Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

РІШЕННЯ 26/11 Про затвердження Положення про Клуб с. Галинівка Оваднівської сільської ради

Дата: 26.06.2023 12:30
Кількість переглядів: 68

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХХVI сесія VIII скликання

 

РІШЕННЯ

16.06.2023                                    с. Овадне                                                   26/11

Про затвердження Положення

про Клуб с. Галинівка

Оваднівської сільської ради

 


 Відповідно до ст. 25, ст. 26, ч.1 п. «а» ст.. 32, ст.. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру», сільська рада


ВИРІШИЛА:

 

  1.  Затвердити Положення про Клуб с. Галинівка Оваднівської сільської ради  (додаток).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту і здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

 

 

 

Голова                                                                             Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

Шамріцька Н. 0631928520

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Додаток

                                                                        до рішення 26 сесії сільської ради

                                                                        VIІІ скликання

                                                                         16.06.2023 №  26/11

 

ПОЛОЖЕННЯ

                                   про «Клуб с. Галинівка»

 

1. Загальні положення.

1.1. Заклад «Клуб с. Галинівка» – це клубний заклад, діяльність якого спрямована на створення, розповсюдження та популяризацію культурних надбань.

1.2.«Клуб с. Галинівка» є бюджетною неприбутковою організацією і в своїй діяльності керується:

- Конституцією України;

- основами законодавства України про культуру;

- Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- рішеннями Оваднівської сільської ради, виконавчого комітету, Гуманітарного відділу виконавчого комітету Оваднівської сілської ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у галузі культури.

1.3. Пріоритетними напрямками роботи Клубу с. Галинівка є:

- збереження, розвиток української культури, а також культур національних меншин, що проживають в селі;

- популяризація культурної спадщини місцевого рівня, як складової частини національної культури;

- організація культурного дозвілля громадян.

1.4. Головними функціями Клубу с. Галинівка є культурно-творча, виховна, пізнавальна, розважальна функції.

1.5. Головні завдання Клубу с. Галинівка:

- створення умов для реалізації творчих ініціатив та самовираження громадян, духовного розвитку, національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

- розвиток аматорського мистецтва;

- культурно-просвітницька діяльність;

- підтримка і збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини Оваднівської сільської територіальної громади;

- впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення;

- надання інформаційних, консультаційних та інших не заборонених законодавством послуг культурно-дозвіллєвим та іншим закладам.

1.6.Головні види діяльності Клубу с. Галинівка:

- створення та організація роботи клубних формувань (колективів, студій та гуртків, народних театрів, любительських об’єднань і клубів за інтересами);

організація   і  проведення   фестивалів,   оглядів,   конкурсів,   спектаклів, концертів, театрально-видовищних та виставкових заходів та інших форм показу результатів творчої діяльності клубного закладу;

-організація роботи різноманітних консультацій, шкіл і курсів прикладних знань і навичок, проведення тематичних вечорів, усних журналів, циклів творчих зустрічей, інших форм просвітницької діяльності;

- проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів і ритуалів з урахуванням місцевих звичаїв і традицій;

організація дозвілля різних груп населення, в тому числі проведення вечорів відпочинку та танцювальних вечорів, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків, ігрових та інших культурно-розважальних програм;

-створення сприятливих умов для неформального спілкування відвідувачів клубного закладу (організація роботи мистецьких світлиць, куточків живої природи, ігротек тощо);

- організація роботи спортивно-оздоровчих гуртків;

проведення спортивних виступів, фізкультурно-масових змагань та інших оздоровчих програм;

-виготовлення інформаційно-рекламної продукції;

здійснення художньо-оформлювальних робіт.

2. Організаційно-правові засади діяльності клубного закладу.

 

2.1. Клуб с. Галинівкакомунальний клубний заклад, який входить до базової мережі закладів культури Оваднівської сільської територіальної громади.

2.2. Засновником Клубу с. Галинівка є Оваднівська сільська рада, як орган місцевого самоврядування. Оперативне управління здійснює Гуманітарний   відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради.

2.3. Клуб с. Галинівка створено з урахуванням соціально-економічних, культурно-дозвіллєвих потреб села Галинівка за умови наявності необхідної матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення клубними закладами.

2.4. Створення, реорганізація та ліквідація клубного закладу здійснюється відповідно до законодавства України.

2.6. Клуб с. Галинівка планує свою діяльність відповідно до культурних потреб населення, виходячи із творчих можливостей та фінансових ресурсів.

2.7. Відповідно до законодавства України, заклад «Клуб с. Галинівка» має право на надання платних послуг, перелік яких разом з тарифами встановлюється виконавчим комітетом Оваднівської сільської ради у відповідності до чинного законодавства.

3. Структура та основні принципи діяльності клубного закладу

3.1. Клуб с. Галинівка провадить діяльність з урахуванням таких принципів:

- повага до прав людини;

- рівність, відкритість та доступність;

- добровільна участь у діяльності клубного закладу;

- сталий розвиток;

- збереження та примноження культурних надбань.

3.2. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва робота у Будинку культури здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, передбачених цим Положенням.

3.3. Клубний заклад «Клуб с. Галинівка» може залучати до участі в організаційно-масових заходах дошкільні, позашкільні, заклади загальної середньої освіти, професійно-технічні, інші заклади та організації.

3.4. В клубному закладі створюються художні, громадські ради. Засідання рад оформлюється відповідним протоколом.

4. Управління клубним закладом

4.1. Безпосереднє управління клубним закладом здійснюється керівником клубного закладу, що призначається відповідно до діючого законодавства.

4.2.  Вимоги до керівника:

має фахову освіту або освіту гуманітарного спрямування, комунікабельний, має творчі здібності.

4.3. Обов’язки керівника:

- організовує роботу клубного закладу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, результати фінансово-господарської

діяльності, стан і збереження майна, переданого в оперативне управління клубного закладу;

-здійснює контроль за виконанням іншими працівниками покладених на них обов’язків;

 забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно-дозвіллєвих

заходів, організаційно-масової роботи закладу;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу;

-представляє заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;

- здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

4.4. Органом громадського самоврядування клубного закладу є загальні збори колективу, які скликаються за потребою, але не рідше одного разу на рік.

  1. Фінансово-господарська діяльність клубного закладу

5.1. Фінансово-господарська діяльність клубного закладу здійснюється централізованою бухгалтерією Гуманітарного відділу виконавчого комітету Оваднівської сільської ради відповідно до законодавства України.  

5.2. Клубний заклад планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з наявності власних творчих і господарських ресурсів, необхідності творчо-виробничого і соціального розвитку.

5.3. Клубний заклад має право використовувати кошти, виділені йому за кошторисом, тільки у відповідності із їх цільовим призначенням.

5.4. Джерелами фінансування діяльності клубного закладу є:

- кошти державного та місцевих бюджетів;

- кошти, що надходять від господарської діяльності, надання платних послуг;

- кошти, одержані за роботи (послуги), виконані клубним закладом на

замовлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

-гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;

- інші не заборонені законодавством джерела.

5.5. Клубний заклад веде квиткове господарство відповідно до чинного законодавства України.

5.6. Клубний заклад у процесі провадження фінансово - господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності;

- відповідно до законодавства України має право на надання платних послуг; розвивати матеріально - технічну базу клубного закладу;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до

законодавства та цього Положення;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству.

5.7. Матеріально-технічна база клубного закладу включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

  1. Звітність клубного закладу

6.1. Клубний заклад веде статистичну звітність за формою 7-НК (річна) «Звіт про діяльність клубного закладу» та рядом інших звітних документів, що вимагаються обласним управлінням і подає її провідному спеціалісту гуманітарного відділу виконавчого комітету Оваднівської сільської ради.

6.2 Клубний заклад раз у два роки робить творчий звіт перед населенням в якому беруть участь всі творчі формування та гуртки, які діють при закладі культури.

  1. Ліквідація та реорганізація клубного закладу.

7.1. Реорганізація та ліквідація клубного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

 

Начальник                                                                             Тетяна ІВАЩЕНКО

гуманітарного відділу

виконавчого комітету

Оваднівської сільської ради


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь