A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Оваднівської сільської ради “Про встановлення ставок єдиного податку на території Оваднівської сільської територіальної громади”

Дата: 27.04.2022 15:12
Кількість переглядів: 229

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Оваднівської сільської ради “Про встановлення ставок єдиного податку на території Оваднівської сільської територіальної громади”

1.Визначення проблеми

            Відповідно до вимог Податкового Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та  утворення новоствореної територіальної громади виникла необхідність  встановлення  на території  Оваднівської сільської територіальної  громади  унітарних  ставок єдиного податку.

             Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції місцевої ради.

            Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 12 Податкового кодексу України сільські ради встановлюють місцеві податки і збори.

            Проблемою є те, що в разі не встановлення  унітарних  ставок податку для усієї території новоствореної громади, будуть  застосовуватися ставки податку,  які були встановлені  для Оваднівської сільської ради, які не є чинними для приєднаних Гайківської та Овлочинської колишніх сільських рад, та які зараз входять в Оваднівську територіальну громаду.  При цьому будуть враховані інтереси новоствореної  громади по встановленню таких ставок.

             Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати єдиного податку, поповнити бюджет громади, що надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення її інфраструктури.

Основні групи, на які зазначена проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

 

Громадяни

х

 

 

Держава

х

 

 

Суб'єктигосподарювання,

х

 

 

у тому числісуб'єкти малого підприємництва*

х

 

 

Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне податкове законодавство чітко регламентує, що до повноважень саме сільських рад належить встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених Податковим кодексом України.

 

II. Цілі державного регулювання

Проєкт рішення розроблено з ціллю:

1. Встановлення унітарних  ставок єдиного податку,  які будуть застосовуватися на території  Оваднівської сільської територіальної громади

1. Виконання вимог чинного законодавства.

2. Врегулювання правовідносин між Оваднівською сільською радою та суб’єктами господарювання в процесі нарахування та сплати єдиного податку.

3. Забезпечення стабільних надходжень до  бюджету громади.

4. Виконання місцевих програм, вирішення загальноміських проблем.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Описальтернативи

Не прийняття регуляторного акта (залишенняіснуючої на даний момент ситуації без змін)

 У разі не прийняттярішеннящодоунітарних ставок податку на території Оваднівської сільськоїтериторіальноїгромадивідповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдинийподаток буде справлятисьвиходячи з норм Податкового Кодексу  іззастосуванням ставок, якідіяли до 31 грудня року, щопередує бюджетному періоду, в якомуплануєтьсязастосуваннятакихмісцевихподатків.

При цьомуінтересиновоствореноїгромади по встановленню таких ставок не будутьвраховані.

Прийняттяданого  регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України для платниківєдиногоподатку І-ІІ груп

 

Забезпеченнядосягненняцілейдержавногорегулювання.

Сталінадходженнядобюджетугромади без погіршення умов для розвиткумікробізнесу.

Виконаннямісцевихпрограм, вирішеннязагальноміських проблем.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишенняіснуючої на даний момент ситуації без змін)

Єдинийподаток буде справлятисьвиходячи з норм Податкового Кодексу  іззастосуванням ставок, якідіяли до 31 грудня року, щопередує бюджетному періоду, в якомуплануєтьсязастосування таких місцевихподатків.

Застосуваннярізних ставок  єдиногоподатку,  не враховуютьінтересиновоствореноїгромади по встановленню таких ставок, так як буливстановлені до  моменту утвореннягромади.

Прийняттяданого  регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України для платниківєдиногоподатку І-ІІ груп

Забезпечуєдосягненняцілейдержавногорегулювання, сталістьнадходжень до бюджету, без погіршення умов для розвиткумікробізнесу, а такожналежнефінансуваннямісцевихпрограм.

Орган місцевогосамоврядуваннянаділенийповноваженнямилишевстановлювати ставки місцевихподатків (зборів), не змінюючи порядок їхобчислення, сплати та іншіадміністративніпроцедури.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишенняіснуючої на даний момент ситуації без змін)

Можливенезначнезменшенняспоживчихцін

Відсутні

Прийняттяданого  регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України для платниківєдиногоподатку І-ІІ груп

Виділеннякоштів з бюджету громади нафінансуваннямісцевихпрограм, покращення благоустрою громади.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

0

0

І група - 35

ІІ група - 38

73

Питома вага групи у загальнійкількості, відсотків

0

0

100

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишенняіснуючої на даний момент ситуації без змін)

Єдинийподаток буде справлятисьвиходячи з норм Податкового Кодексу  іззастосуванням ставок, якідіяли до 31 грудня року, щопередує бюджетному періоду, в якомуплануєтьсязастосування таких місцевихподатків.

Відсутні

Прийняттяданого  регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України для платниківєдиногоподатку І-ІІ груп

Суб'єктигосподарюваннябудутьсплачуватиподаток за ставками згіднорішеннясільської ради.

Прийняття регуляторного акта в першу чергувідповідатиме нормам Податкового кодексу України, дозволить створитисправедливіумовисплатиподатку  для суб’єктівпідприємницькоїдіяльності, якіобралиспрощену систему оподаткування, крім того надходженнякоштів до бюджету громадисприятимезбільшеннювидатків на утриманняінфраструктуригромади. Додатковінадходженнядо бюджету 89000  грн.

 

 

Сумарнівитрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 «Не прийняття регуляторного акта (залишенняіснуючої на даний момент ситуації без змін)»

Сумарнівитрати для суб'єктівгосподарювання великого і середньогопідприємництвазгідно з додатком 2 до Методики проведенняаналізувпливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єктагосподарювання великого і середньогопідприємництва, яківиникаютьвнаслідокдії регуляторного акта")

-

Альтернатива 2 «Прийняттяданого  регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України для платниківєдиногоподатку І-ІІ груп»

Сумарнівитрати для суб'єктівгосподарювання великого і середньогопідприємництвазгідно з додатком 2 до Методики проведенняаналізувпливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єктагосподарювання великого і середньогопідприємництва, яківиникаютьвнаслідокдії регуляторного акта")

-

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягненняцілейпід час вирішенняпроблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментаріщодоприсвоєннявідповідного бала

Не прийняття регуляторного акта (залишенняіснуючої на даний момент ситуації без змін)

1

Єдинийподатоксплачуєтьсяплатниками I та II груп у порядку, встановленомупопереднімрішенням Оваднівської сільської ради– для територіїприєднанихсіл, щосуперечитьідеїутвореннягромади

Прийняттяданого  регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України для платниківєдиногоподатку І-ІІ груп

4

 Цейрегуляторний акт відповідає потребам у розв’язаннівизначеноїпроблеми та принципам державноїрегуляторноїполітики.  Прийняттярішеннявраховуєінтересиновоствореноїгромади по встановленню ставок єдиногоподатку  та є єдиними для застосування на територіїгромади.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтуваннявідповідногомісцяальтернативиу рейтингу

Прийняття    регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України для платниківєдиногоподатку І-ІІ груп

Належнефінансуваннямісцевихпрограм, покращення благоустрою громади.

 

Суб'єктигосподарювання І-ІІ групбудутьсплачуватиподаток за ставками згіднорішеннясільської ради без погіршення умов для розвиткумікробізнесу.

Цейрегуляторний акт відповідає потребам у розв’язаннівизначеноїпроблеми та принципам державноїрегуляторноїполітики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечитьпоступоведосягненнявстановленихцілей.

Не прийняття регуляторного акта (залишенняіснуючої на даний момент ситуації без змін)

Для держави і громадянвигодивідсутні.

Суб’єктигосподарюваннябудутьсплачуватиєдинийподаток ставками встановленими  на 31 грудня року, щопередує бюджетному періоду, в якомуплануєтьсязастосуваннятакихмісцевихподатків.

Суб’єктигосподарюваннябудутьсплачуватиєдинийподаток ставками встановленими  на 31 грудня року, щопередує бюджетному періоду, в якомуплануєтьсязастосуваннятакихмісцевихподатків.

Єдинийподатоксплачуватиметьсяплатниками I та II груп у розмірахвстановленомупопереднімрішенням Оваднівської сільської ради– для територіїприєднанихсіл, щосуперечитьідеїутвореннягромади.

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументищодоперевагиобраноїальтернативи / причини відмовивідальтернативи

Оцінкаризикузовнішніхчинників на діюзапропонованого регуляторного акта

Прийняття    регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України для платниківєдиногоподатку І-ІІ груп

 Цейрегуляторний акт відповідає потребам у розв’язаннівизначеноїпроблеми та принципам державноїрегуляторноїполітики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечитьпоступоведосягненнявстановленихцілей.

Зміни у ПодатковомукодексіУкраїни, зниженняплатоспроможностіплатниківподатків, зменшеннякількостісуб’єктівгосподарювання. Політична та економічнаситуація в країні.

Не прийняття регуляторного акта (залишенняіснуючої на даний момент ситуації без змін)

Єдинийподатоксплачуватиметьсяплатниками I та II груп у розмірахвстановленихпопереднімрішенням Оваднівської сільської ради– для територіїприєднанихсіл, щосуперечитьідеїутвореннягромади.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

1. Оприлюднення проекту рішення «Про встановлення ставок єдиного податку”  з метою отримання зауважень та пропозицій.

2. Аналіз та моніторинг діючих ставок оподаткування  на території Оваднівської сільської територіальної  громаді у 2021-2022 році.

3. Отримання пропозицій щодо встановлення ставок оподаткування.

4.  Встановлення ставок єдиного податку.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна  криза, значні темпи інфляції, різке здорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений. Зміни  регуляторного акта  можливі  у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

VIII. Визначення показників результативностідії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники:

Назвапоказника

2021рік  (факт)

2022рік (план)

2023рік (прогоноз)

Надходження до  бюджету громадиєдиногоподаткувідплатників І-ІІ груп (тис.грн.)

1671150

1705000

 

1794000

Кількістьплатниківєдиногоподатку І-ІІ груп, чол.

68

70

 

73

Витратисуб’єктівгосподарювання на адміністративніпроцедурищодовиконаннярегулювання та звітування (тис. грн)

-

-

 

 

-

Рівеньпоінформованостісуб’єктівгосподарюваннястосовноосновнихположень регуляторного акта

Проєктрішенняоприлюднюється на офіційнійсторінці Оваднівської сільської ради в мережіІнтернет за адресою: http://ovadnivska-gromada.gov.ua/та у газеті « Слово правди».

Один екземплярнадається до місцевого органуДержавноїподатковоїслужбиУкраїни.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

            Заходи з відстеження будуть здійснюватись відділом економічного розвитку, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Оваднівської сільської ради. З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде проводитись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації.

            Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта. 

            Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акта.

            Періодичне відстеження результативності буде проводитись кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Методики проведенняаналізувпливу

 регуляторного акта

 

 

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

    Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "10"березня 2022 р. по "11" квітня 2022 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічніконсультаціїпрямі (круглістоли, наради, робочізустрічітощо), інтернет-консультаціїпрямі (інтернет-форуми, соціальнімережітощо), запити (до підприємців, експертів, науковцівтощо)

Кількістьучасниківконсультацій, осіб

Основнірезультатиконсультацій (опис)

1

Робочізустрічі

2

Отриманняінформації та пропозицій

3

Телефоннірозмови

4

Отриманняінформації та пропозицій

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 70 (одиниць),

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменуванняоцінки

У перший рік (стартовийріквпровадженнярегулювання)

Періодичні (за наступнийрік)

Витрати за п'ятьроків

Оцінка "прямих" витратсуб'єктів малого підприємництва на виконаннярегулювання 

1

Придбаннянеобхідногообладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 0

2

Процедуриповірки та/або постановки на відповіднийоблік у визначеномуорганідержавноївладичимісцевогосамоврядування

 0

0

3

Процедуриексплуатаціїобладнання (експлуатаційнівитрати - витратніматеріали)

 0

0

4

Процедуриобслуговуванняобладнання (технічнеобслуговування)

 0

5

Іншіпроцедури:

Послуги банку за проведенутранзакцію

 

7 грн. х 12міс.= 84 грн

84

420 

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

84

Х

420

7

Кількістьсуб'єктівгосподарювання, щоповиннівиконативимогирегулювання, одиниць

70

70

70

8

Сумарно, гривень

5880

5880

29400

   4.Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування Розрахунок вартості 1 людино-години: Для розрахунку витрат використовується мінімальний розмір заробітної плати відповідно до ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» - мінімальна заробітна плата у 2022 році – 6500,00 грн,   у погодинному розмірі – 36,11 грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

9

Процедуриотриманняпервинноїінформації про вимогирегулювання

Витрати часу на отриманняінформації про регуляторний акт (пошукрішення на вебсайтіміської ради або на сторінкахгазети «Слово правди»

0,3год*39,26грн= 11,77

11,77

58,89

10

Процедуриорганізаціївиконаннявимогрегулювання

Витрати часу на  проведеннясплатиєдиногоподатку через банківськісервіси

0,5год х 39,26 грн = 19,63

 19,63

98,15 

11

Процедуриофіційногозвітування

0

12

Процедурищодозабезпеченняпроцесуперевірок

 0

13

Іншіпроцедури (уточнити)

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 10 + 11 + 12 + 13)

31,4

31,4

157,04 

15

Кількістьсуб'єктів малого підприємництва, щоповиннівиконативимогирегулювання, одиниць

70

70

70

16

Сумарно, гривень

2198

2198

10992,8

 

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 Х

Х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

2198

Х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

5880

Х

4

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

8078

Х

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого  регулювання

            Податковим кодексом України визначаються об’єкт, база  оподаткування, податковий період, порядки обчислення суми податку, строк, порядок сплати податку та інші його обов’язкові елементи й повноваження органів місцевого самоврядування щодо його встановлення.

            Цей податок не є новим. При його запровадженні для суб’єктів малого підприємництва на законодавчому рівні вже застосовано коригуючі (пом’якшувальні) заходи. Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад.

           Запропоновані розміри ставок податку забезпечать виконання соціально важливих міських цільових програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. 

           

 

 

 

 

 

Начальник відділу економічного

розвитку бухгалтерського обліку та звітності                         Світлана ЖУРАВЕЛЬ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь