Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про внесення змін до рішення Оваднівської сільської ради№ 9/12 від 10.09.2021 «Про передачу комунального майна Оваднівської сільської територіальної громади в оперативне управління КП «Оваднівський ЦПМД» Оваднівської сільської ради Володимир-Воли

Дата: 06.12.2021 15:25
Кількість переглядів: 333

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XІІсесіяVIIIскликання

 

РІШЕННЯ

26.11.2021   с. Овадне         № 12/12

 

Про  внесення змін до рішення Оваднівської

сільської ради№ 9/12 від 10.09.2021

«Про передачу комунального майна

Оваднівської сільської територіальної

громади в оперативне управління КП

«Оваднівський ЦПМД» Оваднівської сільської ради

Володимир-Волинського району Волинської області

 

Відповіднодо п.31 ч.1 ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 133, 137 Господарського кодексу України, згідно з Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 879від 02.09.2014 р., відповідно до рішення Оваднівської сільської ради № 8/13 від 27.07.2021 р. «Про створення комунального підприємства «Оваднівський центр первинної медичної допомоги» Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області», з метою забезпечення ефективності використання комунального майна Оваднівської сільської територіальної громади, сільська рада

ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни в рішення Оваднівської сільської ради № 9/12 від 10.09.2021р. та викласти його у новій редакції:

1.1 Передати в оперативне управління та на баланс Комунальному підприємству «Оваднівський центр первинної медичної допомоги» Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області в оперативне управління майно, що належить Оваднівській сільській територіальній громаді Володимир-Волинського району Волинської області відповідно до додатку №1.

1.2 Затвердитидоговір про закріплення майна комунальноївласностіОваднівськоїсільськоїтериторіальноїгромади на праві оперативного управління (додаток № 2).

1.3 ДоручитиОваднівськомусільськомуголовіПанасевичу С.С. утворитикомісію з приймання – передачіосновнихзасобів з балансу Оваднівськоїсільської ради в оперативнеуправління КП «Оваднівський центр первинноїмедичноїдопомоги».

1.4 Комісії здійснити приймання–передачу в оперативне управління майна, відповідно до норм чинного законодавства.

1.5 Генеральному директору КН«Оваднівський центр первинноїмедичної допомоги» Іванюку С.П.:

4.1 Прийняти на баланс КП «Оваднівський ЦПМД» майно, зазначене в додатку № 1 даного рішення.

4.2 Забезпечити контроль за наявністю та рухом майна, яке знаходиться на балансі КП «Оваднівський ЦПМД».

 4.3 Забезпечити дотримання бюджетного законодавства, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

4.4 Забезпечити контроль за наявністю та рухом майна, використання матеріальних активів відповідно до затверджених нормативів та чинного законодавства України.

5. РішенняОваднівськоїсільської ради № 27-5/23 від 06.03.2018 року «Про надання в оперативне управління майна амбулаторії та фельдшерсько-акушерськихпунктів, якіперебувають у комунальнійвласностіОваднівськоїсільської ради»,вважати такими, щовтрачаєчинність.

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Голова                                                                                   Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення Оваднівської сільської ради

від 26.11.2021р.  № 12/12

 

ДОГОВІР № 01/2021

про закріплення майна комунальної власності Оваднівської сільської              територіальної громади на праві оперативного управління

 

с. Овадне                                                                «____» ________2021 року

 

Оваднівська сільська рада, (далі – Уповноважена особа) в особі сільського голови Оваднівської сільської  ради Сергія ПАНАСЕВИЧА, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та комунальне підприємство « Оваднівський центр первинної медичної допомоги» Оваднівської сільської ради, (далі – Користувач) в особі  генерального директора комунального підприємства « Оваднівський центр первинної медичної допомоги» Оваднівської сільської ради Сергія ІВАНЮКА, що діє на підставі Статуту комунального підприємства « Оваднівський центр первинної медичної допомоги» Оваднівської сільської ради, затвердженого рішенням  сесії Оваднівської сільської  ради восьмого скликання від №8/13 від  27 липня 2021 року з другої сторони (надалі – Сторони), уклали цей Договір про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

      1.1.Предметом договору є передача Уповноваженою особою Користувачеві майна, на підставі рішення _____ Оваднівської сільської ради 8 скликання від ____ року  Про  внесення змін в рішення Оваднівської сільської ради № 9/12 від 10.09.2021р. «Про передачу комунального майна Оваднівської сільської територіальної громади в оперативне управління КП «Оваднівський ЦПМД» Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області», що перебуває в комунальній власності Оваднівської сільської територіальної громади в оперативне управління комунальному підприємству «Оваднівський центр первинної медичної допомоги» Оваднівської сільської ради згідно додатку.

 

  1.  Майно передається згідно з актом приймання-передачі від _______2021 року.

 

 1. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА
  1. Користувач приймає майно згідно з актом приймання-передачі.
  2. Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на передане майно.
  3. У випадку прийняття Оваднівською сільською радою рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача, або зміну правового режиму майна, яке було передано йому в оперативне управління, Користувач повинен у місячний термін повернути Уповноваженій особі зазначене майно у задовільнному технічному стані, не гіршому ніж на час передачі в оперативне управління, з урахуванням його фізичного зносу.
  4. Майно вважається повернутим Користувачем Уповноваженій особі після підписання акта приймання-передачі майна.
  5. У разі неповернення зазначеного в акті приймання-передачі майна або повернення його в стані гіршому ніж на час передачі в оперативне управління, з урахуванням його фізичного зносу, збитки нанесені Уповноваженій особі майна відшкодовуються Користувачем в повному обсязі протягом одного місяця.
 2. ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
  1. Уповноважена особа зобов’язується передати майно, зазначене у пункті 1.1. цього Договору згідно з актом приймання-передачі, який підписується одночасно з цим договором.
  2. Уповноважена особа зобов’язується не вчиняти дії, які б перешкоджали Користувачеві користуватися майном.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
  1. Приймання по акту приймання-передачі майно, використовувати його відповідно до цільового призначення і умов цього Договору, забезпечувати збереження, не допускати його знищення та псування.
  2. Утримувати майно у належному стані.
  3. Проводити необхідний ремонт майна.
  4. Дотримуватися умов експлуатації майна, протипожежних правил, вимог, стандартів, а також виконувати приписи і постанови органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту, не допускати їх використання не за призначенням.

 

 1. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ
  1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання майна, переданого у користування.
  2. Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно балансу, а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого у користування майна.
 2. ПРАВА КОРИСТУВАЧА
  1. Здійснювати користування майном на праві оперативного управління для забезпечення своєї діяльності.
  2. Здійснювати списання за погодженням з Уповноваженою особою.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1.  За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

 

 

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
  1. Цей Договір діє з моменту підписання Акта приймання-передачі до прийняття рішення Оваднівською сільською радою про ліквідацію, реорганізацію користувача або зміну правового режиму майна, яке було закріплене за Користувачем на праві оперативного управління.
  2. Дія Договору припиняється у разі:
 • реорганізації або ліквідації Сторін за договором згідно з рішенням Оваднівськоїсільсської ради;
 • прийняття Оваднівською сільською радою рішення про зміну правового режиму майна.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

9.1. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.

9.2. Цей Договір складений у 2-х примірниках по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.

 

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА:                                     КОРИСТУВАЧ:

Оваднівська сільська  рада                                          Комунальне підприємство « Оваднівський

                                                                                центр первинної медичної допомоги»

                                                                                     Оваднівської сільської ради

Код ЄДРПОУ 04004873,                   44720, вул. Перемоги, 20, с. Овадне Волинська область, Володимир-Волинський район                                         Розрахунковий рахунок    UA__________________________                                 

ovadnesr@gmail.com

Код ЄДРПОУ 44429780,                   44720, вул. Перемоги, 20, с. Овадне Волинська область, Володимир-Волинський район                                         Розрахунковий рахунок    UA__________________________  

ovadnocpmd@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ Сергій  ПАНАСЕВИЧ                           _____________Сергій ІВАНЮК

 

      Додаток 1    
      до рішення сільської ради від 26.11.2021р. №12/2
      Про внесення змін до рішення сільської ради від 
      22.12.2020р. №2/34 "Про бюджет сільської
      територіальної громади на 2021 рік".
           
    Зміни додатку №1    
0353800000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   26 705 300,00 26 684 300,00 21 000,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   13 895 100,00 13 895 100,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 13 891 100,00 13 891 100,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 9 000 000,00 9 000 000,00 0,00 0,00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1 861 100,00 1 861 100,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  630 000,00 630 000,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  630 000,00 630 000,00 0,00 0,00
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  590 000,00 590 000,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1 460 000,00 1 460 000,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  280 000,00 280 000,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  920 000,00 920 000,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 920 000,00 920 000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  260 000,00 260 000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 10 699 200,00 10 699 200,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно  7 838 000,00 7 838 000,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  170 000,00 170 000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  1 911 800,00 1 911 800,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  4 800 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  670 000,00 670 000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  180 000,00 180 000,00 0,00 0,00
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб  20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  6 200,00 6 200,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   2 861 200,00 2 861 200,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  1 356 200,00 1 356 200,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  21 000,00 0,00 21 000,00 0,00
19010000 Екологічний податок  21 000,00 0,00 21 000,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   336 000,00 144 000,00 192 000,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  112 000,00 112 000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 59 200,00 59 200,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  46 000,00 46 000,00 0,00 0,00
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   2 800,00 2 800,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   2 800,00 2 800,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження   12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження   12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   192 000,00 0,00 192 000,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  192 000,00 0,00 192 000,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  164 000,00 0,00 164 000,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 27 041 300,00 26 828 300,00 213 000,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   32 166 214,00 31 016 214,00 1 150 000,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   32 166 214,00 31 016 214,00 1 150 000,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 4 821 000,00 4 821 000,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація  4 821 000,00 4 821 000,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 24 795 400,00 24 795 400,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  23 920 400,00 23 920 400,00 0,00 0,00
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 875 000,00 875 000,00 0,00 0,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 149 310,00 149 310,00 0,00 0,00
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 149 310,00 149 310,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2 400 504,00 1 250 504,00 1 150 000,00 0,00
41050900 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавл 418 345,00 418 345,00 0,00 0,00
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 80 709,00 80 709,00 0,00 0,00
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 425 602,00 425 602,00 0,00 0,00
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц 1 150 000,00 0,00 1 150 000,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 325 848,00 325 848,00 0,00 0,00
X Разом доходів 59 207 514,00 57 844 514,00 1 363 000,00 0,00
           
           
  Секретар сільської ради     Г.М.Слюсаренко  
           

 

отг с. Овадне     Додаток 2    
      до рішення  сільської   ради від 26.11. 2021р.
      № 12/2 Про внесення змін до рішення сільської
      ради від 22.12.2020р.№2/34 "Про бюджет сільської 
      територіальної громади на 2021 рік".
       Зміни додатку  №2    
  до рішення Оваднівської сільської ради  " Про бюджет сільської територіальної громади на 2021 рік"  
0353800000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 2 858 072,90 -1 179 554,10 4 037 627,00 3 945 627,00
203000 Інше внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
203410 Одержано 17 825 197,00 17 825 197,00 0,00 0,00
203420 Повернено -17 825 197,00 -17 825 197,00 0,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 2 858 072,90 -1 179 554,10 4 037 627,00 3 945 627,00
208100 На початок періоду 16 936 112,26 14 156 791,62 2 779 320,64 143 114,80
208200 На кінець періоду 14 078 039,36 11 533 718,72 2 544 320,64 114,80
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -3 802 627,00 3 802 627,00 3 802 627,00
X Загальне фінансування 2 858 072,90 -1 179 554,10 4 037 627,00 3 945 627,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 2 858 072,90 -1 179 554,10 4 037 627,00 3 945 627,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2 858 072,90 -1 179 554,10 4 037 627,00 3 945 627,00
602100 На початок періоду 16 936 112,26 14 156 791,62 2 779 320,64 143 114,80
602200 На кінець періоду 14 078 039,36 11 533 718,72 2 544 320,64 114,80
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -3 802 627,00 3 802 627,00 3 802 627,00
603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00 0,00 0,00 0,00
603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00 0,00 0,00 0,00
X Загальне фінансування 2 858 072,90 -1 179 554,10 4 037 627,00 3 945 627,00
           
           
  Секретар сільської ради     Г.М.Слюсаренко

 

           

 

отг с. Овадне

    Додаток 2    
      до рішення  сільської   ради від 26.11. 2021р.
      № 12/2 Про внесення змін до рішення сільської
      ради від 22.12.2020р.№2/34 "Про бюджет сільської 
      територіальної громади на 2021 рік".
       Зміни додатку  №2    
  до рішення Оваднівської сільської ради  " Про бюджет сільської територіальної громади на 2021 рік"  
0353800000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 2 858 072,90 -1 179 554,10 4 037 627,00 3 945 627,00
203000 Інше внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
203410 Одержано 17 825 197,00 17 825 197,00 0,00 0,00
203420 Повернено -17 825 197,00 -17 825 197,00 0,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 2 858 072,90 -1 179 554,10 4 037 627,00 3 945 627,00
208100 На початок періоду 16 936 112,26 14 156 791,62 2 779 320,64 143 114,80
208200 На кінець періоду 14 078 039,36 11 533 718,72 2 544 320,64 114,80
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -3 802 627,00 3 802 627,00 3 802 627,00
X Загальне фінансування 2 858 072,90 -1 179 554,10 4 037 627,00 3 945 627,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 2 858 072,90 -1 179 554,10 4 037 627,00 3 945 627,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2 858 072,90 -1 179 554,10 4 037 627,00 3 945 627,00
602100 На початок періоду 16 936 112,26 14 156 791,62 2 779 320,64 143 114,80
602200 На кінець періоду 14 078 039,36 11 533 718,72 2 544 320,64 114,80
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -3 802 627,00 3 802 627,00 3 802 627,00
603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00 0,00 0,00 0,00
603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00 0,00 0,00 0,00
X Загальне фінансування 2 858 072,90 -1 179 554,10 4 037 627,00 3 945 627,00
           
           
  Секретар сільської ради     Г.М.Слюсаренко  
           

 

 

                          територіальної громади на 2021 рік"
Зміни додатку №3              
до рішення Оваднівської сільської ради "Про бюджет сільської територіальної громади на 2021  рік"              
розподіл видатків місцевого бюджету на 2021 рік              
0353800000                              
(код бюджету)                             (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Оваднівська сільська рада 54 170 863,90 53 178 863,90 35 066 989,30 1 227 300,00 992 000,00 5 208 627,00 3 945 627,00 113 000,00 0,00 0,00 5 095 627,00 59 379 490,90
0110000     Апарат (секретаріат) місцевої ради 54 170 863,90 53 178 863,90 35 066 989,30 1 227 300,00 992 000,00 5 208 627,00 3 945 627,00 113 000,00 0,00 0,00 5 095 627,00 59 379 490,90
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 8 295 880,00 8 295 880,00 6 409 000,00 44 000,00 0,00 460 000,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 8 755 880,00
0110191 0191 0160 Проведення місцевих виборів 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 4 185 000,00 4 185 000,00 2 580 000,00 177 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 4 200 000,00
0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 7 978 390,00 7 978 390,00 3 447 390,00 855 600,00 0,00 358 500,00 358 500,00 0,00 0,00 0,00 358 500,00 8 336 890,00
0111031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 23 920 400,00 23 920 400,00 19 575 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 920 400,00
0111041 1041 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 430 988,00 430 988,00 0,00 0,00 0,00 1 307 500,00 1 307 500,00 0,00 0,00 0,00 1 307 500,00 1 738 488,00
0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00
0111160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 562 593,00 562 593,00 423 435,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562 593,00
0111181 1181 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` 59 000,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 78 000,00
0111182 1182 0990 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 238 303,00 238 303,00 0,00 0,00 0,00 187 299,00 187 299,00 0,00 0,00 0,00 187 299,00 425 602,00
0111200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 53 540,00 53 540,00 43 798,00 0,00 0,00 27 169,00 27 169,00 0,00 0,00 0,00 27 169,00 80 709,00
0111210 1210 0990 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 9 596,90 9 596,90 7 866,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 596,90
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 1 449 900,00 1 449 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 449 900,00
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 103 000,00 103 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 000,00
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 18 000,00 18 000,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00
0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 264 500,00 1 264 500,00 996 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264 500,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 382 000,00 382 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382 000,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 354 100,00 1 354 100,00 873 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 354 100,00
0115061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
0116020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 630 000,00 0,00 0,00 0,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 668 200,00 668 200,00 14 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668 200,00
0116083 6083 0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418 345,00 418 345,00 0,00 0,00 0,00 418 345,00 418 345,00
0116084 6084 0610 Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
0117110 7110 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства 52 000,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
0117330 7330 0443 Будівництво-1 інших об`єктів комунальної власності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 935,00 54 935,00 0,00 0,00 0,00 54 935,00 54 935,00
0117363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875 000,00 875 000,00 0,00 0,00 0,00 875 000,00 875 000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 451 373,00 451 373,00 0,00 0,00 0,00 184 379,00 184 379,00 0,00 0,00 0,00 184 379,00 635 752,00
0117462 7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00 1 150 000,00
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 70 100,00 70 100,00 0,00 0,00 0,00 38 500,00 38 500,00 0,00 0,00 0,00 38 500,00 108 600,00
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 624 000,00 624 000,00 423 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624 000,00
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 000,00 0,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 113 000,00
0600000     Гуманітарий відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради 61 120,00 61 120,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 120,00
0610000     Гуманітарий відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради 61 120,00 61 120,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 120,00
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 34 160,00 34 160,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 160,00
0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 26 960,00 26 960,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 960,00
3700000     Фінансовий відділ Оваднівської сільської ради 2 332 976,00 2 312 976,00 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 332 976,00
3710000     Фінансовий відділ Оваднівської сільської ради 2 332 976,00 2 312 976,00 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 332 976,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 756 800,00 756 800,00 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 800,00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 486 176,00 1 486 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 486 176,00
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00
X X X УСЬОГО 56 564 959,90 55 552 959,90 35 692 989,30 1 227 300,00 992 000,00 5 208 627,00 3 945 627,00 113 000,00 0,00 0,00 5 095 627,00 61 773 586,90
                               
                               
  Секретар сільської ради           Г.М.Слюсаренко            
                               

 

 

    Додаток 4
    до рішення сільської ради від 26.11.2021 року №12/2 Про внесення змін
    до рішення сільської ради від 22.12.2020 року  "Про бюджет   сільської
    територіальної громади на 2021 рік"  
    Зміни додатку №4 до рішення сільської ради "Про бюджет сільської територіальної громади на 2021 рік"  
Міжбюджетні трансферти на 2021 рік
03538000000
(код бюджету)
      1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів  
      (грн)
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту Усього
1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету
41020100 Базова дотація  4 821 000
99000000000 Державний бюджет 4 821 000
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  23 920 400
99000000000 Державний бюджет 23 920 400
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 149 310
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 149 310
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 29 688
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 29 688
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 325 848
03505000000 Бюджет Устилузької міської територіальної громади 325 848
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету
41020100 Базова дотація  -
99000000000 Державний бюджет -
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 500 000
99000000000 Державний бюджет -
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету -
03100000000 Обласний бюджет Волинської області -
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 425 602
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету -
41050900 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи,придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування 418 345
X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  30 590 193
X загальний фонд   30 590 193
X спеціальний фонд   -
       
      2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам (грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту Усього
1 2 3 4
І. Трансферти із загального фонду бюджету
3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 486 176
03100000000 9770 Обласний бюджет Волинської області співфінансування на придбання телемедичного обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини с.Овадне та Овлочин-21780,00 грн.,та на співфінансування придбання ноутбуків для загальної середньої освіти 37000,00 грн. 58 780
03301200000 9770 Районний бюджет Володимир-Волинського району в т.ч. на виплати грошової коипенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,інвалідам, дітям інвалідам,хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги-43412грн., утримання трудового архіву-10426грн., на заходи по забезпеченню прав дітей та їх соціального захисту-1800 грн., та на проведення фестивалю "Коровай сузіря"-10000,00 65 638
03306200000 9770 Районний бюджет Ковельського району  на виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої джопомоги 1 030
03503000000 9770 Бюджет Зимнівської сільської територіальної громади на утримання територіального центру надання соціальних послуг громадянам нездатним до самооблуговування-8096 грн., позашкі заклади освіти-305784 грн.  313 880
03505000000 9770 Бюджет Устилузької міської територіальної громади в т.ч. на музичної школи та ДЮСШ  439 966
03537000000 9770 Бюджет Турійської селищної територіальної громади в т.ч: утримання Турійського територіального центру соціальних послуг-174474грн., на утримання трудового архіву-7500 грн.,та утримання Комунального некомерційного підприємства ЦПМД-64300грн. 246 274
03556000000 9770 Бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади за навчання дітей Оваднівської ТГ в дитячій музичній школі 226 666
3512000000 9770 Бюджет Павлівської територіальної громади на утримання територіального центру соціальних послуг. 52 942
3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 70 000
99000000000 9800 Державний бюджет в т.ч. Головне управління Ніцональної поліції на придбання пального для автомобіля поліцейського офіцера Оваднівської ТГ, та КЕВ м.Володимир-Волинський для придбання будівельних матеріалів і обладнання для ремонту житлових та складських приміщень  в/ч  А 4308 в сумі 20,0 тис. грн. та
в/ч А 2099 в сумі 10,0 тис. грн.
70 000
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету
3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету -
03100000000 9770 Обласний бюджет Волинської області -
03301200000 9770 Районний бюджет Володимир-Волинського району -
03306200000 9770 Районний бюджет Ковельського району -
03503000000 9770 Бюджет Зимнівської сільської територіальної громади -
03505000000 9770 Бюджет Устилузької міської територіальної громади -
03537000000 9770 Бюджет Турійської селищної територіальної громади -
03556000000 9770 Бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади -
3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів -
99000000000 9800 Державний бюджет -
X X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  1 486 176
X X загальний фонд 1 486 176
X X спеціальний фонд -
       
{ До рішення про місцевий бюджет № 2/34 від 22.12.2020 р. }
       
    Секретар сільської ради                                                                             Г.М.Слюсаренко