.1.11. Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини.

3.1.12. Готує проєкти розпорядчих актів Оваднівської сільської ради, її виконавчих органів і Оваднівського сільського голови, в т. ч. нормативного характеру.

3.1.13. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3.1.14. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Овадніівської сільської територіальної громади.

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

3.2.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України та Статуті Оваднівської сільської ради.

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.2.3. Забезпечити створення умов для збереження та розвитку культури та туризму, сприяння відродженню мистецьких осередків.

3.2.4. Здійснювати контроль за дотримання фінансової дисципліни у підвідомчих закладах культури і мистецтв.

3.2.5. Забезпечити контроль за дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

4. Функції.

4.1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.

4.2. Контролює дотримання закладами освіти усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

4.3. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками Оваднівської сільської територіальної громади повної загальної середньої освіти.

4.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.

4.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

4.6. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

4.7. Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації.

4.8. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

4.9. Розробляє i подає на розгляд Оваднівської сільської ради пропозиції до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, культури, туризму, фізичної культури та спорту.

4.10. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури, фізичної культури та спорту в Оваднівській сільській територіальній громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

4.11. Забезпечує виконання рішень Оваднівської сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень Оваднівського сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

4.12. Аналізує стан освіти, культури, туризму та спорту  Оваднівської сільської ради, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання сільської програми розвитку освіти.

4.13. Визначає потребу у закладах освіти усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб Оваднівської сільської територіальної громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

4.14. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Оваднівської сільської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у закладах загальної середньої освіти, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

4.15. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Оваднівської сільської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при закладах освіти, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

4.16. Вносить пропозиції до виконавчого комітету Оваднівської сільської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

4.17. Погоджує проекти будівництва дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, сприяє їх раціональному розміщенню.

4.18. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

4.19. Організовує харчування дітей у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

4.20. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

4.21. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільній, загальній середній та позашкільній освіті.

4.22. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

4.23. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

4.24. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

4.25. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

4.26. Координує роботу спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації , професійного рівня педагогічних працівників закладів освіти.

4.27. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани закладів освіти та погоджує річні плани роботи позашкільних закладів освіти, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

4.28. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

4.29. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, документів про освіту, забезпечує ними заклади освіти.

4.30. Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, олімпіадах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

4.32. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

4.33. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу.

4.34. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

4.35. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

4.36. Здійснює координаційну роботу закладів освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу.

4.37. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.

4.38. Організує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період.

4.39. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки санітарного режиму в закладах освіти та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

4.40. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

4.41. Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів сільського бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

4.42. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

5. Права.

5.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, культури, туризму та спорту та розгляду  питань,  що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів.

5.2. Брати участь в утворенні і ліквідації закладів освіти та установ освіти всіх форм власності.

5.3. Скликати конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів освіти та установ освіти з питань, що належать до його компетенції .

5.4. Вносити Оваднівській сільській раді пропозиції щодо фінансування закладів освіти та установ освіти, культури, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі.

5.6. Вносити Оваднівській сільській раді пропозиції з питань культурної політики, будівництва, створення, реорганізації та ліквідації закладів культури, що відносяться до комунальної власності.

5.7. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, культури, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень.

5.8. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5.9. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки із закладами культури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5.10. Виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, художніх виставок-продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, мистецтва і туризму.

5.11. Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути закладів освіти, положення закладів культури та туризму, підпорядкованих відділу.

5.12. Відділ освіти, культури,  туризму та спорту під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Оваднівської сільської ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

6. Керівництво

6.1. Начальник і спеціалісти відділу є посадовими особами місцевого самоврядування,  призначаються на посаду і звільняється з посади Оваднівським сільським головою   відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.

6.2. Інші працівники відділу приймаються на роботу відповідно до Кодексу законів про працю України та не є посадовими особами, тобто не мають повноважень щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

6.3. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які   готуються начальником відділу і затверджуються сільським головою.

6.4. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, а саме:

6.4.1. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації.

6.4.2. Готує посадові інструкції працівників Відділу і подає на затвердження сільському голові.

6.4.3. Надає пропозиції Оваднівському сільському голові  щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності,   звільнення з посади працівників Відділу.

6.4.5. Планує роботу Відділу.

6.4.6. Контролює діяльність працівників.

6.4.7. Контролює розробку, впровадження, функціонування і вдосконалення певних процесів системи управління якістю у частині, що стосується діяльності Відділу.

7. Відповідальність. 

7.1.Начальник та спеціаліст Відділу несуть відповідальність за:

 7.1.1.  Несвоєчасне і неналежне виконання покладених на Відділ  завдань і функцій, реалізацію його повноважень.

7.1.2.Невикористання в повній мірі наданих Відділу прав.

7.1.3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на Відділ.

7.1.4. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу  .

 8.  Взаємовідносини з іншими підрозділами 

8.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату сільської ради,   з органами виконавчої влади, а також   установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Фінансування діяльності Відділу

8.1.Відділ фінансується за рахунок коштів  місцевого бюджету Овадніівської сільської ради, які виділені на його утримання.

8.2.Джерелами фінансування Відділу є:

кошти  місцевого бюджету Оваднівської сільської ради.

9.Заключні положення

9.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії Оваднівської сільської ради у встановленому законом порядку.

9.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією Оваднівської сільської ради.

 

Секретар  сільської ради                                                 Галина СЛЮСАРЕНКО 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь