A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про бюджетсільськоїтериторіальної громади на 2022рік

Дата: 29.12.2021 17:27
Кількість переглядів: 308

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XІІIсесіяVIIIскликання

 

РІШЕННЯ

 

21.12.2021                                          с. Овадне                                             13/8                                                            

Про бюджетсільськоїтериторіальної

громади на 2022рік

(03538000000)

(код бюджету)

 

КеруючисьБюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23 частини 1статті 26 Закону України "Про місцевесамоврядування в Україні",сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2022рік:

доходи   бюджету   територіальної громади у сумі 59807881 грн., у тому числі доходи загального фонду  бюджету територіальної громади  59600881 грн., доходи спеціального фонду  бюджету  територіальної громади  207000 грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення; 

видатки  бюджету   територіальної громади    у сумі 59807881 грн., в тому числі видаткизагального фонду  бюджетутериторіальної громади  - 59206872 грн., видатки спеціального фонду  бюджету  територіальної громади  - 601009 грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення; 

профіцитза  загальним фондом  бюджету  територіальноїгромади    у сумі 394009 грн., згідноіздодатком 2 до цьогорішення; 

дефіцит за спеціальним фондом  бюджету територіальноїгромади   у сумі 394009 грн., згідноіздодатком 2 до цьогорішення; 

оборотнийзалишокбюджетнихкоштів на 2022 рік у розмірі 100000 грн., що становить 0,17 відсоткавидатківзагального фонду  бюджетутериторіальноїгромади, визначенихцим пунктом; 

резервний фонд  бюджетутериторіальноїгромади  у розмірі100000 грн., що становить 0,17 відсоткавидатківзагального фонду   бюджетутериторіальноїгромади, визначенихцим пунктом.

2.Затвердити бюджетніпризначенняголовнимрозпорядникамкоштів місцевого бюджету на 2022 рік у розрізівідповідальнихвиконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цьогорішення.

3.Затвердити на 2022 рікміжбюджетнітрансфертизгідно з додатком 4 до цьогорішення.

Відповіднодо пункта 48 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України установити, що кошти цільовихсубвенційз бюджетутериторіальноїгромади, визначені у розписі бюджету територіальної громади як видатки споживання, можуть спрямовуватись з місцевихбюджетів навидаткирозвиткувідповідно до цільового призначення субвенцій, визначеного у додатку 4 до цьогорішення.

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу Українинадати право Оваднівському сільському голові:

1) розподіляти та перерозподілятисубвенції з державного бюджету, крімсубвенцій у галузіосвіти та охорониздоров’я;

2) за погодженнямз постійноюкомісієюсільської ради з  питаньфінансів, бюджету, планування, соціально-економічногорозвитку, житлово-комунального  господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторноїполітики, інвестицій та міжнародногоспівробітництварозподіляти та перерозподілятидодатковідотації з обласного бюджету, субвенції у галузіосвіти та охорониздоров’я та  субвенції, якінадані бюджету територіальноїгромади  з іншихмісцевихбюджетів;

4. Затвердити на 2022 рікрозподілкоштів бюджету розвитку на здійсненнязаходів на будівництво, реконструкцію і реставраціюоб'єктіввиробничої, комунікаційної та соціальноїінфраструктури за об'єктамизгідно з додатком 5 до цьогорішення.

5. Затвердитирозподілвитрат бюджетутериторіальної громади    на реалізаціюмісцевих програм у сумі 3250200 грн.згідно з додатком 6  до цьогорішення.

6.Установити, що у загальномуфонді бюджетутериторіальноїгромадина 2022рік:                       .     

1)     до доходівзагального фонду  належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статями 97,101, Бюджетного кодексу України (крімсубвенцій, визначенихстаттею 69 1 та частиноюпершоюстатті 71 Бюджетного кодексу України);

- освітнясубвенція з державного бюджету місцевому бюджету в сумі 25380100 гривень;

2) джереламиформування у частиніфінансування є джерела, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, щоджереламиформуванняспеціального фонду бюджетусільськоїтериторіальноїгромади на 2022рік:

1) у частинідоходів є надходження, визначеністаттями 691та 71Бюджетного кодексу України:

-  екологічний податок;

-  власні надходження бюджетних установ;

-  кошти від продажу земельних ділянок;

-  цільові фонди

2) у частиніфінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та залишки коштів спеціального фонду.

8.Установити, що у 2022 роцікошти, отримані до спеціального фонду бюджету   територіальної громади:

згідно з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповіднізалишкикоштівспеціального фонду, спрямовуються на реалізаціюзаходів, визначенихчастиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 2 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповіднізалишкикоштівспеціального фонду, спрямовуються на охорону та раціональневикористанняприроднихресурсів;

згідно з пунктами 4 та 41 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповіднізалишкикоштівспеціального фонду, спрямовуються на реалізаціюприродоохороннихзаходів;

згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповіднізалишкикоштівспеціального фонду, спрямовуються на реалізаціюзаходів, визначенихчастиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 8 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповіднізалишкикоштівспеціального фонду, спрямовуються на видаткицільового фонду, створеного сільською радою;

згідно з пунктом 9 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповіднізалишкикоштівспеціального фонду, спрямовуються на заходи, визначенінадавачамивідповіднихсубвенцій;

згідно з пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на надання кредитів з  бюджету сільської територіальної громади індивідуальним сільським забудовникам.

9. Визначити на 2022 ріквідповідно до статті 55 Бюджетного кодексу Українизахищенимивидатками бюджету сільськоїтериторіальноїгромади видаткизагального фонду на:

- оплату праціпрацівниківбюджетнихустанов;

- нарахування на заробітну плату;

- придбаннямедикаментів і перев'язувальнихматеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальнихпослуг і енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- трансфертимісцевим бюджетам.

10. Відповідно до пункта 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 65, пункту 2 статті 70 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні» надатифінансовомувідділуОваднівськоїсільської ради право у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу Українинадати право Оваднівськомусільськомуголовіотримувати у порядку, визначеномуКабінетомМіністрівУкраїни;

- позики на покриттятимчасовихкасовихрозривівсільського бюджету, пов’язанихіззабезпеченнямзахищенихвидатківзагального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахуноккоштівєдиногоказначейськогорахунку на договірнихумовах без нарахуваннявідсотків за користуванняцими коштами з обов'язковимїхповерненням докінця поточного бюджетного періоду;

12. Головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України: 

1) на виконаннявимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України 10.09.2014р. за №1103/25880 (зі змінами), забезпечити розробку проектів паспортів бюджетних програм і надатиїх на затвердженняфінансовомувідділуОваднівськоїсільської ради протягом 30 днів з дня набрання чинності цим рішенням з метою їх затвердження протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням; 

2) здійсненняуправліннябюджетними коштами у межах встановленихїмбюджетнихповноважень та оцінкиефективностібюджетнихпрограм, забезпечуючиефективне, результативне іцільовевикористаннябюджетнихкоштів, організацію та координаціюроботирозпорядниківбюджетнихкоштівнижчогорівня та одержувачівбюджетнихкоштів у бюджетному процесі;

3) забезпеченнядоступностіінформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-  здійсненняпублічногопредставлення та публікаціїінформації про бюджет за бюджетнимипрограмами та показниками, бюджетніпризначеннящодоякихвизначеніцимрішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленимиМіністерствомфінансівУкраїни, до 15 березня 2023 року;

- оприлюдненняпаспортівбюджетнихпрограм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити у повномуобсязіпроведеннярозрахунків за електричну та тепловуенергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послугизв’язку, якіспоживаютьсябюджетнимиустановами та укладаннядоговорів за кожним видом енергоносіїву межахвстановленихвідповіднимголовнимрозпорядникомбюджетнихкоштівобґрунтованихлімітівспоживання;

13.  З метою збереження кадрового потенціалу керівникам бюджетних установ здійснювати диференціацію заробітної плати працівників, які утримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат , надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності  та  умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи відповідно до постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 28.12.20160р.№1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

 14. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу Українинадати право Оваднівськомусільськомуголові  за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування,  соціально-економічного розвитку, житлово-комунального  господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторноїполітики, інвестицій та міжнародногоспівробітництва. Перерозподілятивидаткизагального та спеціального фонду, визначені  головним розпорядникам коштів бюджету  територіальної громади цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів  бюджету  територіальної громади, в тому числі у частині перерозподілу:

1) видатків за міжбюджетнимипрограмами, в тому числіміжвитратамизагального фонду та бюджету розвиткуспеціального фонду бюджету територіальноїгромади;

2) видатків у межах однієїбюджетної, в тому числіміж витратамизагального фонду та бюджету розвиткуспеціального фонду бюджету територіальноїгромади, та за економічноюкласифікацієювидатків, з урахуваннямобмежень, визначенихчастиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України;

3) коштів на реалізаціюмісцевихпрограм, щофінансуються з бюджету територіальноїгромади;

4) об'єктів, видатки на якіпроводяться за рахуноккоштів бюджету розвиткуспеціального фонду бюджету територіальноїгромади.

15. Оваднівськійсільськійраді у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису бюджету сільської  територіальної громадина 2022 рік та врахувати зміни у класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення

16. Рішеннянабираєчинності з 1 січня 2022 року

17. Додатки1-6 до цьогорішення є йогоневід'ємноючастиною.

18.Апаратусільської радизабезпечити оприлюднення  цьогорішенняв десятиденний строк з дня йогоприйняттявідповідно до частиничетвертоїстатті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконанням данного рішенняпокласти на постійнукомісію з питаньфінансів, бюджету, планування,соціально-економічногорозвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторноїполітики, інвестицій та міжнародногоспівробітництва.

 

 

   Голова                                                   Сергій ПАНАСЕВИЧ

      Додаток 1    
      до рішення Оваднівської сільської ради
    "Про  бюджет сільської територіальної громади на 2022 рік"
           
ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2022 рік
0353800000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   28 899 400,00 28 877 400,00 22 000,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   14 803 400,00 14 803 400,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 14 797 400,00 14 797 400,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 9 227 400,00 9 227 400,00 0,00 0,00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  600 000,00 600 000,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  600 000,00 600 000,00 0,00 0,00
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  450 000,00 450 000,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  350 000,00 350 000,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  350 000,00 350 000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 11 574 000,00 11 574 000,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно  8 569 000,00 8 569 000,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  2 082 000,00 2 082 000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  5 300 000,00 5 300 000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  700 000,00 700 000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  7 000,00 7 000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   3 005 000,00 3 005 000,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  22 000,00 0,00 22 000,00 0,00
19010000 Екологічний податок  22 000,00 0,00 22 000,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   546 000,00 361 000,00 185 000,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  341 000,00 341 000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  285 000,00 285 000,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   185 000,00 0,00 185 000,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  185 000,00 0,00 185 000,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  157 000,00 0,00 157 000,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 29 445 400,00 29 238 400,00 207 000,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   30 362 481,00 30 362 481,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   30 362 481,00 30 362 481,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 4 665 400,00 4 665 400,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація  4 665 400,00 4 665 400,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 25 380 100,00 25 380 100,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  25 380 100,00 25 380 100,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 316 981,00 316 981,00 0,00 0,00
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 116 981,00 116 981,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
X Разом доходів 59 807 881,00 59 600 881,00 207 000,00 0,00
           
           
  Секретар сільської ради     Г.М.Слюсаренко  
           
      Додаток 2    
      до рішення Оваднівської сільської ради
    "Про  бюджет сільської територіальної громади на 2022 рік"
           
ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2022 рік
0353800000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -394 009,00 394 009,00 394 009,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -394 009,00 394 009,00 394 009,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -394 009,00 394 009,00 394 009,00
X Загальне фінансування 0,00 -394 009,00 394 009,00 394 009,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -394 009,00 394 009,00 394 009,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -394 009,00 394 009,00 394 009,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -394 009,00 394 009,00 394 009,00
X Загальне фінансування 0,00 -394 009,00 394 009,00 394 009,00
           
           
  Секретар сільської ради     Г.М.Слюсаренко  
                        Додаток 3      
                        до рішення Оваднівської сільської ради  
                        "Про бюджет сільської територіальної громади на 2022 рік"
                               
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2022 рік
0353800000                              
(код бюджету)                             (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Оваднівська сільська рада 12 806 200,00 11 956 200,00 7 579 456,00 284 500,00 850 000,00 110 000,00 60 000,00 50 000,00 0,00 0,00 60 000,00 12 916 200,00
0110000     Апарат (секретаріат) місцевої ради 12 806 200,00 11 956 200,00 7 579 456,00 284 500,00 850 000,00 110 000,00 60 000,00 50 000,00 0,00 0,00 60 000,00 12 916 200,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 7 525 900,00 7 525 900,00 5 752 800,00 91 000,00 0,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 7 553 900,00
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 36 600,00 36 600,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 600,00
0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 607 071,00 1 607 071,00 1 277 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 607 071,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
0116020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 571 600,00 571 600,00 30 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 600,00
0117110 7110 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 300 000,00
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 705 029,00 705 029,00 488 958,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 029,00
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00
0600000     Гуманітарий відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради 43 866 259,00 43 866 259,00 30 995 926,00 1 839 800,00 0,00 491 009,00 334 009,00 157 000,00 0,00 7 200,00 334 009,00 44 357 268,00
0610000     Гуманітарий відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради 43 866 259,00 43 866 259,00 30 995 926,00 1 839 800,00 0,00 491 009,00 334 009,00 157 000,00 0,00 7 200,00 334 009,00 44 357 268,00
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 882 900,00 882 900,00 725 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882 900,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 4 570 537,00 4 570 537,00 2 831 840,00 339 000,00 0,00 107 000,00 0,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 4 677 537,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 8 709 262,00 8 709 262,00 3 900 950,00 1 390 000,00 0,00 310 000,00 290 000,00 20 000,00 0,00 0,00 290 000,00 9 019 262,00
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 25 380 100,00 25 380 100,00 20 803 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 380 100,00
0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1 110 372,00 1 110 372,00 862 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 110 372,00
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00
0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 448 459,00 448 459,00 338 245,00 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 459,00
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 87 972,00 87 972,00 72 108,00 0,00 0,00 29 009,00 29 009,00 0,00 0,00 0,00 29 009,00 116 981,00
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 495 195,00 495 195,00 326 911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 195,00
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 656 462,00 1 656 462,00 1 134 912,00 96 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 7 200,00 0,00 1 686 462,00
0615061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 170 000,00
3700000     Фінансовий відділ Оваднівської сільської ради 2 534 413,00 2 434 413,00 679 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 534 413,00
3710000     Фінансовий відділ Оваднівської сільської ради 2 534 413,00 2 434 413,00 679 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 534 413,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 880 422,00 880 422,00 679 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 422,00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 553 991,00 1 553 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 553 991,00
X X X УСЬОГО 59 206 872,00 58 256 872,00 39 255 062,00 2 124 300,00 850 000,00 601 009,00 394 009,00 207 000,00 0,00 7 200,00 394 009,00 59 807 881,00
                               
                               
  Секретар сільської ради           Г.М.Слюсаренко            

 

    Додаток 4
    до  рішення сільської ради "Про бюджет
    сільської територіальної громади на 2022 рік".
       
Міжбюджетні трансферти на 2022 рік
03538000000
(код бюджету)
      1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів  
      (грн)
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту Усього
1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету
41020100 Базова дотація  4 821 000
99000000000 Державний бюджет 4 665 400
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  25 380 100
99000000000 Державний бюджет 25 380 100
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 149 310
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 149 310
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 29 688
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 116 981
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 106 194
03505000000 Бюджет Устилузької міської територіальної громади 200 000
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету
X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  30 362 481
X загальний фонд   30 362 481
X спеціальний фонд   -
       
      2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам (грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту Усього
1 2 3 4
І. Трансферти із загального фонду бюджету
3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 553 991
03301200000 9770 Районний бюджет Володимир-Волинського району 24 116
03503000000 9770 Бюджет Зимнівської сільської територіальної громади на утримання позашкільного закладу освіти-362578 грн.  362 578
3512000000 9770 Бюджет Павлівської територіальної громади на утримання територіального центру соціальних послуг. 223 200
03505000000 9770 Бюджет Устилузької міської територіальної громади в т.ч. на музичної школи292185 та ДЮСШ-123767  415 952
03537000000 9770 Бюджет Турійської селищної територіальної громади в т.ч: утримання Турійського територіального центру соціальних послуг-151893грн., на утримання трудового архіву-19650 грн. 171 543
03556000000 9770 Бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади за навчання дітей Оваднівської ТГ в дитячій музичній школі 356 602
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету
3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету -
03301200000 9770 Районний бюджет Володимир-Волинського району -
03503000000 9770 Бюджет Зимнівської сільської територіальної громади -
03505000000 9770 Бюджет Устилузької міської територіальної громади -
03537000000 9770 Бюджет Турійської селищної територіальної громади -
03556000000 9770 Бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади -
X X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  1 553 991
X X загальний фонд 1 553 991
X X спеціальний фонд -
       
{ До рішення про місцевий бюджет № 13/ ??? від 21.12.2021 р. }
       
       

 Додаток 5
до рішення сільської  ради 


                                                                                                                                                 « Про бюджет сільської територіальної  громади на 2022 рік»

  Розподіл коштів бюджету cільської територіальної громади розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів     виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2022 році.                                  

 03538000000   (код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)

Загальна вартість будівництва, гривень

Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %

Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень

Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0100000    

 

 

Сільська рада

 

 х

394009,00

х

394009,00

 х

0117461

7461

0456

 

'Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вулиці Шкільної в селі Галинівка Володимир Волинського району Волинської області /капітальний/

2022

60000,00

 

60000,00

 

0610000

 

 

Гуманітарний відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради

 

х

334009,00

х

334009,00

х

0611021

1021

0921

'Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт санвузла  НВК «Білин» село Білин, вулиця Травнева,1, Володимир-Волинського району, Волинської області.

2022

290000,00

 

290000,00

 

0611200

1200

0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

 

х

29009,00

х

29009,00

 

 

 

 

 

Обладнання /придбання/.

2022

29009,00

 

29009,00

 

0615061

5061

 

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного зодовя населення «Спорт для всіх»та проведення фізкультурно масових заходів серед населення регіону

 

 

15000,00

 

15000.00

 

 

 

 

 

Придбання мотокоси  для центру фізичного зодовя населення «Спорт для всіх»

2022

15000,00

 

15000,00

 

 

х

х

УСЬОГО

х

х

х

х

394009,00

х

Секретар сільської ради                                                                         Г.М.Слюсаренко

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019}

            Додаток № 6
              до  рішення сільської ради  
              "Про бюджет cільської територіальної громади на 2022 рік".   
                    
               
                   
  Розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2022 році                                            
      03538000000 (код бюджету)            
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього в тому числі бюджет розвитку
0100000     Оваднівська сільська рада     3 250 200 3 213 200,00 37 000,00 15 000,00
0110000     Оваднівська сільська рада     3 250 200 3 213 200,00 37 000,00 15 000,00
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Положення "Про призначення Почесних стипендій учням закладів загальної середньої освіти Оваднівської територіальної громади" Рішення сільської ради №2/24 від 22.12.2020 року 370 000 370000    
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Програма розвитку надання первиної медичної допомоги та фінансової підтримки Комунального підприємства "Оваднівський  центр первиної медичної допомоги" на 2021-2025 роки Рішення сільської ради № 2/8   від  22.12.2020 року  600 000 600000    
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Порядок відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортао загального користування Рішення сільської ради № 2/21  від   22.12.2020 року 130 000 130000    
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма соціального захисту населення Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки Рішення сільської ради №2/9 від   22.12.2020 року. 500 000 500000    
0115061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону Програма розвитку
фізичної культури та спорту на території
Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки
Рішення сільської ради №2/4  від   22.12.2020 року 170 000 155000 15000 15000
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених  пунктів Програма реформування
розвитку житлово-комунального господарства
Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки
Рішення сільської ради №2/ 17 від   22.12.2020 року 571 600 571600    
0113210 3210 0620 Організація та проведення громадських робіт Програма зайнятості населення Оваднівської сільської ради  на період 2021-2025 роки Рішення сільської ради № 2/5  від22.12.2020 року 36 600 36600    
0117110 7110 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства Програми розвитку галузі АПК на 2021-2025 роки  Оваднівської сільської ради Рішення сільської ради №2/7 від   22.12.2020 року 50 000 50000    
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма розвитку земельних відностин та охорони земель Оваднівської сільської ради  на період 2021-2025 роки Рішення сільської ради № 2/28 від   22.12.2020 року 300 000 300000    
0118340 8340 0540 Охорона та раціональне використання природних ресурсів Програма охорони
навколишнього природного середовища
Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки
Рішення сільської ради № 2/18 від    22.12.2020 року 22 000 22000 22000  
0116020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні  послуги Програма реформування
розвитку житлово-комунального господарства
Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки
Рішення сільської ради №2/17  від   22.12.2020 року. 500 000 500000 0 0
  ВСЬОГО     3 250 200 3 213 200,00 37 000,00 15 000,00
                   
      Секретар сільської ради   Слюсаренко Г.М.        
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь