Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про внесення змін до  регламенту   діяльності Оваднівської сільської ради  восьмого cкликання

Дата: 29.08.2022 10:42
Кількість переглядів: 180

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХIХсесіяVIIIскликання

 

РІШЕННЯ

12.08.2022                                       с. Овадне                                        №19/10

Про внесення змін до  регламенту  

діяльності Оваднівської сільської ради 

восьмого cкликання

 

З метою забезпечення стабільної та безпечної роботи сільської ради в період дії воєнного стану, з урахуванням Закону України «Про правовий режим воєнного стану», указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 14.03.2022 № 133/2022 та від 18.04.2022 № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», на підставі підпункту 1 пункту 1 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни до Регламенту Оваднівської сільської ради восьмого скликання, затвердженого рішенням Оваднівської сільської ради від 24 листопада 2020 року № 1/7, виклавши РОЗДІЛ 7 в новій редакції:

Розділ 7. Порядок проведення дистанційних засідань

Стаття 84. Проведення пленарнихзасідань в режимівідеоконференції та/абоаудіоконференції

1. У разі потреби (у випадкувстановлення карантину та інших форс-мажорнихобставин) пленарнізасіданняможутьпроводитися в режимівідеоконференціїабоаудіоконференції, абоодночасно в режимівідеоконференції та аудіоконференції (далі – дистанційнезасідання). Організаційні та іншінеобхідні заходи для забезпеченняпроведення пленарного засідання в режимідистанційногозасіданняздійснюютьсясільською радою в адмінприміщенні села Овадне в робочомукабінетіголовисільської ради, або в іншомувизначеномумісці.

2. Місцепроведення пленарного засіданняОваднівськоїсільської ради в режимідистанційногозасіданнявизначається головою сільської ради, або особою, яка здійснюєйогоповноваження, абоіншою особою відповідно до Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні».

Місцепроведення пленарного засідання – цемісце, де перебуваєголовуючий та здійснюєтьсяорганізаційно-технічнезабезпеченняпроведення пленарного засіданнясесії в дистанційномурежимі.

3. Під час проведення пленарного засіданнясесіїсільської ради в режимідистанційногозасідання в місціпроведення разом з головуючимможутьперебуватилишекерівництвосільської ради, доповідачі, члени лічильноїкомісії,депутати, працівникивиконавчогоапаратусільської ради та секретарсільської ради.

4. ІншідепутатиОваднівськоїсільської ради, які не маютьзмогиособистоперебувати в сесійнійзалі,абомісціпроведення пленарного засіданнясільської ради, беруть участь у пленарному засіданні в режимідистанційногозасідання.

5. Записдистанційногозасідання пленарного засіданнясесії є невід’ємноючастиною протоколу пленарного засіданнясесії.

Стаття 85.Деякіособливостіпроведеннясесіїсільської ради в режимідистанційногозасідання.

1. Пленарнізасіданнясесіїпроводяться в режимідистанційногозасідання без застосуванняелектронноїінформаційноїсистеми.

2. У випадкупроведення пленарного засіданнясесії в режиміаудіоконференції депутат сільської ради бере участь в аудіоконференції через тізасобизв’язку (номер мобільногоабостаціонарного телефону тощо), інформаціящодоякихбула ним надана до сільської ради. У випадкуїхзміни депутат сільської ради зобов’язанийневідкладнонадати до сільської ради оновленуінформаціющодозасобівзв’язку, через які депутат братиме участь в аудіоконференції.

Стаття 86.Доведення до відомадепутатів і населеннярішення про проведеннясесіїсільської ради в режимідистанційногозасідання.

1. Рішення про дистанційнезасідання доводиться до відомадепутатівсільської ради і населеннягромади, як правило, не пізніш як за день до його початку іззазначенням порядку денного та, за можливості, порядку відкритого доступу до трансляціїдистанційногозасіданняОваднівськоїсільської ради. Рішення про дистанційнезасіданнярозміщується на офіційномувебсайтісільської ради з одночаснимнаправленнямцієїінформації та проєктівактівізсупровідними документами на особистіелектронніадреси, щобулинадані депутатами сільської ради.

2. Рішення про проведеннядистанційногозасідання разом з порядком денним та відповіднимиматеріаламиможутьдоводитись до відомадепутатівсільської ради в іншийспосіб. 

Стаття 87.Формуванняпроєкту порядку денного засіданнясесіїсільської ради, якіпроводяться в режимідистанційногозасідання

1. Проект порядку денного дистанційногозасіданняформується головою сільської ради або особою, яка здійснюєйогоповноваження.

2. До порядку денного дистанційногозасіданняможутьвключатися будь-якіпитання, що належать до компетенціїсільської ради.

Стаття  88.Закінчення обговорення порядку денного

1. Післязакінченняобговорення порядку денного головуючий на засіданніоголошує про перехід до голосування в режимідистанційногозасідання та про його початок.

Стаття 89.Деякіособливостіпроведенняголосування в режимідистанційногозасідання

1. При проведенні пленарного засіданнясесії в режимідистанційногозасіданнялічильнакомісіяобирається з числа депутатівсільської ради у складіголови та двохчленів.

При цьому в режимідистанційногозасіданняпідрахунокголосівдепутатівщодообрання складу лічильноїкомісіїсесіїздійснюється секретарем.

2. Відкритепоіменнеголосування в режимідистанційногозасідання проводиться особистокожним депутатом сільської ради шляхом озвученнясвоєїпозиції («за», «проти», «утримався», «не голосував») і фіксаціїлічильноюкомісією результату цьогоголосування, щодолучається до протоколу сесії.

Стаття 90. Попередняреєстраціядепутатів в режимідистанційногозасідання.

1. Перед відкриттям пленарного засідання сесії сільської ради в режимі дистанційного засідання секретарем сільської ради проводиться реєстрація депутатів сільської ради, які в режимі дистанційного засідання мають брати участь у пленарному засіданні. Під час реєстрації депутат сільської ради називає секретарю своєпрізвище, ім’я, по батькові та номер посвідчення депутата. Головуючийповідомляє про результатиреєстраціїдепутатівсільської ради.

2. Головуючийвідкриваєпленарнезасіданнясесії в режимідистанційногозасідання у разі, якщо для участі в ньому за інформацією, наданою секретарем ради, зареєструвалисьбільшістьдепутатівсільської ради відзагального складу ради.

Стаття 91.Прийняттярішення в режимідистанційногозасідання

1. Голосуваннядепутатівсільської ради на пленарному засіданнісесії в режимідистанційногозасідання (в тому числі тих депутатівсільської ради, якіприєднались до участі у ньомупісляйоговідкриття) відбуваєтьсянаступним чином:

1) головуючийназиваєпрізвище, ім’я та по батькові депутата сільської ради в алфавітному порядку і при можливостізображенняцього депутата сільської ради виводиться на інформаційне табло в приміщенні, в якомувідбуваєтьсятакезасідання;

2) депутат сільської ради післяоголошенняголовуючимйогопрізвища, ім’я та по батькові, в режимідистанційногозасіданняназиваєсвоєпрізвище, ім’я, по батькові, номер посвідчення депутата, післячогоособистоздійснюєголосування шляхом озвученняпозиції «за», «проти», «утримався» або «не голосував». Тривалість часу голосування кожного з депутатівсільської ради становить, як правило, не більше 15 секунд. У разінеобхідностітривалість часу голосуванняможе бути збільшенаголовуючим.

У випадкувідсутності у депутата сільської ради пропозицій, поправок та заперечень до проєктуабопроєктіврішеньсільської ради вінмає право здійснитиодночасноголосування за декількапитань порядку денного, про що депутат попереджаєголовуючого перед проведеннямголосування;

3) після кожного голосування депутата сільської ради лічильнакомісіяписьмовофіксуєособистеволевиявлення депутата сільської ради, щодолучається до протоколу сесії.

2. У разі, якщо з технічних причин депутат сільської ради не змігпроголосувати, такому депутату сільської ради повторно надаєтьсяможливістьпроголосуватипіслязавершенняголосуванняусіма депутатами сільської ради, якіберуть участь у сесії.

3. Післязавершенняголосуванняусіма депутатами сільської ради, якіберуть участь у пленарному засіданнісесіїсільської ради в режимідистанційногозасідання, голова лічильноїкомісіїабовизначенийЛічильноюкомісієюпредставник з її складу доповідає про результатиголосування за питання з порядку денного сесії, післячогоголовуючийоголошуєрішення, прийнятеоваднівськоюсільською радою.

Стаття 92.Деякіпитанняпроведеннясесії та прийняттярішення в режимі аудіоконференції.

1. У випадкупроведення сесіїсільської ради в режимі аудіоконференції, розглядпитань порядку денного сесії та голосуваннядепутатівсільської ради на пленарному засіданнісесії в такому режимі (в тому числі тих депутатівсільської ради, які приєднались до участі у ньомупісляйоговідкриття) відбувається шляхом з’ясування секретарем сесіїволевиявленнядепутатівсільської ради за допомогоюзасобів телефонного зв’язкунаступним чином:

1) секретарсільської ради за допомогоюзасобів телефонного зв’язкутелефонує на мобільніабостаціонарнітелефонніномеридепутатівсільської ради, якібулинадані депутатами до сільської ради;

2) під час телефонноїрозмови (яка за можливостізаписується) та за присутностілічильноїкомісії і головуючого на сесії, секретарсільської ради письмовофіксуєволевиявлення депутата (позицію) «за», «проти», «утримався» або «не голосував» щодопитання,абоокремихпитань порядку денного сесії, щодолучається до протоколу сесії;

3) післязавершенняголосуванняусімазареєстрованими на сесіїсільської ради депутатами, лічильнакомісіяузагальнюєінформацію, надану секретарем сільської ради, для встановленнярезультатівголосування, щооформлюєтьсявідповідними протоколом, якийпідписують члени лічильноїкомісії та якийдолучається до протоколу сесії;

4) результатиголосуваннящодопитань порядку денного сесіїпісляїхузагальненнялічильноюкомісією шляхом підписаннявідповідного протоколу доводяться до відомадепутатів.

2. У разі, якщо з технічних причин депутат сільської ради не змігпроголосувати, такому депутату сільської ради повторно надаєтьсяможливістьпроголосуватипіслязавершенняголосуванняусіма депутатами сільської ради, якіберуть участь у сесії.

3. За наявності у депутатівсільської ради пропозицій та поправок до порядку денного сесії та/або до проєктіврішеньсільської ради – вони подаються в термін не пізнішеніж за три години до початку пленарного засіданнясесіїсільської ради до секретаря сільської ради відповіднимизасобамизв’язку (мобільний, стаціонарнийтелефоннийзв’язок, електроннапошта, тощо) для їхдоведення до відомаіншихдепутатів, а також з метою визначенняволевиявленнядепутатівщодонаданихпропозицій та поправок до порядку денного сесії та/або до проєктіврішеньсільської ради на пленарному засіданнісесії.

Стаття 93. Слово для виступу та внесення депутатом пропозицій та поправок до проєктіврішень в режимідистанційногозасідання.

1. Головуючий на пленарному засіданнісесії в режимідистанційногозасіданнянадає депутату слово для виступу, у тому числі для озвученняпропозицій та поправок до проєктіврішень, лише у разізапису депутата для виступу шляхом усногоповідомлення про цеголовуючого депутатом сільської ради, а такожприйняттяпроєктурішення з питання порядку денного сесії за основу.

2. Пропозиції, додатковіпункти до проєктіврішень, щовносяться на голосування в режимідистанційногозасідання, мають бути озвученіїхініціатором у такійредакції, щоб вона давала однозначнерозуміння того, за щомаютьголосуватидепутати.

3. Обговорення і проведенняголосування з різнихпитань, пропозицій та поправок проводиться таким чином, щобз'ясуватидійсневолевиявленнябільшостідепутатівщодо них та в такому самому порядку, щовизначенийцим Регламентом для прийняттярішеньсільською радою у режимідистанційногозасідання.

Стаття 94. Деякіпитанняпроведення пленарного засіданнясесії в режимідистанційногозасідання.

1. У випадках, не передбачених цим Регламентом, питання, що стосуються організації проведення пленарного засідання сесії в режимі дистанційного засідання, вирішуються головою сільської ради, або особою, яка здійснює його повноваження, або іншою особою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».».

     2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту і здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

 

 

Голова                                                             Сергій ПАНАСЕВИЧ 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь