Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

РІШЕННЯ  № 21/3 Про затвердження Положення про порядок списання майна  комунальної власності Оваднівської сільської територіальної громади

Дата: 28.11.2022 11:25
Кількість переглядів: 1687

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХI сесія VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

23.11.2022                                       с. Овадне                                             № 21/3

 

Про затвердження Положення про порядок списання майна

 комунальної власності Оваднівської сільської

територіальної громади

 

        Відповідно до статей  24, 75-78  Господарського кодексу України, статей 169, 172, 182, 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням пункту 3 Розділу І Порядку складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 року № 818, з метою посилення ефективності управління комунальним  майном Оваднівської сільської територіальної громади та приведення операцій з цим майном у відповідність вимогам чинного законодавства, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1.Затвердити Положення про порядок списання майна комунальної власності Оваднівської сільської територіальної громади (додається).

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.


 

          

          Голова                                                            Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

 

 

 

 

ЗАТВЕДЖЕНО

рішення сільської ради

№ 21/ 3  від  23.11.2022

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок списання майна комунальної власності   Оваднівської сільської територіальної громади

 

Це Положення про порядок списання майна комунальної власності Оваднівської сільської територіальної громади  (далі – Положення) розроблено відповідно до ст.ст. 24, 75-78, Господарського кодексу України, ст.ст. 169, 172, 182, 327 Цивільного кодексу України, п. 30 ч. 1 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з урахуванням п. 3 Розділу І Порядку складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. № 818, з метою підсилення ефективності управління майном Оваднівської сільської територіальної громади та приведення операцій з цим майном у відповідність вимогам чинного законодавства, що визначає порядок списання майна комунальної власності Оваднівської територіальної громади. 

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» акти ради, сільського голови, виконавчого комітету сільської ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

 

1. Загальні положення

1.1. Положення визначає механізм списання об'єктів комунальної власності Оваднівської сільської територіальної громади, якими є об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції  в  необоротні   матеріальні   активи), матеріальні активи,  що  відповідно  до  законодавства визнаються основними  фондами  (засобами), іншими необоротними матеріальними активами (далі  -  майно).

1.2. У цьому Положенні суб'єктами господарювання є комунальні підприємства, установи  та  організації, структурні підрозділи, які утворені за рішенням або перебувають у віданні Оваднівської сільської ради.

1.3. Дія цього Положення поширюється на майно, передане комунальним підприємствам, закріплене за підприємствами, установами та організаціями, структурними підрозділами, які утворені або перебувають у віданні  сільської ради.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об'єкти житлового фонду,  військове майно,  державний матеріальний  резерв,  об'єкти цивільної оборони, цілісні майнові комплекси підприємств тощо).

1.5. Списанню згідно з цим Положенням підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно: 

 1. морально  застаріле  чи  фізично  зношене, непридатне для подальшого  використання  суб’єктом  господарювання та відновлення якого   є  економічно недоцільним  (у  тому  числі  у  зв’язку  з будівництвом, реконструкцією та технічним переоснащенням);
 2. пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є економічно недоцільним);
 3. виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

Майно,  виявлене  в  результаті інвентаризації як нестача, списується з   подальшим   його   відображенням   у бухгалтерському  обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів України. При цьому списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо.

Морально застаріле та фізично зношене майно, придатне для подальшого  використання,  може  передаватися до сфери управління уповноваженого виконавчого органу сільської ради з подальшим його закріпленням як безпосередньо за таким виконавчим органом, так і за відповідними комунальними закладами,  установами  та  організаціями.

 

2. Прийняття рішення про списання майна

2.1. Списання комунального майна здійснюється юридичною особою, на балансі якої перебуває таке майно, на підставі прийнятого сільською радою рішення про надання згоди на його списання, крім випадків, передбачених п. 2.3. цього Положення.

2.2. Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).

2.3. Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів сільської ради або суб'єкта господарювання (окрім об’єктів нерухомості, транспортних засобів):

- первісна (переоцінена) вартість яких становить до 5000 (п’ять тисяч) гривень, здійснюється за рішенням керівника такої юридичної особи відповідно до цього Положення (за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію) та не потребує погодження сільської ради;

- первісною (переоціненою) вартістю за одиницю (комплект) понад 5, 0 тис. гривень здійснюється за рішенням  сільської ради.

 Списання нерухомого майна та транспортних засобів здійснюється за рішенням сільської ради.

2.4. З метою отримання згоди на списання комунального майна суб’єкт господарювання подає органу, уповноваженому на підготовку відповідного рішення, разом із зверненням про списання майна такі документи:

 1. підписане керівником суб’єкта господарювання техніко-економічне обґрунтування  необхідності  списання майна, в якому містяться розрахунки та/або інша інформація про очікуваний фінансовий результат  списання майна та про те, як воно вплине на  фінансовий  план (для комунальних підприємств, для яких передбачена обов’язкова наявність фінансового плану), напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання, а також інформацію про вплив списання майна на цілісність майнового комплексу  і провадження  суб’єктом  господарювання виробничої та іншої діяльності;
 2. відомості  про  майно,  що  пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об'єктів незавершеного  будівництва); акт  інвентаризації  майна,  що  пропонується до списання; 
 3. акт  технічного  стану  майна,   затверджений   керівником суб'єкта  господарювання  (не  подається  у  разі  списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача);
 4. відомості  про  наявність  обтяжень  чи  обмежень стосовно розпорядження   майном,   що   пропонується   списати   (разом   з відповідними підтвердними документами); 
 5. відомості   про  земельну  ділянку,  на  якій  розташоване нерухоме майно,  із зазначенням напрямів  подальшого  використання земельних  ділянок,  які вивільняються,  а також копії відповідних підтвердних  документів,  зокрема   державного   акта   на   право постійного користування землею, кадастрового плану;  відомості  про об'єкти незавершеного будівництва,  а саме: дата  початку  і  припинення  будівництва, затверджена  загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і  коли  затверджено завдання на проектування, загальна   кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно вишукувальних робіт,  виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

У разі потреби орган управління, або інший виконавчий орган, що готує проект рішення, може запитувати від суб’єкта господарювання додаткові документи, необхідні для прийняття рішення сільської ради про списання майна (технічні паспорти, судові документи, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори тощо).

2.5. Проект рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна готується органом управління (іншим уповноваженим органом), готується та передається на розгляд сільської ради протягом 30 днів з дати надходження документів. Проект рішення виноситься на розгляд найближчого пленарного засідання сільської ради з урахуванням приписів ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.6. Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається у разі, коли: 

 1. майно не  відповідає  вимогам,  визначеним  у  пункті 1.5 цього Положення;  
 2. сільська рада визначила інші шляхи використання майна, що пропонується до списання; 
 3. суб'єкт господарювання подав передбачені цим Положенням документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах сільською радою виявлено суперечності; 
 4. у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання майна відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна (у тому числі визначення впливу списання майна на цілісність майнового комплексу і  провадження виробничої та іншої діяльності)
 5. відповідно до законодавства заборонено розпорядження майном.

2.7. Для підготовки пропозицій щодо списання майна орган управління (а у разі його відсутності – виконавчий комітет) може утворити комісію з питань списання майна. Чисельність, персональний склад,  регламент  роботи і завдання комісії затверджуються рішенням органу (розпорядчим актом особи), який її утворив. У разі потреби комісія з питань списання майна може провести додатковий огляд майна, що пропонується до списння.

 

3. Утворення суб’єктом господарювання комісії зі списання майна, її завдання та повноваження

3.1.Для встановлення факту непридатності майна і неможливості та /або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна суб’єктом господарювання утворюється комісія із списання майна (далі - Комісія).

3.2. Склад Комісії затверджується розпорядчим актом за підписом керівника суб’єкта господарювання.

3.3. Для встановлення факту непридатності використання майна (транспортних засобів, нагрівальних та парових котлів, спеціалізованої  техніки, обладнання тощо), що перебуває під наглядом уповноважених органів державного нагляду/контролю (інспекцій, служб тощо), суб’єкт господарювання залучає для участі в роботі комісії представника відповідного органу або його територіального підрозділу. Такий представник підписує акт про списання майна або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.

3.4. У разі потреби та/або необхідності врахування галузевих особливостей списання майна суб’єктом господарювання можуть залучати для участі в роботі комісії фахівців відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів тощо (за згодою).

3.5.Під час списання нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва  (незавершених  капітальних  інвестицій  в  необоротні матеріальні  активи)  до  складу  комісії  суб’єкта господарювання в обов’язковому порядку включаються уповноважені представники сільської ради. Для включення такого представника до складу Комісії керівник суб’єкта господарювання направляє письмове звернення на ім’я Оваднівського  сільського голови (особи, яка виконує його обов’язки) не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до затвердження персонального складу Комісії. 3.6.У разі порушення проти суб’єкта господарювання справи про банкрутство, сільська рада, керівник суб'єкта господарювання або арбітражний керуючий утворює комісію, до складу якої

включаються голова комісії - керівник суб'єкта господарювання або арбітражний керуючий та члени комісії, визначені у пунктах 3.1. – 3.4. цього Положення.

3.7.Комісія:

 1. проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;
 2. проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, поетапних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;
 3. визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;
 4. встановлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);
 5. визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню;
 6. здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;
 7. складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.

3.8. За результатами роботи складається протокол засідання Комісії, до якого додаються:

 1. Акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;
 2. Акт технічного стану майна, що пропонується до списання. В акті технічного стану майна зазначаються рік  виготовлення (будівництва)   майна,   дата   введення   в  експлуатацію,  обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання  і  реконструкції,  стан  основних частин,  деталей і вузлів, конструктивних елементів.
 3. Акти списання майна. В акті списання майна детально зазначаються  причини  його списання та робиться висновок про економічну  (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна. У разі  списання  майна,  пошкодженого  внаслідок  аварії  чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію,  в якій зазначаються  причини,  що призвели до неї.
 4. Інші документи (копія акта про аварію,  висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).

3.9.У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.

3.10. Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

3.11.Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб’єкта господарювання.

3.12.Керівник суб’єкта господарювання та члени Комісії несуть персональну солідарну відповідальність за подання достовірних відомостей та документів, передбачених цим Положенням.

 

4. Механізм списання майна

4.1. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття рішення про надання згоди на списання комунального майна відповідно до цього Положення (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха).

4.2. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Положенням забезпечується безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває майно.

4.3. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів. Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

4.4. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства з питань оцінки майна.

4.5. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.6. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

4.7. Кошти, що надійшли в результаті списання майна, спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства.

Кошти, що надійшли в результаті списання майна, що перебуває на балансі суб’єктів господарювання, і не увійшло до їх статутного капіталу, спрямовуються до місцевого  бюджету, за вирахуванням коштів, які  спрямовуються  на  компенсацію  витрат господарських організацій на списання такого майна (якщо інше не встановлено законодавством або    рішенням сільської ради).   Сума   витрат господарських   організацій   на   списання  майна,  яка  підлягає компенсації, визначається на підставі поданого відповідному органу управління кошторису щодо таких витрат з відповідними обґрунтуваннями, розрахунками та підтвердними документами за умови її  погодження  із  органом  управління.

Суб’єкт господарювання має право  на  викуп оборотних та необоротних активів, іншого майна, отриманих у результаті списання майна, що перебувало на її балансі (обліку), відповідно до статті 16 Закону України «Про приватизацію державного і комунального  майна».

4.8. Суб’єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, подають до виконкому у місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна згідно додатку 3. У разі наявності зауважень до звіту орган управління (а у разі його відсутності – виконавчий комітет сільської ради) повертає цей звіт суб'єкту господарювання для врахування зауважень. Суб’єкт господарювання зобов’язаний повторно подати звіт з урахуванням зауважень органу управління (виконавчому органу) протягом 10 робочих днів з моменту отримання зауважень.

4.9. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту затвердження органом управління (виконавчим комітетом сільської ради) звіту про списання майна.

4.10. Уповноважена на ведення бухгалтерського обліку у сільській раді особа (керівник підрозділу – якщо такий облік здійснюється відповідним підрозділом) забезпечує дотримання процедури списання майна з обліку відповідно до цього Положення.

4.11. Керівник суб’єкта господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна з балансу суб’єкта господарювання відповідно до цього Положення.

4.12. Орган управління забезпечує у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за дотриманням вимог цього Положення та цільовим використанням коштів.

 

 

Секретар сільської ради                                                 Г. М. Слюсаренко  


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь