Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Аналіз регуляторного впливу  до проекту регуляторного акта  Оваднівської сільської  ради «Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками»

Дата: 27.04.2022 15:18
Кількість переглядів: 909

Аналіз регуляторного впливу

 до проекту регуляторного акта  Оваднівської сільської  ради

«Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками»

 

     Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта - рішення Оваднівської сільської ради «Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками» підготовлено відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151). Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту вказаного регуляторного акта.

 

  1. Визначення проблеми

 

         Податковий кодекс України є законодавчим актом, який регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

         Орендна плата за землю є складовою частиною плати за землю та відноситься  до місцевихподатків (у складіподатку на майно), встановленняякихздійснюється органами місцевогосамоврядування у порядку, визначеному Податковим кодексом України. Вона сплачується у виглядіорендної плати за землідержавної та комунальноївласності (орендарями таких земель) та зараховуєтьсядовідповіднихмісцевихбюджетівзгідно з Бюджетним кодексом України за місцемрозташуванняземельнихділянок (до міських, сільських та селищнихбюджетів).

Відповідно до п.12.3 Податкового кодексу України, сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, у межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів, в тому числі плати за землю, зокрема орендної плати.

        Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про оренду землі» відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України,  законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі. Згідно зі статтею 93 Земельного кодексу України право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

         Положеннями статті 288 Податкового кодексу України передбачено, що підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

          Відповідно до п.288.4 ст.288  Податкового кодексу України,  розмір та умови

внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем, але річна сума платежу:

-не може бути меншою 3 % нормативноїгрошовоїоцінки;

-не можеперевищувати 12 % нормативноїгрошовоїоцінки.

          Встановлення розмірів річної орендної плати за землю на території населених пунктів Володимир-Волинської міської територіальної громади  потребує  впровадження узгоджених підходів щодо регулювання орендних відносин в галузі користування земельними ділянками та створення єдиних організаційно-правових засад визначення та справляння орендної плати за землю.

        Диференціація розмірів орендної плати з врахуванням комерційної цінності земельних ділянок та класифікації цільового використання земельних ділянок в розрізі категорій земель,  а також реалізації завдань стратегії розвитку земельних відносин на території  Оваднівської сільської територіальної громади  дозволить збільшити надходження до бюджету та підвищити ефективність  землекористування.

        Метою даного регулювання є вдосконалення земельних відносин у сфері оренди землі на основі встановлення економічно обґрунтованих,  справедливих, єдиних ставок орендної плати, диференціації ставок в залежності від цільового призначення земельної ділянки.

       Ухвалення рішення сільської ради «Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками», що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2023 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок орендної плати за користування землею комунальної власності Оваднівської сільської територіальної громади.

         Даним рішенням передбачається привести відносини з оренди землі на території Володимир-Волинської міської територіальної громади  у відповідність до норм чинного законодавства, вдосконалити і визначити прозорий механізм розрахунку орендної плати, відповідно до чинного законодавства України.

          Прийняття рішення «Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками»  забезпечить ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади, дасть можливість стабільного отримання додаткових надходжень до бюджету територіальної громади від оренди землі, сприяння розвитку малого підприємництва та приведення у відповідність із нормами Закону України  «Про оренду землі». Збільшення надходжень до бюджету громади  дасть можливість збільшити видатки на фінансування соціально важливих місцевих програм.

Динаміка надходжень від орендної плати за землю  уОваднівськійоб’єднаній територіальній громаді склала: за 2020 рік – 1887,162 грн., за 2021 рік – 5371,283 грн. Надходження по орендній платі за землю  в 2022 році – 5500 грн., в 2023 році очікуються на рівні – 6700  грн.

Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проєкту регуляторного акта:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни (об’єднана територіальна громада)

+

-

Держава (органи місцевого самоврядування)

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

Питання наповнення бюджету Оваднівської сільської територіальної громади, у тому числі через установлення ставок орендної плати за землю, є сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання, органів місцевої влади й сільської територіальної громади .

Ринкові механізми не можуть бути застосовані при адмініструванні податків. Доцільним є втручання держави шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень з установлення ставок орендної плати за землю на території Оваднівської сільської територіальної громади. Отже, установлення ставок орендної плати за землю можливе лише шляхом ухвалення відповідного рішення сільської ради.

Проект рішення сільської ради «Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками» розроблено аналогічно до форми, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». Зокрема передбачено встановлення ставок орендної плати за землю в розрізі кодів за видами цільового призначення земель, установленими Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року №548 зі змінами.

  Стабільність надходжень, що формують загальний фонд бюджету Оваднівської сільської територіальної громади, дозволяє забезпечити безперебійну життєдіяльність громади в різних сферах, своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та провести всі інші соціально важливі видатки, отримання мешканцями громади соціальних послуг в тій чи іншій сфері, якими опікуються органи місцевого самоврядування.

 

  1. Цілі державного регулювання

Цілями регуляторного акта є:

            -  встановлення ставок орендної плати за землю на території Оваднівської сільської  територіальної громади відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель в розрізі населених пунктів;

            - забезпечення соціально-економічного розвитку громади, подальшого регулювання земельних відносин, використання земельного ресурсу в інтересах територіальної громади міста;

            - створення сприятливих, рівних умов для суб’єктів господарювання в питаннях користування земельними ділянками;

            - отримання додаткового фінансового ресурсу для вирішення соціально-економічних питань розвитку громади - фінансування бюджетної сфери в галузяхосвіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

 

Інформація щодо розміру надходжень до бюджету сільської територіальної громади

 із орендної плати за землю

Таблиця2

Найменування

Надходження

2021

2022

(план)

2023

(прогноз)

Розмір надходжень до  бюджету міської об’єднаної територіальної громади  орендної плати за землю, усього (тис.грн.):

5371,3

5500

6700

Орендна плата за землю з юридичних осіб: (тис.грн.)

5169,6

5300

6400

Кількість платників (юр.осіб)

36

36

38

Орендна плата за землю з фізичних осіб: (тис.грн.)

201,7

200

300

Кількість платників (фіз.осіб):

36

36

40

 

Вимірювальними індикаторами досягнення цілей регулювання та зменшення масштабів проблеми є:

- кількісні: надходження коштів до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади від плати за землю у розмірі 6700.грн. та чисельність платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт –40особи;

- часовий: дія регуляторного акта протягом року.

           - якісний: забезпечення виконання місцевих цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва,  у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акта (відмова від регулювання) невстановлення відповідних ставок

Неприйняття запропонованого регуляторного акта не узгоджуватиметься з принципами податкового законодавства України. Якщо сільська рада не ухвалює рішення про встановлення відповідних ставок орендної плати, то ставки орендної плати за землю будуть нараховуватися  на рівні тих, які діяли до 31 грудня 2022 року. Крім того, по земельних ділянках на території сільської ради рішення про встановлення ставок орендної плати за землю відсутнє, ставки встановлюються для кожного окремого випадку оренди землі.  Дана альтернатива є частково прийнятою.

Альтернатива 2

Встановленнямінімальних ставок орендної плати за землю

Альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від використання фінансових ресурсів громади, що спрямовуються на фінансування його інфраструктури. У разі встановлення мінімальних ставок орендної плати за землю, бюджет Оваднівської сільської територіальної громади втратить надходжень від орендної плати за землю в сумі близько 3230 грн. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки значне зменшення надходжень до бюджету ставить під загрозу виконання соціальних, економічних, екологічних програм розвитку Оваднівської сільської територіальної громади.

Альтернатива 3

Встановленнямаксимальних  ставок орендної плати за землю

Згідно ст..288 Податкового кодексу України, річна сума орендної плати не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки землі(у разі визначення орендаря не на конкурентних засадах).Ця альтернатива не є прийнятною, оскільки встановлення максимальних ставок земельного податку в умовах нестабільної економічної ситуації в державі призведе до збільшення податкового навантаження на суб'єктів господарювання, що призведе до виникнення у останніх заборгованості перед бюджетом зі сплати орендної плати за землю.

            Альтернатива 4

Прийняття рішення про встановленняставок орендної плати за землю

Встановлення ставок орендної плати за землю комунальної власності  є доцільним, прийняття запропонованого рішення забезпечить сталі надходження до бюджету громади, нестиме прийнятне податкове навантаження на суб’єктів господарювання та врегулює відносини з землекористувачами. Надходження по орендній платі за землю в 2023 році  очікуються на рівні 6700тис.грн.

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування)

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

 

Не прийняття проєкту регуляторного акта «Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками» поставить підзагрозузабезпеченнястабільнихнадходжень до  бюджетуОваднівської сільської територіальної громади

Альтернатива 2

Відсутні

 

Втрати бюджету Оваднівської сільської  територіальної громади, що призведе до невиконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Альтернатива 3

Значне збільшення надходжень по орендній платі за землю.

Значне збільшення податкового навантаження на суб’єктів господарювання поставить під загрозу їх фінансове становище, що в свою чергу   призведе до ухилення від оподаткування та нестабільних надходжень по орендній платі за землю до бюджету.

Альтернатива 4

Досягнення збалансованості інтересів суб’єктів господарювання, населення та органу місцевого самоврядування. Дотримання вимог чинного законодавства, зручність у застосуванні, стабільність надходжень до  бюджету громади, що дасть можливість прогнозувати фінансування програм розвитку громади на майбутнє.

Витрати часу, матеріальних ресурсів для податкових органів на адміністрування орендної плати за землю.

Оцінка впливу на сферу інтересів громади

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3

Збільшення витрат на соціально-економічний та культурний  розвиток громади.

Збільшення витрат громадян на придбання товарів і послуг унаслідок можливого підвищення споживчих цін у зв’язку із          значним збільшенням витрат суб’єктів господарювання по сплаті орендної плати за землю

Альтернатива 4

Забезпечення стабільного функціонування інфраструктури громади, фінансування програм розвитку.

Відсутні

Оскільки відповідно до податкового законодавства орендна плата за земельні ділянки, сплачується до того місцевого бюджету, на території якого вони розташовані, до кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, включено також суб’єктів господарювання, що зареєстровані за межами Оваднівської сільської територіальної громади, але мають у користуванні земельні ділянки на його території.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Витрати на сплатуорендної плати за землюіз застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2022 року.

Альтернатива 2

 

Економія коштів на сплату податків у прогнозованому розмірі орієнтовно.

Відсутні

Альтернатива 3

Відсутні

Значнезбільшеннявитрат на сплату орендної плати за землю, погіршення фінансового становища, можливість виникнення заборгованості по сплаті орендної плати до бюджету.

Альтернатива 4

Встановлення ставок земельного орендної плати за землю за видами цільового використання в розрізі категорій земель.  Узгодження інтересів бізнесу та органів місцевого самоврядування:   забезпечення прозорості місцевої політики в сфері оподаткування,  прогнозованість результатів від подальшої господарської діяльності суб’єктів господарювання,  заохочення виробників до інвестування коштів у різні напрямки діяльності та сприяння розвитку середнього та малого бізнесу та сільгоспвиробників.

Витрати на пошук інформації про ставки орендної плати за землю, особливості оподаткування.

 

       

IV. Вибірнайбільш оптимального альтернативного способу досягненняцілей

    Здійсненовибір оптимального альтернативного способу з урахуваннямсистемибальноїоцінкиступенядосягненнявизначенихцілей.

    Оцінкаступенядосягненняцілейвизначається за чотирибальною системою, де:

4 – ціліухвалення регуляторного акта можутьбутидосягнутіповноюмірою (проблемибільше не буде);

3 – ціліухвалення регуляторного акта можутьбутидосягнутімайже  повноюмірою (усіважливіаспектипроблемиусунені);

2 – ціліухвалення регуляторного акта можутьбутидосягнутічастково (проблема значнозменшиться, однак, деяківажливікритичніїїаспектизалишатьсяневирішеними);

1 – ціліухвалення регуляторного акта не можутьбутидосягнуті (проблема залишається).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2

Не прийняття проєкту регуляторного акта «Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками» поставить підзагрозузабезпеченнястабільнихнадходжень до бюджетуОваднівської сільської  територіальної громади

Альтернатива 2

1

У разівстановленнямінімальних ставок орендної плати за землю, бюджет Оваднівської сільської територіальної громадивтратитьнадходженьвід плати за землю в суміблизько1200 тис.грн. Негативнийвплив буде завданотериторіальнійгромаді, оскількизначнезменшеннянадходжень до бюджету ставить підзагрозувиконаннясоціальних, економічних, екологічнихпрограмрозвиткугромади.

Альтернатива 3

2

Цілі прийняття регуляторного акта  можуть бути досягнуті частково.   Буде забезпечено наповнення  бюджету, однак існують великі ризики закриття підприємницької діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу, розвиток тіньового бізнесу  та зростання соціальної напруги у громаді.

Альтернатива 4

4

Проблема існувати не буде.  Буде забезпечено:

- дотримання вимог Податкового кодексу України;

 - встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок орендної плати за землю з урахуванням збалансованості інтересів суб’єктів господарювання, населення та органу місцевого самоврядування;

- сприяння розвитку малого і середнього бізнесу та соціальний захист громадян громади з низьким рівнем доходів;

  - наповнення дохідної частини  бюджету громади (очікувані надходження від орендної плати за землю у 2023 році складають близько  6700грн.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Витрати на сплатуорендної плати за землю за ставками, щодіяли до 31 грудня 2022року

В рейтингу  результативності дана альтернатива  на другому  місці. Є загроза нестабільності надходжень  орендної плати за землю до бюджету Оваднівської сільської  територіальної громади.

Альтернатива 2

Відсутні

Втрати бюджету громади.

Дана альтернатива в рейтингу  результативності на останньому місці. При даній альтернативі вбачається невиконання програм розвитку громади: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Альтернатива 3

Значне збільшення надходжень по орендній платі за землю до бюджету громади

Значнезбільшенняподатковогонавантаження на суб’єктівгосподарювання поставить підзагрозуїхфінансове становище, що в свою чергупризведе до ухилення від оподаткування та нестабільнихнадходженьорендної плати за землю до бюджету.

В рейтингу  результативності дана альтернатива  на третьому  місці. Надходження земельного податку до бюджету збільшиться, але це може призвести до припинення підприємницької діяльності суб’єктів господарювання, значне зростання цін на товари (послуги),  розвитку тіньового бізнесу.

Альтернатива 4

Суб'єкти господарювання  будуть сплачувати орендну плату за землю за обґрунтованими ставками  без погіршення умов для розвитку бізнесу. Стабільність надходжень до  бюджету Оваднівської сільської  територіальної громади, що дасть можливість прогнозувати фінансування програм розвитку громади на майбутнє.

Витрати на пошук інформації про ставки орендної плати за землю, особливості оподаткування

В рейтингу  результативності дана альтернатива  на першому місці.

При виборі  зазначеної альтернативи буде максимально досягнуто цілі державного регулювання.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Причиною відмови є нестабільністьнадходжень до бюджету Оваднівської сільської  територіальної громади

-

Альтернатива 2

Причиною відмови є значні втрати бюджету  громади

-

Альтернатива 3

Причиною відмови є максимальне податкове навантаження на суб’єктів господарювання та населення, що підпадають під дію оподаткування

-

Альтернатива 4

Стабільні ставки орендної плати за землю.Затвердження такого регуляторного акта забезпечитьдосягненнявстановленихцілей.

Змінивзаконодавстві, внесення змін до ПодатковогокодексуУкраїни

 

V. Механізми та заходи, якізабезпечатьрозв'язаннявизначеноїпроблеми

    Вирішити питання встановлення розміру ставок орендної плати за землю на території Оваднівської сільської територіальної громади пропонується шляхом ухвалення запропонованого рішення сільської ради. Цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

   При здійсненнірегуляторноїдіяльностірозглядаютьсяобґрунтованіпропозиції та зауваження до проекту рішення, наданісуб’єктамигосподарювання, представникамитериторіальноїгромади в установленому законом порядку.

    Задлязабезпеченнявиконаннявимог чинного законодавстваУкраїни, документи з регуляторноїдіяльностіпідлягаютьоприлюдненню на офіційному веб-сайтіОваднівської сільської ради та їївиконавчогокомітетурозділ«Документи», підрозділ «Регуляторнаполітика», у засобахмасовоїінформації з метою отриманнязауважень і пропозицій у термін, визначений Законом України «Про засади державноїрегуляторноїполітики у сферігосподарськоїдіяльності».

    З метою забезпеченняінформованостігромади та суб’єктівгосподарюваннярішеннясілської ради буде оприлюднено на офіційному веб-сайтіОваднівської сільської ради та їївиконавчогокомітетув розділі«Документи», підрозділі «Регуляторнаполітика» у термін, установлений законодавством.

      Рівень поінформованості є досить високим, оскільки мешканці активно користуються офіційними веб-сторінкамиОваднівської сільської ради та її виконавчого комітету, крім того, місцеві засоби масової інформації активно використовують електронну інформацію міської ради для розміщення на своїх інтернет ресурсах.

      Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечитьдотримання норм чинного податковогозаконодавства як органами державноїподатковоїслужби, органами місцевогосамоврядування, так і платникамиорендної плати за землю.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Орендна плата не є новим платежем, тому додатковихвитрат бюджету на впровадження та адміністрування  регулювання не передбачається, видаткифіскальнихорганів та органівмісцевогосамоврядування не зміняться. Адміністрування даного регуляторного акта буде проводитись на рівні державної податкової інспекції. Органимісцевогосамоврядуваннянаділеніповноваженнямилишевстановлювати ставки орендної плати, не змінюючи порядок їхобчислення, сплати та іншіадміністративніпроцедури.

Здійсненорозрахуноквитрат на виконаннявимог регуляторного акта для суб’єктівгосподарювання великого, середньогопідприємництвазгідно з Методикою проведенняаналізувпливу регуляторного акта, затвердженоюПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведенняаналізувпливу та відстеженнярезультативності регуляторного акта», зізмінами (додатки 1, 2, 3) тарозрахуноквитрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництвазгідно з додатком 4 до Методики проведенняаналізувпливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтуваннязапропонованого строку дії регуляторного акта

    Рішеннянабуваєчинності з початку наступного бюджетного періоду, тобто з 01.01.2023, та дієпротягом року.

    Передбачається, щовласники та користувачіземельнихділянокбудутьнеухильновиконувативимогизапропонованого проекту рішення, тобто в повномуобсязі та своєчасносплачувати орендну плату за землю.

       Впровадження та виконаннявимогрегулювання не потребуєдодатковогозабезпечення ресурсами, оскількиподаток не є новим.

    На дію регуляторного акта можуть негативно вплинутизначнітемпиінфляції та економічна криза.

         Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акта, необхідності зміни розміру ставок  орендної плати, внесення доповнень за потребою  до нього будуть вноситись відповідні коригування.

VIII. Визначенняпоказниківрезультативностідії регуляторного акта

    Досягненнявизначенихцілей шляхом виконаннявимог нового регуляторного акта принесевигоди без необхідностізалученнядодатковихвитраторганівмісцевогосамоврядування.

    До кількіснихпоказників належать: чисельністьплатниківорендної плати за землю, надходженнякоштів до бюджету громадивідорендної плати  за землю, розміркоштів і час, щовитрачатимутьсясуб’єктамигосподарювання у зв'язкувиконаннямвимог акта. Крімкількіснихпоказників, до вигодналежитьзабезпеченняфінансуваннямісцевихцільовихпрограм за рахунокзбільшеннянадходженькоштів до бюджету громадивідорендної плати за землю.

    Для відстеженнярезультативностідії регуляторного акта визначенотакіпоказники:

 

 Показник

2023рік

Кількістьплатниківорендної плати за землю, на якихпоширюватиметьсярегуляторний акт, осіб, у тому числі:

78

- юридичнихосіб

38

- фізичнихосіб

40

Надходженнякоштів до бюджету громадивідорендної плати за землю,    6700 грн.,

 

- юридичними особами

6400

- фізичними особами

300

Рівеньпоінформованостігромади та суб’єктівгосподарювання з основнихположень акта

Високий

Відповідно до частини п’ятої статті 12 Закону України «Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

- ознайомляться з зазначеним рішенням в приміщені Оваднівської сільської ради;

- ознайомляться і отримають інформацію щодо рішення в Володимир-Волинській ДПІ ГУ ДПС у Волинській області;

- отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

- ознайомляться з регуляторним актом на офіційній веб-сторінці Оваднівської сільської ради в мережі Інтернет www.https://ovadnivska-gromada.gov.ua/, розділ «Документи» підрозділ «Регуляторна політика»,

- отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами

  

*Кількість юридичних та фізичних осіб наведено відповідно до інформації Володимир-Волинської ДПІ  ГУ ДПС у Волинській області.

Надходження до бюджету територіальної громади коштів від сплати орендної плати за землю на 2023 рік наведено виходячи з очікуваних надходжень за 2022 рік, розрахованих фінансовим відділом виконавчого комітету Оваднівської сільської ради.

 

IX.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде відбуватися в порядку, передбаченому ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом здійснення базового, повторного та періодичного відстеження його результативності.

Для проведення відстеження результативності будуть використані статистичні дані.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються в письмовому вигляді виконавчим комітетом Оваднівської сільської ради за адресою: 44720, Волинська область, село Овадне, вул. Перемоги, 20, на протязі 30 днів з дня опублікування повідомлення та аналізу регуляторного акту на офіційному сайті Оваднівської сільської ради.

 

 

Т.в.о. Начальника відділу комунального

майна, земельних відносин

та природокористування                                                       Олена Савас

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь