Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Рішення №15/13 від 18.02.2022 "Про затвердження Положення про опорний заклад загальної середньої освіти гуманітарного відділу виконавчого комітету Оваднівської сільської ради"

Дата: 09.06.2022 11:54
Кількість переглядів: 316

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХV сесія VIII скликання

 

РІШЕННЯ

                                                                                                                 

18.02.2022                                         с. Овадне                                      №15/13

 

Про затвердження Положення про

опорний заклад загальної середньої освіти

гуманітарного відділу виконавчого комітету

Оваднівської сільської ради

 

            Керуючись ст.13 Закону України «Про освіту», ст.8 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення єдиного освітнього простору, забезпечення умов для рівного доступу осіб до якісної освіти, раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Затвердити Положення про опорний заклад загальної середньої освіти гуманітарного відділу Оваднівської сільської ради (додається).

           2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту і здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

 

 

 

Голова                                                                          Сергій  ПАНАСЕВИЧ

 

 

                                                                        

 

 

 

 

          

                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії сільської ради

                                                                           від  18.02.2022р.№15/13 

Положення

про опорний заклад загальної середньої освіти

гуманітарного відділу виконавчого комітету

Оваднівської сільської ради

  1. Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності опорного закладу.

 2. Опорний заклад є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку. Має у своєму складі філії та (або) здійснює з урахуванням потреб організоване підвезення учнів (вихованців) до опорного закладу і місця проживання. Кількість учнів (вихованців) опорного закладустановить не менше  200 осіб.

Філія опорного закладу – це територіально відокремлений структурний підрозділ опорного закладу, що утворюється з метою надання рівного доступу до якісної освіти та наближення місця навчання дітей до місця їх проживання.

Філія не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку. Філія виконує функції початкової школи, а також може, за рішенням засновника, виконувати функції основної школи.

   3. Опорний заклад, його філії, у своїй діяльності керуються КонституцієюУкраїни, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, цим Положенням, рішеннями засновника та власними установчими документами.

Опорний заклад повинен надавати повну загальну середню освіту, бути  забезпеченим кваліфікованими педагогічними кадрами, мати сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування і забезпечувати поглиблене вивчення окремих предметів.        

4. Головною метою та завданнями діяльності опорного закладу є:

створення єдиного освітнього простору;

створення єдиної системи виховної роботи;

забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

створення умов для здобуття здобувачами загальної середньої освіти,

поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення їх всебічного розвитку;

розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація освітніх

інновацій, що суттєво поліпшують результати навчально-виховного процесу;

концентрація та ефективне використання наявних матеріально-технічних

ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців).

Опорний заклад розробляє програму діяльності та плани роботи щодо її реалізації.

Опорний заклад спільно з гуманітарним відділом виконавчого комітету

Оваднівської сільської ради проводить діяльність із:

накопичення й обміну інформацією про сучасні науково-методичні, дидактичні,

виховні, управлінські, наукові та практичні досягнення з  визначеної проблеми;

пошуку сучасних ефективних та оптимальних форм і методів організації

навчально-виховного процесу;

моніторингу інноваційної діяльності;

презентації навчально-методичної літератури;

вивчення, узагальнення та впровадження в освітній процес передового

педагогічного досвіду;

організації роботи з апробації педагогічних технологій та навчальної літератури;

проведення консультацій та організації співпраці всіх зацікавлених  працівників звизначеної проблеми;

демонстрації передової методики, сучасних технологій навчання й виховання;

організації та координації підготовки до друку матеріалів досвіду;

схвалення розробок уроків, позакласних заходів, виховних годин і направлення їхдо редакції  фахових видань (газет, журналів) на правах авторства;

організації і проведення навчально-методичних семінарів, конференцій і нарад звизначеного напряму модернізації освітньої системи;

координації роботи із закладами освіти, науковими, науково-методичними

установами тощо;

координації діяльності закладів освіти з реалізації певної науково-методичноїпроблеми.

   5. Засновником опорного закладу є Оваднівська сільська рада.

6.Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих закладів освіти) відповідно до вимог законодавства.

7.В опорному закладі та його філіях можуть створюватися групи продовженого дня.

8.Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до опорного закладу та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.

9. Опорний заклад та його філії обирають форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Дистанційне, вечірнє (заочне), індивідуальне навчання та навчання екстерном організовується у порядку, визначеному МОН.

Філіїможуть створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи, з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу.

Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу затверджує МОН.10. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани опорного закладу та його філій розробляються керівництвом опорного закладу на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного закладу, які забезпечують навчально-виховний процес в опорному закладі та його філіях, визначається директором опорного закладу відповідно до законодавства.

11.Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи опорного закладу встановлюється його директором у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.Розклад уроків опорного закладу, його філій, складається відповідно до навчального плану з дотримання педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.Для учнів 5-9 класів можливим є проведення спарених уроків з реалізації практичної складової навчальних програм (лабораторні, практичні, контрольні), розвитку зв’язного мовлення та технологій.У 10-11 (12) класах допускається проведення  спарених уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

12.Керівництво опорним закладом здійснюють директор та його заступники. Директор опорного закладу здійснює повноваження, визначені законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Статутом опорного закладу.

Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства, Статуту опорного закладу та Положення про філію.

Директор відповідає за діяльність опорного закладу та філій, розпоряджається в установленому порядку майном та коштами опорного закладу та філій, забезпечує розвиток їх матеріально-технічної бази.

Директор опорного закладу призначає працівників як опорного закладу, так і філій.

13.Матеріально-технічна база опорного закладу, його філій, включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу.Опорний заклад повинен бути обладнаним спортивними об’єктами, предметними кабінетами, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до Інтернету.

14.Опорний заклад, його філії, мають штатний розпис, що розробляється директором опорного закладу на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.

Фінансування опорного закладу, його філій, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

15.Державний нагляд (контроль) за діяльністю опорного закладу, його філій, здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь